สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

ภาพรวมของแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

รายงานสดจากงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลาและสานรักครอบครัวครั้งที่ 3

@27 ก.พ. 53 14:42
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เสรี ศรีหะไตร นำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครูเบญมาศ นาคหลง ร่วมพูดคุยในประเด็น "เครือข่ายสุขภาวะร่วมเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" ในงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา ปี 53กล่าวต้อนรับ โดย ลุงลัภย์ หนูประดิษฐ์ ประธานเครือข่าย ในงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา ปี 53นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ นำเสนอผลงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาระยะที่ 1(2550-2552) และทิศทางการไปสู่ สงขลาพอเพียง 2554อ.ประเสริฐ รักษ์วงศ์ นำเสนอผลงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาระยะที่ 1(2550-2552) และทิศทางการไปสู่ สงขลาพอเพียง 2554ปาฐกถาพิเศษ จากแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา สู่สงขลาพอเพียง 2554 โดย คุณสมพร ใช้บางยาง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา ปี 53

Clip chart - สงขลาพอเพียง

@12 ก.พ. 53 15:13

 

ประชุมภาคีแผนสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553

@12 ก.พ. 53 10:24

เตรียมงาน "งานตลาดนัดสร้างสุข" ปี 2553

สรุปบทเรียนภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 1

@17 ธ.ค. 52 16:42
งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 1วันที่ 12 ธันวาคม 2552 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์(เก่า) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาภาคเช้าเริ่มด้วยการให้ภาพรวมการทำงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาโดยคุณชาคริต โภชะเรือง และมีการให้ความรู้การวัดผลการทำงาน ระหว่างผลที่ได้ (output) ผลที่ตามมา(outcome) และผลกระทบ(impact ) โดย อ.พงค์เทพ สุธีรวุฒิมีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มภาคี 7 กลุ่ม คณะทำงานกลาง 1 กลุ่ม ผนวกกับกระบวนการ world cafe ร่วมด้วยคำถามสำคัญในภาคเช้าผลการดำเนินงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา 3 ปี ได้อะไีรบ้าง ผลที่ได้/ผลที่ตามมา/ผลกระทบบทเีรียน/ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาภาคบ่าย แบ่งกลุ่มย่อยค้นหาแนวทางการด

ภาพการประชุมภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดประจำเดือนเมษายน

@15 ธ.ค. 52 15:46

เวทีประชุมภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดประจำเดือนเมษายน
วันที่ 11 เมษายน 2552 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สวรส.ภาคใต้ สาขาหาดใหญ่ใน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นแรงงานนอกระบบ กรณีพื้นที่คลองรี จากคุณประภาส ขำมาก(หมอภาส)
หัวหน้าสถานีอนามัยต.คลองรี อ.สทิงพระ

ภาพการประชุมภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม

@15 ธ.ค. 52 15:18
การประชุมภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประจำเดือนสิงหาคมวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสวรส.ภาคใต้ สาขาหาดใหญ่ในเรียนรู้ประเด็นเด่น กรณีการทำงานประเด็นอสม. จากพี่นิมิตร แสงเกตุและทราบพัฒนาการทำงานประเด็นวัฒนธรรมจากครูประเสริฐ รักษ์วงศ์และ เีรียนรู้กรณีเด่นวัฒนธรรม " สะบ้าเพื่อสุขภาพ" จากคุณสุรศิษฎ์ มุสิกไชย

งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 1

@14 ธ.ค. 52 23:41

งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จัดโดย เครือข่ายสร้างสุขภาพ จ.สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมเวที สงขลาพอเพียง ครั้งที่ 41

@25 พ.ย. 52 10:54

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ภาคใต้ มอ.) คณะทำงานโซนวิจัยและพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลา และคณะทำงานขับเคลื่อนแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็นการพัฒตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดจัดการประชุมเวทีเสวนาสงขลาพอเพียง ครั้งที่ 41 เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การปฎิบัติการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมทั้งร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็นการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็นสุขภาวะอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา

โดยจะจัดเวทีเสวนาในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนกันยายน 2552

@9 ก.ย. 52 10:11

เรื่องเด่นสำหรับเดือนนี้คือ ร่วมเรียนรู้กิจกรรมเด่นของภาคีประเด็นสิ่งแวดล้อมฯ เรื่อง "ป่าชุมชนและจักรยานน้ำ" โดย นายวรัณ สุวรรณโณ และ อาจารย์ประเภท จันทสระ และ ร่วมเรียนรู้กิจกรรมเด่นของภาคีประเด็นเด็กและเยาวชน โดย คณะทำงานประเด็นเด็ก

หัวข้อทั้งหมด

ประเด็นการจัดระบบบริการด้านสุขภาพของสถานบริการ และการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

หลักประกันสุขภาพจะไปรอดไหม

@4 มี.ค. 53 13:06

หลักประกันสุขภาพจะไปรอดไหม

บทความโดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

ตามอ่านที่ คอลัมน์หุ้นส่วนประเทศไทศ

ที่มา มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

22 คำถาม "กับ 30 บาทที่ไม่ต้องจ่าย"

@20 ก.ค. 52 16:18
แม้ว่าระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น แต่ผู้ใช้บริการก็ยังคงสับสนและประสบปัญหาอีกกระบุงโกย เอาเป็นว่า เรามาหาคำตอบเพื่อการเข้าถึงบริการบัตรทองได้ดีกว่าค่ะ1. ใครกันนะมีสิทธิได้บัตรทองโผู้ มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ ตัวอย่างบุคคลที่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลจากรัฐ เช่นหนึ่ง ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เช่น ลูกจ้างที่ทำงานในกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไปยกเว้น ลูกจ้างทำงานบ้าน หาบเร่ แผงลอย หรือลูกจ้างของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยสอง ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ข้าราชกา

สปสช.และเครือข่ายฯ สานงานศูนย์มิตรภาพบำบัด เน้นเยียวยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยใจ

@27 พ.ค. 51 13:05

เครือข่ายมิตรภาพบำบัดและเครือข่ายผู้ป่วย โรคเรื้อรังรวมพลัง สปสช. สานงานมิตรภาพบำบัด ส่งเสริมให้เกิดศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด 17 แห่งทั่วประเทศตั้งแต่ปี 49 เพื่อเป็นพื้นที่เยียวยาผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สปสช.ระบุงานมิตรภาพบำบัดจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันนี้ (23 พ.ค.) ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดและเครือข่าย ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หัวข้อ "เพื่อนช่วยเพื่อนและการเยียวยาด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" ซึ่งจัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และเครือข่ายพันธมิตรด้านมิตรภาพบำบัดโดยมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง "คุณและค่าศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด การเยียวยาด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์"

'สปสช.'นำร่องแพทย์ฉุกเฉิน15แห่งดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ

@7 ต.ค. 50 21:09
'สปสช.'นำร่องแพทย์ฉุกเฉิน15แห่งดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ7 ตุลาคม พ.ศ. 2550 15:14:00"สปสช."นำร่องการแพทย์ฉุกเฉิน 15 แห่งช่วยผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบตัน คาดมีคนไทยป่วยประมาณ 242,000 ราย และกลุ่มเสี่ยงถึง 10 ล้านคนกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ทำให้เกิดความพิการในระดับต้น ๆ ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาภายใน 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมาพบว่า รักษาได้ทันเวลาเพียงร้อยละ 1.96 เท่านั้น ทำให้อัตราการเสียชีวิต และพิการจากโรคนี้สูงมากดังนั้น การมีระบบดูแลรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วและมีความพร้อมจะช่วยลดความพิการและอัตราเสียชีวิตลงได้ทั้งนี้ สปสช.จัดโครงการนำร่องนำแนวทางใหม่ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินมาใช้ดูแลผู้ป่

เผยผลคัดเลือก คสช.ใกล้ครบชุดขาดเพียงผู้แทนเอ็นจีโออีก 3 คน

@30 ก.ย. 50 11:14
เผยผลคัดเลือก คสช.ใกล้ครบชุดขาดเพียงผู้แทนเอ็นจีโออีก 3 คนโดย ผู้จัดการออนไลน์ 29 กันยายน 2550 15:56 น.ประธาน คสช. เผยผลการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ใกล้ได้ครบชุดแล้ว ขาดเพียงผู้แทนสายเอ็นจีโออีก 3 คนที่จะคัดเลือกใหม่ในเดือนหน้า คณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นชุดแรกหลังมี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 บังคับใช้นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) แถลงผลการสรรหาคณะกรรมการด้วยเลือกกันเองของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้แทนองค์กรเอกชน ซึ่งกลุ่มองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรมีผู้แทนที่ได้รับเลือกเข้าไปดำรงตำแหน่ง ทั้งสิ้น 9 คนได้แก่ รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จ.นนทบุรี นายสุพ

ครม. อนุมัติเหมาจ่ายประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,100บาท/คน เริ่มงบปี 51

@26 มิ.ย. 50 19:45
ครม. อนุมัติเหมาจ่ายประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2,100บาท/คน เริ่มงบปี 51วันที่ 26 มิ.ย. 2550ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้(26 มิ.ย.) ได้อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) เป็นประธาน ที่อนุมัติอัตราเหมาจ่ายรายหัวสำหรับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจำปีงบประมาณ 2551 ในอัตรา 2,100 บาท ต่อประชากร โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประชากรผู้มีสิทธิจำนวน 46,477,000 คนทั้งนี้ หากผลการลงทะเบียนผู้มีสิทธิสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมความเหมาะสมและจำเป็นตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรั

เอ็นจีโอเสนอเลิกใช้ระบบสิทธิบัตรยา ชวนประเทศกำลังพัฒนาร่วมลงขันวิจัยยาเอง

@19 มิ.ย. 50 08:23
เอ็นจีโอเสนอเลิกใช้ระบบสิทธิบัตรยา ชวนประเทศกำลังพัฒนาร่วมลงขันวิจัยยาเองโดย ผู้จัดการออนไลน์ 18 มิถุนายน 2550 17:55 น."จอน" ชี้ควรเลิกใช้ระบบสิทธิบัตรกับยาและการรักษาโรค เสนอให้ประเทศกำลังพัฒนาลงขันใช้ภาษีประชาชนตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนายาเพื่อประโยชน์สาธารณะ คิดยาใหม่ได้ไม่มีสิทธิบัตร จี้รัฐ-สปสช.ทำซีแอลยาเอดส์ "อลูเวีย" ด่วน ระบุจำเป็นมาก ขณะที่นักธุรกิจเผยเทียบจีเอสพีที่ต้องเสียไป 5 พันล้านบาทกับชีวิตผู้ป่วยเอดส์ถือว่าคุ้มค่า สปสช.เผยบริษัทยาข้ามชาติ "ซาโนฟี" หมกเม็ดสอดไส้เอกสารลับไม่ให้ไทยทำซีแอลยาพลาวิกซ์ แลกโครงการยาหัวใจ 3.5 ล้านเม็ดวันนี้ (18 มิ.ย.) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการสัมมนา "การบังคับสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (CL): สังคมเศรษฐก

"หมอมงคล" ชี้เลือกยาบัญชีหลักเน้นจำเป็น-ไม่แพง-มีคุณภาพ

@30 พ.ค. 50 16:22
"หมอมงคล" ชี้คัดเลือกยาในบัญชียาหลักต้องเป็นยาที่จำเป็น ไม่แพง มีคุณภาพ ระบุทั้งหมอ-คนไข้ใช้ยาฟุ่มเฟือย ไม่สมเหตุสมผล เผยยอดรวมค่ายาทะลุสูงร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งประเทศ แต่สุขภาพไม่ได้ดีกว่าประเทศที่บริโภคยาต่ำ หวั่น พ.ร.บ.ยาแท้ง เหตุขัดแย้งผลประโยชน์บริษัทยา แก้ไขเพิ่มให้แจงโครงสร้างราคายา สร้างกลไกควบคุมราคาเป็นธรรม ยกสินค้าจำเป็นอื่นๆ ต้องขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ก่อนขึ้นราคา แต่ยาซึ่งเป็นปัจจัย 4 กลับไม่มีใครรู้ราคายาที่เป็นจริงวันนี้ (30 พ.ค.) ในการประชุมสัมมนาเรื่องการพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลัก นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางและนโยบายด้านยากับระบบประกันสุขภาพ" ว่า นโยบายที่สำคัญในการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการเข้าถึงยา

ครม.เบรกแก้มาตรา42สั่งรื้อทั้งฉบับ สปสช.รับลูกปรับสโลแกนบัตรทอง

@17 ม.ค. 50 16:14
ครม.เบรกแก้มาตรา42สั่งรื้อทั้งฉบับ สปสช.รับลูกปรับสโลแกนบัตรทองเมื่อวันที่ 16 มกราคม นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศย เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เลาธิการ สปสช.) เปิดเผยถึง กรณีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน 3 มาตรา ซึ่งหลังนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ปรากฏว่า มีรัฐมนตรีหลายคนให้ความเห็นว่า ควรทบทวนแก้ไขในหลายมาตรา เช่น มาตรา 9 เรื่องการกำหนดขอบเขตสิทธิการรับบริการทางสาธารณสุขของประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้ง 3 กองทุน คือกองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการข้าราชการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยให้พิจารณาว่าทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นพ.สงวนกล่าวว่า นอกจากนี้ ในมาตรา 42 กรณีที่มีผู้ได้รับความเสียหายจากการรักษ

หัวข้อทั้งหมด

ประเด็นด้านกองทุนชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ

พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤตโลก

@2 ส.ค. 52 00:51

สุภาคย์ อินทองคง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนภาคใต้ (ศรช.)

สถานภาพของพุทธศาสนาในสายสังคมโลก

ถ้าเราจะมองพุทธศาสนาตามสายตาของผู้รู้ 3 กลุ่มหลัก คือ นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่พยายามศึกษาค้นคว้าความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติทั่วไปแล้วเสนอผลออกมาเป็นองค์ความรู้ที่เรียกว่า วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences) นักสังคมศาสตร์ที่พยายามศึกษาค้นคว้าความจริงเกี่ยวกับสังคมแล้วเสนอองค์ความรู้ที่เรียกว่า สังคมศาสตร์ (Social sciences) นักมนุษยศาสตร์ที่พยายามศึกษาค้นคว้าความจริงเกี่ยวกับมนุษย์แล้วเสนอผลเป็นองค์ความรู้ที่เรียกว่ามนุษยศาสตร์ (Humanities) นั้น พบว่า ต่างก็มองว่าพุทธศาสนามีฐานะหรือสถานภาพเป็นศาสตร์นั้นๆ ด้วยกล่าวคือ

แนวคิด ทิศทาง และคำถาม การพัฒนาคนและชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพองค์รวม : กรณีท่าช้างโมเดล

@2 ส.ค. 52 00:46

สุภาคย์  อินทองคง

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนภาคใต้(ศรช.)

แผนพัฒนา กับ คำว่าบูรณาการ

ประเทศไทยเดินเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามแนวคิดของชาวตะวันตกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 โดยมีฝรั่งมาบอกเราว่าประเทศเรานั้น ยังต่ำต้อยด้อยความเจริญ ประชาชนของเราตกอยู่ภายใต้สิ่งเลวร้าย 3 ประการคือ โง่-จน-เจ็บ ถ้าต้องการจะแก้ไขสิ่งเลวร้ายทั้ง 3 ประการนี้ ประเทศไทยต้องมีแผนพัฒนาประเทศ จากวันนั้นถึงวันนี้เรามีแผนพัฒนาประเทศแล้ว 10 ฉบับๆ ละ 5 ถึง 6 ปี ในช่วงแรกๆ เราเรียกว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อมา เรียกว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในช่วงแผน 10 ก็เรียกชื่อนี้ ในช่องแผน 1-7 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่แผน 8 เป็นต้นมาเน้นพัฒนาคน โดยเฉพาะแผน 10 ได้ระบุชัดเจนว่าจะพัฒนาคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยทุนสำคัญของสังคมไทย 3 ทุนหลัก คือ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น หากนำแนวคิดนี้มาเทียบกับความจริงเชิงประจักษ์ที่อยู่ในชุมชน หรือวิถีชีวิตของผู้คนทุกกลุ่มก็น่าจะนับได้ว่า คิดถูกทิศ และถูกทาง คือ ถือเอาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ส่วนทุนชุมชนอีก 3 ส่วนคือ เศรษฐกิจ สังคม(วัฒนธรรม) และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นส่วนประกอบ หรือเป็นปัจจัยหนุนให้คนได้ดำรงอยู่ และพัฒนาคนให้เจริญทั้งกายใจได้

ศอ.บต. ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 อำเภอชายแดนสงขลา

@26 ม.ค. 51 22:33
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศอ.บต.ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ (21 ม.ค.) ที่ห้องเฟื่องฟ้า ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายพระนาย สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านในพื้นที่4 อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ขึ้นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนายสนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการพั

กองทุนสุขภาวะ : กองทุนปรับทุกข์ แบ่งปันความสุขของชาวกรุงเทพฯ

@28 ส.ค. 50 11:59
กองทุนสุขภาวะ : กองทุนปรับทุกข์ แบ่งปันความสุขของชาวกรุงเทพฯโดย ผู้จัดการรายวัน 28 สิงหาคม 2550 02:38 น. สภาพความอ่อนแอของระบบนิเวศที่เปราะบางในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร มีการเติบโตอย่างไร้ระเบียบมาเป็นระยะเวลานานนับร้อยปีแล้ว และสืบเนื่องจากการเร่งรีบพัฒนาเศรษฐกิจยังมีผลทำให้ประชาชนทุกหย่อมหญ้าใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต ตลอดจนการบริโภคอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกใช้สอยและถูกทำลายจนเสื่อมถอยทั้งสภาพ ปริมาณ คุณภาพ ซํ้าร้ายยังก่อให้เกิดมลพิษในหลายด้านอีกด้วยจากสภาพการณ์ดังกล่าว จะยังคงความรุนแรง และถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมืองยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่แบบ

"ไพบูลย์"เล็งยืด2ปีจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้าน

@27 เม.ย. 50 22:03
"ไพบูลย์"เล็งยืด2ปีจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้าน27 เมษายน พ.ศ. 2550 17:59:00"ไพบูลย์"เตรียมแก้กฎหมายยืดเวลาขยายจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านออกไปอีก1-2ปี พร้อมสนับสนุนกอลงทุนหมู่บ้านต่อไปกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่าได้เข้าพบ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือทิศทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งได้รับคำยืนยันว่า รัฐบาลยังสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านต่อไป ส่วนปัญหาที่สะสมมาจากรัฐบาลที่แล้ว ต้องปรับปรุงและดูแลพัฒนาให้ถูกทาง เพื่อให้หมู่บ้านดูแลดูแลตนเอง เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และเป็นกลไกที่เชื่อมต่อก

แกนนำกองทุนใต้ชี้เลื่อนตีทะเบียน-เลิกพ.ร.บ.ทำลายสถาบันการเงินชุมชน

@16 ม.ค. 50 15:31
แกนนำกองทุนใต้ชี้เลื่อนตีทะเบียน-เลิกพ.ร.บ.ทำลายสถาบันการเงินชุมชนโดย ผู้จัดการออนไลน์ 16 มกราคม 2550 14:55 น. ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - แกนนำเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคใต้โต้ความเห็นอัยการแม่สะเรียง ชี้หากให้ชะลอการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และยกเลิก พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านถือเป็นการถอยหลังลงคลอง ระบุคงขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ และไม่ทราบความก้าวหน้าของพัฒนาการของกองทุน จี้ให้ คมช.และรัฐบาลเดินหน้าตามที่เคยให้การยืนยันไว้ เมื่อครั้งปฏิวัติยึดอำนาจใหม่ๆนายสมบัติ แก้วสองเมือง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาคใต้ และประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสงขลา ได้ออกมา ตอกกลับ นายโกวิทย์ ศรีไพโรจน์ รักษาการอัยกา

นำร่อง175ร.ร.สอนเศรษฐกิจพอเพียง

@10 พ.ย. 49 22:01
นำร่อง175ร.ร.สอนเศรษฐกิจพอเพียงสพฐ.บรรจุในหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ตั้งเป้าน.ร.ใช้ดำรงชีพมีดุลยภาพเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพฯ ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา" ว่าจากที่รัฐบาลประกาศนโยบายการสร้างสังคมคุณธรรม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการ ศธ. จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปลัด ศธ.เป็นผู้ประสานงานกับองค์กรบริหารหลักใน ศธ.เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเรื่องนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาองค์ความรู้ และคัดเลือกสถานศึกษานำร่อง ตลอดจนจัดทำโครงการในภาพรวมเพื่อเสนอของบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า รูปแบบการขับเคลื่อน

กองทุนหมู่บ้านสงขลาฉลุย - ปล่อยกู้แล้วกว่า 1 พันล้าน

@2 พ.ย. 49 19:26
กองทุนหมู่บ้านสงขลาฉลุย - ปล่อยกู้แล้วกว่า 1 พันล้านโดย ผู้จัดการออนไลน์ 2 พฤศจิกายน 2549 15:32 น.ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -นายสุเทพ วุฒิศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาดำเนินการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยผลของการดำเนินงานในระยะ 5 ปี มีจำนวน 1,088 กองทุน สมาชิกกู้ยืมครบทุกกองทุนจำนวน 83,432 ราย เป็นวงเงินกว่า 1,039 ล้านบาทส่วนใหญ่นำไปประกอบการด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ค้าขาย และบริการ เช่น ช่างตัดผม ตัดผ้า และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อประชาชนมีอาชีพ ก็ย่อมทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งทั้งนี้ ทางจังหวัดสงขลาได้วางกรอบและทิศทางการดำเนินงาน คือ งาน

หัวข้อทั้งหมด

ประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพ อสม.

สธ. เดินหน้าพัฒนาอาสาสมัคร

@27 มิ.ย. 50 16:14
เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพให้แก่คนในชุมชน"หมอวัลลภ" ยาหอม อสม.เป็นที่ชื่นชมของหลายฝ่าย ทั้งในประเด็นของการเป็นกำลังของชุมชนและต่อชาติ เผยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพอสม.800,000 คน ให้เป็น อสมช. ระดับเชี่ยวชาญ ในปีนี้ตั้งเป้าพัฒนาให้ได้ 25% หรือประมาณ 200,000 คนนพ.วัลลภ ไทยเหนือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งเป็นบุคลากรในระดับพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ได้รับการชื่นชมจากหลายฝ่ายว่าเป็นพลังของประชาชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพ อสม. จำนวน 800,000 คน ให้เป็น อส

แผนสุขภาพประเด็นบทบาท อสม.กับการสร้างเสริมสุขภาพ

@18 ก.ย. 49 12:22
แผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็น 3.อสม.กับการเสริมสร้างสุขภาพภาคประชาชนเสนอโดยนายผล&nbsp; โสธะโรนักวิชาการสาธารณสุข 8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลานายวัชรินทร์&nbsp;จันทรพงศ์&nbsp; นายกสมาคม อสม.จังหวัดสงขลานางวรรณา&nbsp;สังข์เวช&nbsp;กรรมการบริหารสมาคม อสม. จังหวัดสงขลานายกวี&nbsp;จงวิไลเกษม&nbsp;กรรมการบริหารสมาคม อสม. จังหวัดสงขลา<br />นายสุทัศน์&nbsp;วรรโณ &nbsp;สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่นายณรงค์&nbsp;ด้วงปาน&nbsp; สาธารณสุขอำเภอนาทวีนายสมศักดิ์&nbsp; สุคนธรัตน์&nbsp;กรรมการบริหารสมาคม อสม. จังหวัดสงขลานายสัน&nbsp;เหล็มแหล๊ะ&nbsp;องค์การบริหารส่วนตำบลเทพานา

หัวข้อทั้งหมด

ประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน

ให้นมลูกเกิน 6 เดือน อานิสงส์ส่งถึงตอนโต

@15 ม.ค. 53 17:43
ให้นมลูกเกิน 6 เดือน อานิสงส์ส่งถึงตอนโตโดย ASTVผู้จัดการออนไลน์14 มกราคม 2553 17:23 น.วิจัยเผย แม่ลูกอ่อนให้นมลูกเกิน 6 เดือน สามารถลดอัตราเสี่ยงในเรื่องของปัญหาสุขภาพยามบั้นปลายได้เป็นที่ทราบดีว่า น้ำนมแม่นั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับลูกทุกคน ซึ่งนักวิจัย นักวิชาการและองค์กรต่างๆล้วนแล้วแต่สนับสนุนให้แม่เอาใจใส่เรื่องการให้นม บุตรมากที่สุด โดยผลการวิจัยล่าสุดจาก สถาบัน Telethon Institute for Child Health Research จากประเทศออสเตรเลียระบุว่า หากเด็กได้รับสารอาหารจากน้ำนมแม่นานกว่า 6 เดือน จะส่งผลดีไปถึงลูกจนโตทั้งนี้ ทางทีมงานได้ศึกษาเด็กๆจำนวน 2,366 รายที่แม่ของพวกเขายินดีให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งพบว่าเด็กแต่ละคนประสบปัญหาสุขภาพขณะที่พวกเขามีอายุเพียง 2 ขวบ 5 ขวบ 8 ขวบ 10

ชวนลูกชวนหลานลงนาเก็บข้าวใหม่

@5 ก.พ. 52 13:00

กิจกรรมห้องเรียนท้องนา ชวนน้อง ๆ และพี่ ๆ ผู้ใหญ่ใจดี ลงแปลงนาร่วมเกี่ยวข้าวใหม่หลังจากดำนาหว่านกล้า จนข้าวเติบโตออกรวงสีทองพร้อมให้เก็บเกี่ยว

นัดหมายกันที่แปลงนาริมถนนสายคูหา-ควนเนียง วันที่ 14 กพ. 2552 เวลา 08.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมที่พี่แมว 081-5996875

รายงานจากงานวันเด็ก - "ครอบครัวสร้างสุข ร้อย รัด มัด ห่อ"

@13 ม.ค. 52 19:11

หลังจากได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานต้งแต่เช้าจนเย็น ก็มีภาพมาให้ดูกันก่อน แล้วจะมารายงานเพิ่มเติมอีกทีนะครับ

วิกฤติเด็กไทยปี 51 ไอคิวตก อีคิวต่ำ

@3 ก.ย. 51 16:35
วิกฤติเด็กไทยปี 51 ไอคิวตก อีคิวต่ำโดย ผู้จัดการออนไลน์3 กันยายน 2551 13:21 น.เผยผลสำรวจระดับ ไอคิว อีคิวของเด็กไทย ปีล่าสุดพบลดลงจากการสำรวจเดิมในปี 2545 เหตุมาจากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนไปส่งผลเด็กมีพัฒนาการลดลง เผยเด็กเล็กภาคเหนือมีระดับไอคิว อีคิวสูงกว่าภาคอื่น แนะผู้ปกครองใช้หลัก โเคล็ดลับ 6+8 เพิ่ม IQEQโ เสริมพัฒนาการ ยกระดับสติปัญญาเด็กได้วันนี้ (3 ก.ย.) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสถาบันรามจิตติ จัดทำ โโครงการติดตามสภาวการณ์ไอคิวและอีคิวของเด็กไทย หรือ IQ/EQ Watchโ เพื่อการศึกษาปัจจัยที่นำมาสู่ระดับไอคิวและอีคิวที่แตกต่างกันของเด็กไทยพญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้อำ

ตะลึง!เด็กไทยเข้าสถานพินิจฯวันละ100คน -ติดโรค"สำลักเสรี"ตัวการปัญหาสังคม

@1 ก.ย. 50 21:35
ตะลึง!เด็กไทยเข้าสถานพินิจฯวันละ100คน -ติดโรค"สำลักเสรี"ตัวการปัญหาสังคมโดย ผู้จัดการออนไลน์ 1 กันยายน 2550 15:25 น.วันนี้ (1 ก.ย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดสัมมนาจัดทำระบบเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคมประจำปี 2550 นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ กล่าวว่า จากการสำรวจพบปัญหาทางสังคมในปัจจุบันเริ่มสูงขึ้น ดูได้จากคดีอาชญากรรม และยอดการเข้าสถานพินิจของเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เพิ่มสูง โดยปี 2549 ที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าสถานพินิจถึง 40,000 คน เฉลี่ยถึงวันละประมาณ 100 คน ส่วนสภาวการณ์เรื่องเพศ พบหญิงอายุต่ำกว่า 19 ปี แนวโน้มทำคลอดสูงขึ้น ปีที่ผ่านมาสูงถึง 70,000 คน จากเดิม 50,000 คน แสดงให้เห็นว่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมากขึ้น และเด็ก

แพทย์ฟันธง!! ตะกั่วเกินมาตรฐานในของเล่น ทำให้ “ปัญญาอ่อน”

@16 ส.ค. 50 19:53
แพทย์ฟันธง!! ตะกั่วเกินมาตรฐานในของเล่น ทำให้ "ปัญญาอ่อน"โดย ผู้จัดการออนไลน์ 16 สิงหาคม 2550 18:00 น.แพทย์ชี้สีในอุปกรณ์ของเล่นเด็กที่มีสารตะกั่วเกินมาตรฐานส่งผลต่อสมอง ทำให้เด็กปัญญาอ่อน ทำลายเม็ดเลือดแดงและพัฒนาการช้าไม่เป็นไปตามวัย เผยผู้ประกอบการบางรายซื้อของเล่นหมดอายุ และเสื่อมสภาพบรรจุหีบห่อใหม่เลหลังขายตามท้องตลาด วอนทุกฝ่ายตรวจเข้มและหาทางแก้ไขด่วนรศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลผลิตการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องแก้ไขมาตรฐานของเล่น (ฉบับปี 2540) กำหนดให้มาตรฐานของสารตะกั่ว 1 ใน 8 ชนิดของโลหะหนัก ซึ่งเ

กลุ่มธุรกิจรวมหัวคว่ำคุมโฆษณาขนมเด็ก อ้างรายการอยู่ไม่ได้

@3 ส.ค. 50 19:12
กลุ่มธุรกิจรวมหัวคว่ำคุมโฆษณาขนมเด็ก อ้างรายการอยู่ไม่ได้โดย ผู้จัดการออนไลน์ 3 สิงหาคม 2550 18:44 น.กลุ่มธุรกิจรวมหัวค้าน คว่ำข้อเสนออนุฯ กทช.คุมโฆษณาขนมเด็ก โฆษณาได้ไม่เกิน 8 นาที ห้ามตัวการ์ตูน เด็ก เป็นพรีเซ็นเตอร์ งดแจก แถมของเล่น อ้างรายการอยู่ไม่ได้แน่ เสนอขอความร่วมมือสถานีทำโฆษณาให้ความรู้แบ่ง 4 นาที เป็นโฆษณาให้ความรู้ โฆษณาได้ 8 นาทีตามเดิม หรือให้ตัวการ์ตูนที่เด็กชอบมาให้ความรู้ เพื่อให้เด็กเลียนแบบสิ่งดี อย.เสียงอ่อยรับอำนาจคุมไม่ถึงวันนี้ (3 ส.ค.) ที่กรมประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการควบคุมการโฆษณาขนม สำนักงานกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กทช.) มีการระดมความคิดเห็นเรื่องการควบคุมการโฆษณาขนม หลักเกณฑ

ตะลึง! เยาวชนไทยติดยาอื้อ กทม.ครองแชมป์สูงสุด

@2 ก.ค. 50 21:23
ตะลึง! เยาวชนไทยติดยาอื้อ กทม.ครองแชมป์สูงสุดโดย ผู้จัดการออนไลน์ 2 กรกฎาคม 2550 17:47 น."จรวยพร" ตะลึง มีเยาวชนติดยาจำนวนมาก กรุงเทพฯครองแชมป์มากสุด รองมา กระบี่ ยะลา ภูเก็ต สตูล แพร่ พร้อมหวั่นมีเยาวชนหน้าใหม่เข้าสู่วงจรยาเสพติด เร่งหามาตรการป้องกันแบบครบวงจรเมื่อเร็วๆ นี้ ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งผลการประชุมมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนดังนี้ สถานการณ์ ปี 2550 ยาเสพติดที่แพร่ระบาดหนักในกลุ่มเยาวชนทั่วไปยังคงเป็นยาบ้า สารระเหย และกลุ่มกระท่อม/ยาแก้ไอ/สี่คูณร้อย กลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี เป็นกลุ่มที่เข้าบำบัดรักษา 20,

พบเด็กไทยเส้นยึด-ตึง เหตุหิ้วกระเป๋าหนัก-นั่งหน้าคอมนาน

@17 พ.ค. 50 17:21
พบเด็กไทยเส้นยึด-ตึง เหตุหิ้วกระเป๋าหนัก-นั่งหน้าคอมนาน17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 15:47:00นักวิชาการระบุ เด็กไทยมีปัญหาโครงสร้างร่างกาย เส้นยึด เส้นตึง ข้อต่อ ต้นตอมาจากหิ้วกระเป๋าหนัก-นั่งหน้าคอมพิวเตอร์นาน วอน ศธ. และโรงเรียนใส่ใจโครงสร้างร่างกายเด็กให้มากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : นายมงคล ศรีวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับสมดุลและเพิ่มพลังชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงสภาพร่างกาย และโครงสร้างทางร่างกายของเด็กไทยยุคปัจจุบันผิดเพี้ยนจากเดิมไปมากเกิดจากการดำรงชีวิตที่ไม่สมดุล เด็กไทยหิ้วกระเป๋าหนักมากเกินไป หรือบางคนก็นั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน การที่หิ้วกระเป๋าหนักๆ หรือนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆทำให้กล้ามเนื้อเกิดการเกร็งตัว เส้นจะตึงไป

สพฐ.ขยายแนวทางสอนเพศศึกษาครอบคลุม ร.ร.5 พันแห่งทั่วประเทศ

@17 พ.ค. 50 16:58
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงกรณีที่นักเรียนหญิงชั้น ม.3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แท้งลูกขณะเข้าแถวเคารพธงชาติในวันเปิดภาคเรียนวันแรกเมื่อวานนี้ (16 พ.ค.) ว่า ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว และคาดว่านักเรียนอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งที่ผ่านมาเคยพบเหตุการณ์เช่นนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวลาที่เด็กมีปัญหา อาจไม่รู้ว่าจะพึ่งใคร ทำให้รู้สึกว้าเหว่ และไม่ตระหนักในคุณค่าของตนเอง ดังนั้นครู ผู้ปกครอง รวมถึงเพื่อนๆ จะต้องเป็นส่วนสำคัญที่ต้องเข้าไปช่วยดูแล สำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอง ยืนยันว่า พร้อมรับนักเรียนคนดังกล่าวกลับมาเรียนต่อได้ แต่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียนด้วย ซึ่งหากไม่อยากกลับมาเรียนต่อในโรงเรียนเดิม ผู้บริหารโรงเรียน ก็จะต้อง

หัวข้อทั้งหมด

ประเด็นด้านการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ขาเทียมสำหรับผู้พิการขา

@13 ก.ค. 53 16:41
ข่าวจากสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี126 ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140มือถือ : 08-1809-4631 08-1809-4631 , 08- 3913-3504 08- 3913-3504KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURIOFFICE OF THE DEAN, FACULTY OF ENGINEERING126 Prachautit Rd. , Bangmod, Tungkru, Bangkok 10140 ThailandMobile: 08-1809-4631 08-1809-4631 , 08- 3913-3504 08- 3913-3504เรียน พี่ๆ น้องๆ และ เพื่อนที่เคารพเป็นข้อความจากเมล์ที่ได้รับการส่งต่อ ๆ กันมา และอยากช่วยกันปรัชาสัมพันธ์บอกต่อ"อย่าลบนะ ส่ง ต่อหน่อย , thank you ได้ ทราบจากคุณวุฒิวงศ์ผู้เป็นเจ้าของ บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัดว่า 

เครือข่ายคนพิการในสงขลา

@14 ก.พ. 52 14:27

เครือข่ายคนพิการสงขลา

 1. สมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา 074-314810
 2. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย (สาขาภาคใต้ตอนล่าง) 074-238607
 3. ชมรมคนพิการจังหวัดสงขลา 074-386725 / เลขาชมรม 081-5439540
 4. ชมรมสมิหลาเพื่อบุคคลออทิสติก 074-451250
 5. กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ 074-369219
 6. ชมรมสานฝันปันรัก 074-257884 / 074-258107
 7. ชมรมศรีตรังสายสัมพันธ์ 074-451351-2
 8. ชมรมรุ่งอรุณสัมพันธ์ 074-324868-9
 9. ชมรมกีฬาคนพิการ 084-9997446
 10. ชมรมเหยื่อเมาแล้วขับ 089-5965675
 11. สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา 081-5439540

"แม่นก" เธอมีความสุขแม้ลูกพิการ

@9 ก.ค. 50 14:36
โดย ผู้จัดการรายวัน 28 มิถุนายน 2550 09:50 น."ทุกวันนี้มีความสุขมาก มีลูกพิการมีความสุข"นั่นเป็นคำพูดของ "แม่นก" เสาวภา โตสงวน ผู้ให้กำเนิด "น้องลูกหิน" ด.ช.ศิปปกรณ์ โตสงวน ซึ่งมีอาการสมองพิการมาแต่กำเนิดแต่ในชะตากรรมของครอบครัว "โตสงวน" แม่นกไม่ได้จมปลักอยู่กับมัน วันนี้น้องลูกหินจึงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึง และไม่เพียงเท่านั้น แม่นก "ให้" ในสิ่งที่เธอทำให้กับลูกแก่ครอบครัวผู้พิการทางสมองอื่นๆ ด้วย"ตอนตั้งครรภ์น้องลูกหินได้ 6 เดือน แม่ได้ไปให้คุณหมออัลตราซาวนด์ครรภ์ พบความผิดปกติคือน้องมีถุงน้ำในสมอง ซึ่งคุณหมอได้ตรวจอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาว่าควรยุติการตั้งครรภ์หรือไม่ แต่ผลการตรวจออกมาดีจึงไม่ได้ยุติการตั้งครรภ์"ในวันที่น้องลูกหินลืมตาดูโลก แม่นกรู้เพียงว่าลูกของตัวเองไม

เร่งหาทางออกให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการ

@29 มิ.ย. 50 11:04
นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการ กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประชุมส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองการทำงานคนพิการ ครั้งที่ 2/2550 ว่า จากข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่ามีสถานประกอบการที่ไม่มีการจ้างงานคนพิการและไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 710 แห่งขณะที่มีสถานประกอบการจ้างคนพิการทำงาน 1,082 แห่ง จ้างงานคนพิการ 1,823แห่งและสถานประกอบการที่ไม่จ้างคนพิการทำงาน แต่ส่งเงินสมทบกองทุนๆ จำนวน 302 แห่ง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าสถานประกอบการที่ไม่ได้จ้างคนพิการและไม่ส่งเงินสมทบกองทุนอาจมีความจำเป็น จึงควรหาทางออกให้แก่สถานประกอบการเหล่านี้ อาทิ จัดสถานที่ในสถานประกอบการเพื่อรับผลิตภัณฑ์ของคนพิการมาจำหน่าย การเหมาจ้างงานผลผลิตขอ

สธ.ทุ่ม 10 ล้านจัดหน่วยแพทย์ให้บริการผู้พิการและผู้สูงวัยใน ตจว.

@19 มิ.ย. 50 08:27
สธ.ทุ่ม 10 ล้านจัดหน่วยแพทย์ให้บริการผู้พิการและผู้สูงวัยใน ตจว.โดย ผู้จัดการออนไลน์ 18 มิถุนายน 2550 17:10 น.สธ.ทุ่มงบกว่า 10 ล้านบาท จัดคาราวานหมอเชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทำแขนขาเทียม เดินสายให้บริการผู้พิการและผู้สูงอายุในต่างจังหวัด ทั้งตรวจรักษาโรค ฟื้นฟูความพิการ ทำแขนขาเทียม ทำแว่น ทำฟันฟรี ในปี 2550 มีแผนให้บริการใน 5 จังหวัด เป้าหมาย 4,000 รายวันนี้ (18 มิ.ย.) นพ.ยุทธ โพธารามิก ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการเปิดโครงการบูรณาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จของกรมการแพทย์ ที่กองร้อยสารวัตรทหารบกสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ว่าผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพเป็นพิเศษ เ

รายงานการประชุมวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์จดทะเบียน และชมรมคนพิการ อ. จะนะ

@15 ธ.ค. 49 13:46
รายงานการประชุมวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์จดทะเบียนและจัดตั้งชมรมผู้พิการระดับอำเภอจะนะวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549ณ โรงพยาบาลจะนะ อ. จะนะ จ. สงขลาการดำเนินงานด้านคนพิการโรงพยาบาลจะนะ1.ในการดำเนินงาน มีการแบ่งพื้นที่ออกตรวจสุขภาพ เป็น 3 โซน อ. จะนะ มี 14 ตำบล2.ปฏิบัติงานเชิงรุกในเขต ต. บ้านนา ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้านจิตวิทยา ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพิการทางจิต รวมทั้งประสานงานในพื้นที่กับผู้ป่วยให้เข้ารับการบริการกับทางโรงพยาบาลสงขลาราชนครินทร์3.ให้คำปรึกษากับญาติผู้ป่วย ลงเยี่ยมบ้าน4.สำรวจผู้พิการ ออกเอกสารรับรองความพิการ จดทะเบียน5.จัดตั้งกองทุนรถเข

ประชุมวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์จดทะเบียน และชมรมผู้พิการระดับอำเภอสิงหนคร

@15 ธ.ค. 49 13:44
ประชุมวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์จดทะเบียนและชมรมผู้พิการระดับอำเภอสิงหนครวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เวลา 9.00 - 12.00 น.ณ ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิงหนคร อ. สิงหนคร จ. สงขลาการดำเนินด้านคนพิการของเทศบาลอุดหนุนเบี้ยยังชีพ เดือนละ 500 บาท จำนวน 140 คน ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล สิงหนคร ได้แก่1.1 ต. สทิงหม้อ จำนวน 6 หมู่บ้าน1.2 ต. ชิงโค จำนวน 4 หมู่บ้าน และมี หมู่ที่ 5 และ 6 บางส่วน1.3 ต. หัวเขา จำนวน 8 หมู่บ้าน1.4 ต. ทำนบ (บางส่วนรวมอยู่ในตำบลสทิงหม้อ)หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านนี้ คือ กองสวัสดิการสังคม ซึ่งจะดูแลงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ 

รายงานประชุมแนวทางการจัดตั้งชมรมคนพิการระดับอำเภอระโนด ในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

@9 ธ.ค. 49 16:50
ประชุมแนวทางการจัดตั้งชมรมคนพิการระดับอำเภอระโนด ในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัยโรงพยาบาลระโนด อ. ระโนด จ. สงขลา เวลา 13.00 - 16.00 น.ผลการดำเนินงานของศูนย์จดทะเบียนและบริการผู้พิการ ณ โรงพยาบาลระโนดการดำเนินงานด้านจดทะเบียนผู้พิการ ดำเนินการโดยแผนกเวชกรรมฟื้นฟู มีขั้นตอนในการจดทะเบียน คือ ผู้พิการต้องมีการให้แพทย์ตรวจสุขภาพ และความพิการ เพื่อออกใบรับรองความพิการ และให้ผู้พิการได้เปลี่ยนสิทธิประโยชน์ในบัตรทอง เป็น ท.74การดำเนินงานของศูนย์จดทะเบียนคนพิการ ระดับอำเภอระโนด2.1 ลงพื้นที่จดทะเบียนผู้พิการความเคลื่อนไหว ที่ไม่สามารถมาจดทะเบียนได้ที่โรงพยาบาล โดยการออ

แผนสุขภาพประเด็นการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

@18 ก.ย. 49 12:25
แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ประเด็น 5 การสร้างเสริมสุขภาวะคนพิการและผู้ด้อยโอกาสหลักการและเหตุผลโดยภาพรวมของสุขภาวะของคนพิการจังหวัดสงขลา พบว่า คนพิการจำนวนมากยังคงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือการบริการสุขภาพตามสิทธิ์ที่มีอยู่และระบบการบริการสุขภาพก็ยังไม่มีการประกันการเข้าถึงข้อมูลและการบริการตามสิทธิที่มีอยู่ได้ คนพิการไม่สามารถรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพความพิการ ขาดข้อมูลข่าวสารในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน และมีความต้องการบริการสุขภาพส่วนบุคคลนอกเหนือจากการฟื้นฟูสมรรถภาพ คือด้านการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาโรคเหมือนกับประชาชนทั่วไปการบริการทางการแพทย์เท่าที่มีและเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นตามชุดของความรู้หรือการนิยาม (วาทกรรม) ทางการ

รายงานการประชุมทำความเข้าใจและติดตามแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

@4 ก.ย. 49 16:46
รายงานการประชุมทำความเข้าใจและติดตามแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็นการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสวันที่ 2 กันยายน 2549 ณ ห้องระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม1. นายสุนทร บัวผ่อง2. น.ส. วิภารัตน ฝ่ายสกุล3. นายย่อม ศรีหาวงค์4. นายราย บุญตามช่วย5. นางหทัยรัตน์ ศรีชนะชัย6. พ.จ.อ. ทวีป เสนขวัญแก้ว7. นายยงยุทธ แสงพรหม8. นายคณิต อนุสาร9. นายพงศกร ฤทธาภัย10. นายมารุต ลงพลา11. นายสมศักดิ์ ผจงวงค์12. นายสมพร ปาตังตะโร13. นางอุไร จามจุรี14. นายปรีชา สมธิวัฒนกุล15. ร.อ. เกียรติศักดิ์ ร่มเย็น16. น.ส. นุชรี คงมณี17. นายชูชาติ กสิกรรมไพบูลย์18. นายนุ

หัวข้อทั้งหมด

ประเด็นด้านสุขภาพวัยแรงงาน

เฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล "วันแรงงานแห่งชาติ"

@29 เม.ย. 52 15:57

เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในงาน เฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล “วันแรงงานแห่งชาติ” ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ณ. ลานประวัติศาสตร์ หลังสถานีรถไฟหาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ในงานพบกับการเสวนา บอกเล่าประวัติ มีการเล่นดนตรี และการแข่งขันกีฬาแรงงานสัมพันธ์ อ่านรายละเอียดของกำหนดการเพิ่มเติมได้ภายใน

ก.แรงงานดึงสตรี อบรมคุณภาพชีวิต

@24 ก.ค. 50 16:27
กสร. - นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยว่า ปัจจุบันแรงงานหญิงต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อภาระหน้าที่การงานและต่อตนเอง รวมทั้งครอบครัวส่งผลทำให้แรงงานหญิงเกิดภาวะความเครียด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง จัดทำโครงการจัดตั้งและอบรมที่ปรึกษาแรงงานในสถานประกอบกิจการขึ้น ตั้งแต่ปี"38 เป็นต้น จนถึงปัจจุบันมีที่ปรึกษาแรงงานหญิงผ่านการอบรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 5,573 คนเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในการทำงาน ครอบครัวส่วนตัว สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและที่สำคัญในเรื่องของการให้คำปรึกษาแนะนำ การแ

กลุ่มเกษตรกรภาคอีสานประกาศจัดตั้ง “เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เกษตรพันธะสัญญาและรับจ้าง”

@16 พ.ค. 50 14:12
กลุ่มเกษตรกรภาคอีสานประกาศจัดตั้ง "เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เกษตรพันธะสัญญาและรับจ้าง"สู้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมและสวัสดิการที่ไม่เคยได้รับจากรัฐและนายทุน โดย สุเมธ ปานจำลองโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานภาคเกษตรเกษตรพันธะสัญญา 4 พื้นที่ภาคอีสานกลุ่มเกษตรกร 4 ภาคผู้ประสบปัญหาในการทำเกษตรแบบครบวงจรหรือเกษตรแบบพันธะสัญญาใน 6 กลุ่มอาชีพทั่วประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ กลุ่มผู้เลี้ยงหมู กลุ่มผู้ปลูกอ้อย กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดผักอ่อน กลุ่มปลูกยางพารา และกลุ่มผู้ใช้แรงงานรับจ้างในไร่อ้อย ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเสนอผลกระทบและปัญหาที่มีต่อเกษตรกร รวมทั้งเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของบริษัทและนายทุนที่มีต่อเกษตรกรผู้ผลิตและแรงงานรับจ้าง ตั้งแต่การพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายแรงงาน การไม

แรงงานไทยหนี้ท่วมกว่าแสน บ.ต่อคน แต่ชอบ “ดวดเหล้า-ซื้อหวย”

@26 เม.ย. 50 19:05
แรงงานไทยหนี้ท่วมกว่าแสน บ.ต่อคน แต่ชอบ "ดวดเหล้า-ซื้อหวย"โดย ผู้จัดการออนไลน์ 26 เมษายน 2550 16:48 น.สสส.-เอแบคโพลล์ เผย แรงงานไทยหนี้ท่วมแสนกว่าบาทต่อคน สำรวจรายจ่ายไม่จำเป็น ซื้อเหล้า-เบียร์ มากสุด 800 กว่าบาทต่อเดือน เจียดเงินซื้อหวยอีกเกือบ 400 บาท 7 ใน 100 คน สารภาพเครียดเคยคิดอยากฆ่าตัวตายวันนี้ (26 เม.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการแถลงผลการสำรวจเรื่องคุณภาพชีวิตลูกจ้างที่เป็นความร่วมมือสำรวจสำนักวิจัยเอแบคโพลล์นางเพ็ญพรรณ จิตตเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะ สสส.กล่าวถึงการสำรวจคุณภาพชีวิตแรงงานไทยที่เริ่มการสำรวจมาตั้งแต่ป

พื้นที่ต้นแบบ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ สู่ตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในชุมชน

@1 มี.ค. 50 12:50
ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ...สู่ตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในชุมชน"สระเพลง" เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พบว่ามีคนหนุ่ม-สาวออกจากหมู่บ้านเข้าไปทำงานในกรุงเทพฯ หลังจบการศึกษาภาคบังคับจำนวนไม่น้อย งานที่คนกลุ่มนี้ทำ คือ งานตัดเย็บเสื้อผ้าในกิจการขนาดเล็ก เมื่อทำงาน 10-15 ปี จนเกิดทักษะ ความชำนาญ เฉพาะด้าน "เย็บ" แต่ขาดทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง หลังจากแต่งงานมีครอบครัวในกรุงเทพฯ แรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่กลับภูมิลำเนาเดิม เพราะรายได้ไม่เพียงพอกับภาระหรือค่าครองชีพในกรุงเทพฯงานที่แรงงานกลุ่มนี้มองหาและต้องการทำในชุมชน คือ การรับเสื้อผ้ามาเย็บที่บ้าน เพราะภาระต้องดูแลครอบครั

พื้นที่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง...สู่ชุมชนปลอดภัย ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

@1 มี.ค. 50 12:47
ชุมชนเข้มแข็ง...สู่ชุมชนปลอดภัย<img src="/library/img//funny/smile.gif" alt="" />ตำบลกระแสสินธุ์ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาที่ประชาชนในชุมชนมีอาชีพหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือดั้งเดิมของชุมชน เช่น การทอผ้า ซึ่งมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเอง อาชีพเกษตรกรรม&nbsp; การรับงานจากนอกชุมชนมาผลิตที่บ้าน เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า หรืออาชีพที่เกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น การเขียนและแปรรูปผ้าบาติก อาชีพอิสระอื่น ๆ เช่น ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง กิจการเลื่อยไม้และการเลี้ยงสัตว์เพื่อขายของครัวเรือน เป็นต้น "กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์" เป็นกลุ่มอาชีพที่ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ใ

พื้นที่ต้นแบบ คปก... สู่การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยชุมชน ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

@1 มี.ค. 50 12:41
คปก... สู่การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยชุมชน<img src="/library/img//funny/smile.gif" alt="" />ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่า "โหนด...นา... เล..."&nbsp; ซึ่งบ่งถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับการประกอบอาชีพของคนในชุมชน&nbsp; อาชีพของคนในชุมชน คือ ทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนตามผลสำรวจ จปฐ. แต่คนเหล่านี้ต้องซื้อข้าวกิน นอกจากนี้ยังมีอาชีพขึ้นตาลโตนด แปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด เช่น ทำน้ำตาล&nbsp; ทำขนมจากจาวตาล ... การประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน (ครอบครัว)&nbsp; หลายคนไปทำงานในโรงงานใกล้ชุมชน และมี "ผู้หญิง" วัยกลางคนส่วนหนึ่งที่ออกจากชุมชนหลังจากจบชั้นประถมศึกษา เพื่อเข้าไปเป็นแรงงานรับจ้างในกรุงเทพฯ&nbsp; ส่วนใหญ่พบ

พื้นที่ต้นแบบ การจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กลุ่มรับซื้อน้ำยาง “กอไผ่” หมู่ 10 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขล

@1 มี.ค. 50 12:34
กลุ่มเข้มแข็ง...กับการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอาชีพทำ "สวนยางพารา" เป็นอาชีพหลักที่สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา บางครอบครัวเป็นเจ้าของสวนยางและกรีดยางเอง บางครอบครัวรับจ้างเพื่อนบ้านกรีดยางหรือบางคนกรีดทั้งของตนเองและรับจ้างกรีดของเพื่อนบ้าน สัดส่วนการแบ่งรายได้มีหลายอัตราแล้วแต่การตกลงต่อรองกันระหว่างเจ้าของสวนและคนรับจ้าง เช่น 50:50 (ผู้รับจ้างต้องซื้อปุ๋ยใส่ยางให้เจ้าของสวนยาง) หรือกรณี แบ่ง 60: 40 (เจ้าของสวนซื้อปุ๋ยใส่เอง)เป็นต้นเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรชาวสวนยางได้เปลี่ยนบทบาทไปตามกระแสความต้องการของตลาดและสอดคล้องกับการต้องการของเกษตรกรเอง คือ การลดภาระ "การทำงานหนัก" ของชาวสวนยาง จึงได้เปลี่ยนสถ

รายงานพัฒนาโครงการประเด็นการส่งเสริมสุขภาพวัยแรงงาน : แรงงานนอกระบบ

@9 ธ.ค. 49 16:46
พัฒนาโครงการประเด็นการส่งเสริมสุขภาพวัยแรงงาน : แรงงานนอกระบบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 เวลา 16.30 - 18.00 ณ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ผู้เข้าร่วมประชุม1. นพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ2. น.ส. พันธ์ วรรณบริบูรณ์3. น.ส. โชติมา สมัครพงค์4. น.ส. วรรณา สุวรรณชาตรีสรุปการพัฒนาโครงการนพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินโครงการในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา และ น.ส. พันธ์ วรรณบริบูรณ์ ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการ โดยจะดำเนินโครงการใน 5 พื้นที่ ได้แก่1.ต. คลองเปียะ อ. จะนะ2.ต. คลองรี อ.กระแสสินธุ์3.ต.กระแสสินธุ์ อ. กระแสสินธุ์4.ต. กำแพงเพชร อ. รัตภูมิ5

หัวข้อทั้งหมด

ประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

เครือข่ายวิจัยสุขภาพชี้ผู้สูงอายุหวังพึ่ง 'ตัวเอง'มากกว่าพึ่ง 'บุตร'

@2 ก.ย. 50 18:50
เครือข่ายวิจัยสุขภาพชี้ผู้สูงอายุหวังพึ่ง 'ตัวเอง'มากกว่าพึ่ง 'บุตร'จากเอกสารประกอบการประชุมเรื่อง ' บำนาญสำหรับผู้สูงอายุไทย' ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ที่โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ โดยเครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการประชุมระดับชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลสรุปเบื้องต้น จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2548-2549 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้สูงอายุคาดหวังแหล่งเงินที่เป็นหลักประกันในการเลี้ยงดูยามชราโดยมีผู้สูงอายุคาดหวังเงินเลี้ยงดูจากบุตรร้อยละ 32.6 อีกร้อยละ 27.2 หวังพึ่งตัวเองจากการทำงาน ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนเงินที่คาดหวังจากเงินออมและทรัพย์สินร้อ

นักวิชาการเสนอรัฐเร่งพัฒนาสถานบริบาลสำหรับผู้สูงอายุ

@10 มิ.ย. 50 21:13
นักวิชาการเสนอรัฐเร่งพัฒนาสถานบริบาลสำหรับผู้สูงอายุโดย ผู้จัดการออนไลน์ 10 มิถุนายน 2550 18:12 น.นักวิชาการเสนอภาครัฐพัฒนาสถานบริบาลผู้สูงอายุให้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งในระดับชุมชน และโรงพยาบาล มีแพทย์-พยาบาลเพียงพอ เผยอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลเพิ่มขึ้นผศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งศึกษาวิจัยโครงการทบทวนองค์ความรู้เรื่อง "ระบบสถานบริบาลผู้สูงอายุ" กล่าวถึงสถานการณ์ของผู้สูงอายุในประเทศไทย ว่า ปัจจุบันมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 670,000 คน ซึ่งมีปริมาณสูงเป็นอันดับ 2 ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์ ผู้สูงอายุร้อยละ 80 ต้องเผชิญป

พบผู้สูงอายุในไทยแย่ทั้ง"จิตใจ-สุขภาพ"

@13 เม.ย. 50 13:09
พบผู้สูงอายุในไทยแย่ทั้ง"จิตใจ-สุขภาพ"แพทย์หญิงเยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม ผู้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ.2546-2547 ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ของผู้สูงอายุในสังคมไทยกำลังเป็นที่น่าวิตกจากข้อมูลสำรวจพบว่า จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยข้อมูลจากสัมมะโนประชากร ตั้งแต่ปี 2513 ผู้สูงอายุที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวมีเพียง 10% ของประชากรผู้สูงอายุ แต่ในปี 2547 พบว่าจำนวนผู้สูงอายุที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลำพังเพิ่มเป็น 17%"ที่น่าตกใจคือกว่า 12% ของผู้สูงอายุที่ว่างงานถูกปล่อยให้อยู่ในสถานสงเคราะห์ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปกลายเป็นกระแ

แผนสุขภาพประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

@18 ก.ย. 49 12:28
แผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็น 7.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ1. แนวคิดหลักคิดและปรัชญาผู้สูงอายุคือร่มโพธิร่มไทรของลูกหลาน คือภูมิปัญญาของสังคม คือผู้เชื่อมต่อระหว่างยุคสมัย สังคมต้องร่วมกันดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี2. ทิศทาง ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนจุดหมาย1. เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุให้มีคุรภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ2. เพื่อสนับสนุนการรวมตัวของผู้สูงอายุในฐานะกลุ่มองค์กร ชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง3. เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชุมชนยุทธศาสตร์1.การสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ โดย การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอ

ร่างแผนสุขภาพประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

@19 มิ.ย. 49 18:52
(ร่าง) แผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็น 7.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ1. แนวคิดหลักคิดและปรัชญา ผู้สูงอายุคือร่มโพธิร่มไทรของลูกหลาน คือภูมิปัญญาของสังคม คือผู้เชื่อมต่อระหว่างยุคสมัย สังคมต้องร่วมกันดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี2. ทิศทาง ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนจุดหมาย1. เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุให้มีคุรภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ2. เพื่อสนับสนุนการรวมตัวของผู้สูงอายุในฐานะกลุ่มองค์กร ชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง3. เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชุมชนยุทธศาสตร์1.การสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุโดย การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้

หัวข้อทั้งหมด

ประเด็นด้านเกษตรเพื่อสุขภาพและอาหารปลอดภัย

อีกหนึ่งอุดมการณ์ สานความตั้งใจฟื้นฟูวิถีชาวนาไทยแห่งลุ่มน้ำคลองภูมี

@6 มิ.ย. 53 21:20

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี ได้มีกิจกรรมเก็บข้าวเพื่ออนุรักษ์วิถีดั้งเดิมของคนในชุมชน โดยรวมตัวกัน ณ บ้านนายจรินทร์ ธรรมวาโย ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจที่จะสืบสานวิถีเดิมๆไว้ “บ้านหูแร่”ชื่อหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนแถบนี้ในอดีต ปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่สวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่ แต่ชาวบ้านบางครอบครัวก็ยังนิยมทำนากันอยู่ ส่วนใหญ่จะทำไว้กินเอง ต้นทุนการทำนาต่ำเพราะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีใดๆ กินข้าวได้อย่างสบายอุรา

เปิดตัวสำนักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชน และสังคม 4 ก.พ.นี้

@8 ก.พ. 53 17:04

เปิดตัวสำนักงานส่งเสริมการปฏิรูประบบเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ชุมชน และสังคม 4 ก.พ.นี้ อ่านข้อมูลภาคีเพิ่มเติมที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ออกปากดำนาภูมิปัญญา - ห้องเรียนท้องนา

@20 ต.ค. 52 22:03

มีรูปออกปากดำนาภูมิปัญญากับรูปห้องเรียนท้องนา ที่กลุ่มชาวบ้านเล็ก ๔ ครอบครัว รวมตัวกันทำนา โดยวิถีขอแรงกัน ทำนา มานมนาน แล้วเปิดพื้นที่นา เป็นห้องเรียนท้องนาขึ้นมา รุ่นนี้เป็นนักเรียนรุ่นที่ ๔ แล้ว นักเรียนจะมีทั้งเก่า ใหม่ บางคนก็มาเรียนทุกครั้งที่เปิดห้องเรียน บางคนก็ผ่านมาเห็นว่ามีการดำนา ก็จอดรถแวะลงมาเรียน แบบนี้ก็มี น่ารักมาก

สัญจรสภาความร่วมมืออาหารปลอดภัยโซนคาบสมุทรสทิงพระ อ.กระแสสินธุ์

@13 ก.ค. 52 15:46
สัญจรสภาความร่วมมืออาหารปลอดภัย อ.กระแสสินธุ์กลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีโอกาสลงพื้นที่โซนคาบสมุทรสทิงพระ เข้าร่วมกิจกรรมโ สัญจรสภาความร่วมมืออาหารปลอดภัย โ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประเด็นเกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ 1ใน 14 ประเด็นแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ครั้งนี้เป็นการสัญจรลงพื้นที่ ม.2 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์กิจกรรมนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของกลุ่มผลิตพืชผักไร้สารพิษ ต.กระแสสินธุ์ การสร้างเครือข่ายสภาความร่วมมืออาหารปลอดภัยและเป็นการให้กำลังใจกันในฐานะของเพื่อนผู้มีอุดมการณ์ในการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อตนเองและสังคม ผมรู้สึกเช่นนั้นบ่ายโมงกว่า ผู้เข้าร่วมเวทีทยอยกันเดินทางมาถึงสถาน

รายงานการประชุมคณะทำงานประเด็นเกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน

@13 ก.ค. 52 14:46
การประชุมคณะทำงานประเด็นเกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพวันที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00-14.00 น.ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ สาขาหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาผู้เข้าร่วมประชุม1.คุณกำราบพานทอง2.คุณปราณีมณีดุลย์3.คุณระนองซุ้นสุวรรณ4.คุณพิษณุมุณีแนม5.คุณอุไรวรรณพันธุเวทย์6.คุณสุพร น้อยสำลี7.คุณสมชายละอองพันธุ์8.คุณเชภาดร จันทร์หอมเปิดประชุม09.00 น.วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ1.1 งานมหกรรมกรรมสุขภาพชุมชน ควนรู คูหาใต้ ในวันที่ 4-5 กรกรฎาคม 2552 ทางพื้นที่ควนรู คูหาใต้ จะจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชนควนรู คูหาใต้ โดยสำหรับทีมง

"สะตอ" ผักพื้นบ้านภาคใต้มากประโยชน์

@3 ก.ย. 51 16:38
"สะตอ" ผักพื้นบ้านภาคใต้มากประโยชน์โดย ผู้จัดการออนไลน์2 กันยายน 2551 16:06 น.ถ้าพูดถึงอาหารปักษ์ใต้ขึ้นมาทีไร "108 เคล็ดกิน" มักจะนึกถึงเมนูอาหารที่มีผักพื้นบ้านทางภาคใต้อย่างสะตอเสียทุกที เพราะว่า "สะตอ" นั้นได้ชื่อว่าเป็นผักยอดนิยมที่คนใต้นำมาปรุงเป็นอาหารรับประทานกัน ไม่ว่าจะเป็นการนำสะตอสดๆ มาจิ้มกินกับน้ำพริก นำสะตอไปผัดกับกะปิใส่หมูสับหรือใส่กุ้ง หรือว่าจะนำไปประกอบเป็นอาหารอย่างอื่นก็ล้วนแล้วแต่หรอยจังฮู้ถูกปากการกินสะตอนอกจากจะได้ความอร่อยแล้ว ต้องบอกว่ายังจะได้รับคุณค่าจากสะตอมากมาย เพราะว่าสะตอจัดว่าเป็นพืชผักสมุนไพรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ( 8%) แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี

เร่งดันผลิต 'เกษตรอินทรีย์' รองรับตลาดโลก 1.3 ล้านล้านบาท

@19 ม.ค. 51 09:00
วันเสาร์ที่ 19 เดือนมกราคม พศ. 2551 ค้นหาข่าวมติชนออนไลน์ เร่งดันผลิต 'เกษตรอินทรีย์' รองรับตลาดโลก 1.3 ล้านล้านบาทชี้เกษตรอินทรีย์ของไทยโตช้า ก.เกษตรฯ เร่งผลักดันตามยุทธศาสตร์ชิงส่วนแบ่งตลาดโลกที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านบาท พร้อมสร้างเกษตรกรเป็นแนวร่วมตั้งเป้า 1 แสนคนต่อปี รองรับการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 2 แสนไร่ในปี 2552 นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "เกษตรอินทรีย์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดโลก" ว่า ขณะนี้ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกมีเพิ่มมากขึ้นถึง 20 %/ ปี โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งมูลค่าการจำหน่ายสิน

พบ16กลยุทธ์เคมีเกษตรทำชาวนา-ผู้บริโภคตายผ่อนส่ง

@14 ธ.ค. 50 22:08
พบ16กลยุทธ์เคมีเกษตรทำชาวนา-ผู้บริโภคตายผ่อนส่ง14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 12:54:00นักวิจัยพบบริษัทจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชงัด 16 กลยุทธ์ กระตุ้นการใช้สารเคมี ส่งผลชาวนา-ผู้บริโคตายผ่อนส่ง อาศัยช่องโหว่กฎหมาย นักวิชาการห่วงเกษตรกรได้รับข้อมูลบิดเบือนกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : นายพัฒนพงศ์ จาติเกตุ นักวิจัยอิสระ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า ได้ศึกษาวิธีการส่งเสริมการขายสารเคมีเกษตรให้แก่เกษตรกรในระดับไร่นา พบว่า บริษัทที่ทำการตลาดส่วนใหญ่ มักจะมาจากบริษัทข้ามชาติ และบริษัทของคนไทยขนาดกลางโดยอาศัยช่องโหว่ที่ยังไม่มีกฎระเบียบควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายที่ชัดเจน โดยใช้กลยุทธ์การตลาดถึง 16 วิธี เพื่อกระตุ้นยอดขาย ได้แก่1.การจับรางวัล ชิงโชค2.การสัม

กรมวิชาการเกษตรชี้ปลูกพืชGMOเพื่อศึกษาวิจัย-ยันมีมาตรการคุมเข้ม

@28 ส.ค. 50 12:08
กรมวิชาการเกษตรชี้ปลูกพืชGMOเพื่อศึกษาวิจัย-ยันมีมาตรการคุมเข้มโดย ผู้จัดการออนไลน์ 28 สิงหาคม 2550 11:33 น.นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การทดลองปลูกพืชตัดแต่งพันธุกรรม หรือ จีเอ็มโอ ในระดับไร่นา จะเกิดผลดีต่อการศึกษาวิจัย โดยจะไม่มีการทดลองกับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อการส่งออก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการส่งออก แต่จะเน้นพืชที่มีปัญหาโรคระบาดและยังไม่สามารถแก้ไขได้ โดยเฉพาะมะละกอและสบู่ดำ ดังนั้นการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้คณะรัฐมนตรีทบทวนมติของรัฐบาลชุดที่แล้ว เพื่อทดลองปลูกพืชจีเอ็มโอในครั้งนี้ จึงเป็นเพียงการขอทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้เห็นผลในสภาพพื้นที่จริง หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จะดำเนินการทดลองปลูกได้ภายใน 2 ปี ระหว่างนี้จะวางมาตรการ

กรมวิชาการฯแนะ5กรรมวิธี คุมวัชพืชสวนยางไม่พึ่งสารเคมี

@2 ก.ค. 50 15:23
นายสุขุม วงษ์เอก ผอ.สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การปลูกสร้างสวนยางเกษตรกรจำเป็นต้องเอาใจใส่ดูและรักษาสวนยางเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงยางอ่อน ซึ่งต้นยางยังเล็กพุ่มใบไม่ประสานกันเปิดโอกาสให้วัชพืชทั้งประเภทใบแคบ ใบกว้าง และเถาวัลย์เจริญเติบโต ดังนั้น ในช่วงดังกล่าว นอกจากเกษตรกรต้องดูแลรักษาสวนยางด้วยการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ การควบคุมวัชพืชในสวนยางก็เป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกันที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ โดยไม่พึ่งสารเคมี อาทิ1.ใช้อุปกรณ์ ตัดไถ ถาก ขุดทำลายวัชพืช ส่วนที่อยู่เหนือดินและใต้ดิน 2.ปลูกพืชตระกูลถั่วระหว่างแถวยางจะช่วยป้องกันการเบียดเบียนของวัชพืชและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 3.ใช้วัสดุคลุมดิน โดยใช้วัสดุเหลือใช้ต่างๆคลุมโคนต้นยาง 4.ปลูกพืชแซมยางประเภทพืชล้

หัวข้อทั้งหมด

ประเด็นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจร

สงขลายอดตายใกล้ทะลุเป้า ทางหลวงใต้คุมเข้มลดการสูญเสีย

@1 ม.ค. 51 16:43
สงขลายอดตายใกล้ทะลุเป้า ทางหลวงใต้คุมเข้มลดการสูญเสียโดย ผู้จัดการออนไลน์ 1 มกราคม 2551 13:11 น.ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตายของจ.สงขลา มียอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงเส้นยาแดงผ่าแปดมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 7 คน บาดเจ็บ 59 คน จากจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด 56 ครั้ง ปีนี้ได้ตั้งเป้าต้องมีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 8 คน คาดว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตในปีนี้ อาจจะสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพราะยังเหลือเวลาจากนี้อีก 2 วันวันนี้ (1 ม.ค.) นายวิจิตร จันทรปาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 7 คน บาดเจ็บ 59 คน จากจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด

อุบัติเหตุจราจรดัชนีวัดมาตรฐาน อปท.

@8 ต.ค. 50 16:38
อุบัติเหตุจราจรดัชนีวัดมาตรฐาน อปท.โดย ภาณุเบศร์ มหาเรือนขวัญ 8 ตุลาคม 2550 15:24 น.บรรยากาศทางการเมืองที่เปิดกว้างมากขึ้นผ่านการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในการเรียกร้องและรักษาสิทธิชุมชน ตลอดจนการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นมากขึ้นตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 นับเป็นส่วนผสมสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและแก้วิกฤตอุบัติเหตุจราจรที่กร่อนกัดสังคมไทยมานานเนื่องด้วยอุบัติเหตุจราจรที่คร่าชีวิตคนไทยติดอันดับท็อปทรีมายาวนานต่อเนื่องมากถึงปีละ 1 หมื่น 4 พันราย บาดเจ็บ 1 ล้านราย พิการสะสม 7 หมื่นราย และสร้างความสูญเสียแก่ประเทศชาติมหาศาลถึง 2 แสนล้านบาทนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผ

สงขลาจัดหมอนวดคลายอ่อนเพลียริมถนนรับมืออุบัติเหตุสงกรานต์

@9 เม.ย. 50 17:27
สงขลาจัดหมอนวดคลายอ่อนเพลียริมถนนรับมืออุบัติเหตุสงกรานต์โดย ผู้จัดการออนไลน์ 9 เมษายน 2550 12:13 น.ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สงขลาพร้อมรับมือสงกรานต์เตรียมหมอนวดบนถนนเพชรเกษมที่สี่แยกคูหา ประจำวันละ 4 คนบริการประชาชนที่ใช้รถมีความเหนื่อยล้า อ่อนเพลียอาจจะเกิดอุบัติเหตุบนถนนนางสาวพิมพ์ใจ นัยพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันและช่วยเหลือกรณีการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยระบุว่าทางศูนย์ป้องกันฯเขต 12 สงขลาได้เตรียมแผนรับมือและมีกำลังเจ้าหน้าที่รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ไว้พร้อมแล้ว โดยเฉพาะชุดเคลื่อนที่เร็ว ได้ซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายนนี้ไปเรียบร้อยแล้วเช่น

เผยตัวเลขคนตายจากอุบัติเหตุจราจรวันละเกือบ 40 คน

@18 ม.ค. 50 16:53
เผยตัวเลขคนตายจากอุบัติเหตุจราจรวันละเกือบ 40 คนโดย ผู้จัดการออนไลน์ 18 มกราคม 2550 15:23 น.ศูนย์ข่าวขอนแก่น- ศูนย์นเรนทร เผยอุบัติเหตุบนท้องถนนคร่าชีวิตคนไทยปีละ 13,000 คน เฉลี่ยวันละ 38 คน เตรียมพัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานเท่ากันทั่วประเทศ เร่งผลักดัน พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครอบคลุมแผนหลักแห่งชาติ ทั้งคุณภาพ มาตรฐาน กรอบทิศทาง งบประมาณ พร้อมการพัฒนาอย่างมีเอกภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชนนพ.สุรเชษฐ สถิตนิรามัย ผู้อำนวยการสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ ศูนย์นเรนทร กล่าวในงานสัมมนาที่โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด จ.ขอนแก่นว่า ในแต่ละปีจะมีแนวโน้มของผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ และผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงา

ทางหลวงเตือนระวัง 96 จุดอันตรายเส้นทางทั่วประเทศ

@29 ธ.ค. 49 04:04
ทางหลวงเตือนระวัง 96 จุดอันตรายเส้นทางทั่วประเทศโดย ผู้จัดการออนไลน์ 29 ธันวาคม 2549 00:41 น. ในช่วงเทศาลส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ 2550 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) ได้กำหนดจุดเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุการเจราจรตามเส้นทางสำคัญๆ ทั่วประเทศ ตามหลักกิโลเมตร มีทั้งสิ้น 96 จุด เพื่อให้ประชาชนระมัดระวังและเตรียมมาตรการรองรับทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)-กม.ที่ 28-48 ช่วง รังสิต-บางปะอิน จ.ปทุมธานี,-กม.ที่ 49-70 ช่วงสี่แยกบางปะอิน-วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา,-กม.ที่ 82-99 แขวงการทางอยุธยา-สระบุรี จ.สระบุรี,-กม.109-121 ช่วงสระบุรี-พุแค (รอยต่อแขวงการทางลพบุรี) ในเขต จ.สร

รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ

@27 ก.ย. 49 11:05
เปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ (ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดสงขลา)ในวันที่ 25 กันยายน 2549 ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมกับภาคีต่างๆ ได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ " ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดสงขลา"ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจิต ผสมพงค์ เป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯในการเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ (ในมูลนิธิเมาไม่ขับ จังหวัดสงขลา) มีประวัติความเป็นมา ดังนี้ สืบเนื่องด้วยโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้รับเลือกเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ 1 ใน 12 แห่งทั่วประเทศ โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนครบวงจร ของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการรวมตัวกันของผู้ป่วย และญาติที่ประสบอุบัติเหตุจราจรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหาดใหญ่&nbs

แผนสุขภาพประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร

@18 ก.ย. 49 12:32
แผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็น 9.การป้องกันและลดอุบัติเหตุจาการจราจรเสนอโดยคณะทำงานเร่งรัดการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรจังหวัดสงขลา1. กระบวนทัศน์ต่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรในจังหวัดสงขลาอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรม แต่เป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายทุกคน โดยขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการขับขี่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมาย มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน สมพร ใช้บางยางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอบจ.สงขลา ให้ความสำคัญในการลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุการจราจรจึงได้มีนโยบายAmbulanceตำบล เพื่อให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดสงขลา สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว ด้วยทักษะที่เพียงพอในก

รายงานการประชุม วันที่ 7 สิงหาคม 2549 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

@28 ส.ค. 49 15:45
ผู้เข้าร่วมประชุม1. นางจุฑารัตน์ สถิรปัญญา2. พ.ต.ท. อาทร ภิรมย์รักษ์3. นางอัจจิมา พรรณนา4. นายสุชาติ ชุมชอบ5. น.ส. ศรัญญา ระยับแสงมงคล6. นายประเวศ หมีดเส็น7. พ.ต.ท. ธีรยุทธ สันติวิสิฏฐ์8. นายชินชอบ หลีกัง9. น.ส. ฉัตรวารี กาญจนประเสริฐ10. พ.ต.ท. วรา เวชชาภินันท์11. นายจะโรจน์ รัตนอุไร12. น.ส. สุดาพรรณ์ ภิรมย์บูรณ์13. นพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ14. น.ส. วรรณา สุวรรณชาตรีสรุปรายงานการประชุมนพ. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้รับผิดชอบเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนสุขภาพ ในขณะนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือกับจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร่างแผนสุขภาพประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจาการจราจร

@19 มิ.ย. 49 18:57
(ร่าง)แผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็น 9.การป้องกันและลดอุบัติเหตุจาการจราจรเสนอโดย คณะทำงานเร่งรัดการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรจังหวัดสงขลา1. กระบวนทัศน์ต่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการจราจรในจังหวัดสงขลา"อุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรม&nbsp; แต่เป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมาได้&nbsp; ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายทุกคน&nbsp; โดยขอให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการขับขี่ปลอดภัย&nbsp; ปฏิบัติตามกฎหมาย&nbsp; มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน"<br />สมพร ใช้บางยางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา"อบจ.สงขลา ให้ความสำคัญในการลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุการจราจรจึงได้มีนโยบายAmbulanceตำบล เพื่อให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดสงขลา สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว&n

รายชื่อผู้เข้าร่วม

@30 พ.ค. 49 17:29
เรียน คุณจินดากุลเทพย์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาศาลากลางจังหวัดสงขลาอ.เมือง จ.สงขลา 90000เรียน คุณปฐมพร ซื่อธานุวงศ์ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯ คณะแพทยศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112เรียน ดร.วิวัฒน์สุทธิวิภากรภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มอ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112เรียน ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มอ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112เรียน คุณอับดลอาซีด หนิมุสาห้อง Blood Gas ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มอ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112เรียน พ.ต.ต.วราเว

หัวข้อทั้งหมด

ประเด็นด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ปี ๒๕๕๒

@26 มิ.ย. 52 13:07

ทีมแกนนำเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา นำโดยคุณประโชติ อินทร์ถาวร ได้ร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทางน้ำของเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา โดยในปีนี้มีเยาวชนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาเข้ามาร่วมกระบวนการในการวางแผน ได้ประชุมกันจำนวน ๓ ครั้ง ได้ข้อสรุปว่าจะจัดในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ลองอ่านรายละเอียดด้านในนะครับ

เวที "ฤาสงขลาจะเป็นดั่งมาบตาพุด"

@1 เม.ย. 52 16:22

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) ขอเชิญร่วมเวทีสัมมนา "ฤาสงขลาจะเป็นดั่งมาบตาพุด" อันสืบเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมพลังงาน โดยพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ถูกกำหนดการพัฒนาด้านอุตสากรรมปิโตรเคมีและพลังงาน กป.อพช.ใต้ มีการจัดเวทีสัมมนาเพื่อมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนสงขลา ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่และเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก และคาดว่าจะนำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่อไป

การทำนาแบบใหม่

@20 ม.ค. 52 17:36
ในพื้นที่จังหวัดสงขลามีพื้นที่ทำนาอยู่มากมายแต่ปัจจุบันมีกำไปัญหามากมายที่เราพบอยู่เนื่องจากประชาชนมักจะใช้ที่นามาปลูกยางพาราทำให้ปัจจุบันมีเนื้อที่สำหรับปลูกข้าวจึงส่งผลต่อราคาข้าวในปัจจุบันที่สูงขึ้นทุกวันและกระบวนการผลิตส่วนใหญก็มักจะใช้สารเคมีมากในการผลิตเพราะผู้ผลิตต้องการให้ได้ผลผลิตเยอะเพื่อให้ได้กำไรมาก ๆ ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าข้าวพันธุ์พื้นบ้านในจังหวัดสงขลาของเราได้สูญพันธุ์ไปมากแล้วราคา- ต่ำ- สูง- ปานกลาง2. นาข้าวสารข้าวสวยที่มา นโยบายสาธารณะที่มา แนะนำเครือข่าย

ทิศทางตลาดเขาน้อย

@20 ม.ค. 52 16:24
..............หากใครที่โอกาสสัญจรผ่านเส้นทางถนนจะนะ-เทพา-ปัตตานีเมื่อข้ามสะพานคลองเทพา ผ่านเข้าสู่อำเภอเทพา ขับต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ด้านซ้ายมือก็จะเห็นทะเลสีเขียวใส หาดทรายขาวในวันที่อากาศดี ที่ตรงนั้นจะรู้จักดีในชื่อหาดสะกอม ทิวสนขนานชายหาดมีให้เห็นสุดสายตาโดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ตลาดระยะทางประมาณ 200 เมตร จะเห็นความคับคั่งจอแจด้วยแม่ค้าพ่อค้าที่ส่วนมากเป็นคนสะกอมและผู้จับจ่ายซื้อของ ที่เป็นทั้งคนในพื้นเทพา นักท่องเที่ยว และคนที่ใช้เส้นทางจะนะ-เทพา-ปัตตานี ปัจจุบันตลาดเขาน้อยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้โดยเฉพาะให้กับคนสะกอม หาดสะกอมและตลาดเขาน้อย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของทั้งคนสงขลาและปัตตานี แต่เนื่องจากการเกิดขึ้นของตลาดเขาน้อยเกิดจากการที่ชาวบ้านร

งานรวมพลคนรักษ์คลอง ปี 2551

@25 ส.ค. 51 14:21
22 สิงหาคม 2551 : เครือข่าย 4 ลุ่มน้ำ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ-กิจกรรม-เสวนา ในงาน "รวมพลคนรักษ์คลอง ปี 2551" ที่วัดนารังนก ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยในงานมีการแสดง มีการตีฆ้อง และ โยนจุลินทรีย์ก้อนลองคลองอู่ตะเภาพิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ ประธานมูลนิธิโคคา-โคลาช่วงเช้าเป็นการเสวนาเรื่อง "สถานการณ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา" มีการนำเสนอกิจกรรมเด่นของ 3 ลุ่มน้ำ คือลุ่มน้ำอู่ตะเภา : การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชนโซนต้นน้ำ : จัดการโดยท้องถิ่นเป็นแกนนำ (ขยะฐานศูนย์ การจัดการน้ำ พลังงานทดแทน)โซนกลางน้ำ : จัดการโดยโรงเรียนเป็นแกนนำ (หลักสูตรท้องถิ่น เยาวชนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์)โซนปลายน้ำ : จัดการโดยวัดเป็นแกนนำ (วัฒนธรรม พลังงานทดแทน ฝายดักขยะ)แม่ทอม : การ

กลุ่ม 'ข้าวยำ' ใช้ละครเร่กู้ทะเลสาบสงขลาพ้นวิกฤติ

@27 พ.ค. 51 10:42
วันที่ 27 พฤษภาคม 2551ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์น.ส.ลาลิตา ยังปากน้ำ หัวหน้ากลุ่ม "ข้าวยำ" คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า เพื่อให้ เยาวชน และประชาชนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และหยุดการทำลายสิ่งแวดล้อม ที่สร้างความเสื่อมโทรมกับทะเลสาบจนถึงขั้นวิกฤติในขณะนี้ กลุ่มข้าวยำ จึงได้จัดค่ายละครเร่ขึ้น โดยนำเยาวชนที่เป็นนักศึกษาจากโรงเรียนบ้านหัวเขา โรงเรียนบ้านบ่อทรัพย์ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา และโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อใช้เวทีละครเร่ ในการถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อไปสู่ชุมชนเป้าหมายที่อยู่รอบทะเลสาบซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นชุมชนมุสลิมหัวหน้ากลุ่ม "ข้าว

'นาทับ'เหมาะสร้างท่าเรือเชื่อมแลนด์บริจ์ บ.ปรึกษามั่นใจศักยภาพ-ชาวบ้านรอดูประชาพิจารณ์

@24 เม.ย. 50 21:49
'นาทับ'เหมาะสร้างท่าเรือเชื่อมแลนด์บริจ์ บ.ปรึกษามั่นใจศักยภาพ-ชาวบ้านรอดูประชาพิจารณ์ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา อบต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา ร่วมกับกรมการขนส่งทางน้ำและพานิชยนาวี ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ณ ห้องประชุมอบต.นาทับ โดยมีประชาชนจากต.นาทับเข้าร่วมประชุมประมาณ 130 คนดร.มานะ ภัตรพานิช ผู้อำนวยการจัดการ บ. ซี สเปคตรัม จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯกล่าวว่า การเกิดขึ้นของโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งที่ 2 ของจ.สงขลาเกิดจากโครงการแลนด์บริจด์สงขลา-สตูลซึ่งเชื่อมต่อกันเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเลสู่ต่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมทั้งลดต้นทุนการขนส่งที่ปัจจุบันเราต้องใช้ท่าเรือของประเทศเพื่อนบ้านในการขนส่งสินค้า ทำให้เสี

หลักฐานมัดแน่นโลกร้อนเกือบทั้งหมดฝีมือ "มนุษย์"

@2 ก.พ. 50 11:27
เอพี/บีบีซีนิวส์/เอเจนซี - หลายๆ คนอาจจะคิดว่า ใครๆ ก็รู้ ที่โลกร้อนขึ้นอย่างรั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่ก็เพราะน้ำมือมนุษย์ แต่รายงานสถานการณ์โลกร้อนฉบับที่มีหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์หนักแน่นที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพิ่งจะสามารถใช้ถ้อยคำอย่างชัดเจนว่า "มนุษย์น่าจะเป็นตัวการสำคัญเลยทีเดียว" ที่สร้างภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวน พร้อมเผยแพร่รายละเอียดสู่ชาวโลกในไม่ช้านี้นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ 2,500 คนจาก 113 ประเทศทั่วโลก ได้ร่วมกันแก้ไขรายงานฉบับสำคัญของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หรือ ไอพีซีซี (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยการประชุ

เวทีพัฒนาโครงการประเด็นสิ่งแวดล้อม

@15 ธ.ค. 49 13:29
เวทีพัฒนาโครงการประเด็นสิ่งแวดล้อมวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทับ อ. จะนะ จ. สงขลาผู้เข้าร่วมประชุม1. นายมานพ เสนจันทร์สนง. ทส.จ.สงขลา2. น.ส. นิกานต์ เส้งสุวรรณ สนง. ทส.จ.สงขลา3. นางดรุณี ร่มสกุล โรงเรียนบ้านม้างอน4.นายสุทิน ร่มสกุลโรงเรียนท่าคลอง ต.นาทับ อ.จะนะ5.น.ส.สุวิตา สุวรรณะสนง.ทส.จ.สงขลา6.นายพิเชษฐ จันทรุ่งโรจน์

เวทีพัฒนาโครงการประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ

@12 ธ.ค. 49 15:36
เวทีพัฒนาโครงการประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระวันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ณ ศาลาประชาคม ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาผู้เข้าร่วมประชุม1.นายประเสริฐ สุวรรณมณี2.นายบุญธรรม ศรีใส3.นางฉลวย แก้วมณี4.นายเสนอ พุ้มพน5.นายอนันต์ นิ่มทองพันธ์6.นายชัยญา ทองเนื้อแข็ง7.นายสุนันท์ สุวรรณศรี8.นายลิบ ทองบุญ9. นายสุชาติ ขุนมนตรี10.นายสิทธิศักดิ์ ขุนมนตรี11.นางสาวดาทรัพย์ หัตถธรรมนูญ12.นายไพรัตน์ พิทักษ์ธรรม13.นายฉุย หัตถธรรมนูญ14.นายสุภัทร รอดผล15.นายเฉลียว เดชดี16.นายชาคริต โภชะเรือง17.นายเชภาดร จันทร์หอมคุณไพรัตน์ พิทักษ์ธรรม ผู้ประสานงานในพื้นที่กล่าวถึง

หัวข้อทั้งหมด

ประเด็นวัฒนธรรมกับการสร้างเสริมสุขภาพ

จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาครูภูมิปัญญาไทย 4 ภาค ครั้งที่ 4

@17 ม.ค. 52 15:55

จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาครูภูมิปัญญาไทย 4 ภาค ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2552 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายนครินทร์ ชาทอง ศิลปินแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการจัดงานสัมมนาครูภูมิปัญญาไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและสมาคมครูภูมิปัญญาไทย ได้มอบหมายให้ภาคใต้ โดยจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมครูภูมิปัญญาไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง

สธ.หนุน 'จิตอาสาหมอพื้นบ้าน-สมุนไพร' ร่วมดูแลสุขภาพชาวบ้าน

@2 ก.ย. 50 18:48
สธ.หนุน 'จิตอาสาหมอพื้นบ้าน-สมุนไพร' ร่วมดูแลสุขภาพชาวบ้านรมว.สาธารณสุข ให้ สสจ.ทั่วประเทศ กระตุ้นประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ชื่นชมชุมชนบ้านคำพอก ท่าอุเทน นครพนม ใช้หมอพื้นบ้านสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ในรูปแบบจิตอาสา บริการฟรีทุกวันพระ ได้ผลดีบ่ายวันนี้ (2 กันยายน 2550) นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง พบปะเยี่ยมเยียนเครือข่ายการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และกิจกรรมรณรงค์วัดความดันโลหิต ที่วัดศรีชมชื่น บ้านคำพอก ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมนพ.มงคล ให้สัมภาษณ์ว่า ขอชื่นชมความเข้มแข็งของชุมชนบ้านคำพอก ซึ่งมีพระครูธรรมศาส-วิลาสเจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น รองเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับส

โพลพบคนไทยกตัญญูสูงแต่จิตอาสา-มีน้ำใจต่ำ

@24 ก.ค. 50 15:46
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 24 กรกฎาคม 2550 13:45 น.สำรวจพบความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมอันดับหนึ่งของคนในสังคมไทย ขณะที่คุณธรรมด้านจิตอาสา ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่ำที่สุด ตามตัวชี้วัดคุณธรรม 8 ประการ โดยนักเรียน นักศึกษา มีจำนวนครั้งของการทำตนเป็นผู้มีคุณธรรมในด้านต่าง ๆ ต่ำกว่ากลุ่มอาชีพอื่นนายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "สำรวจดัชนีเชิงคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย : กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และนครศรีธรรมราช" จำนวน 1,827 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 16-23 กรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่าพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความ

ไทยเฮ ! รักษา"ฤาษีดัดตน" ไว้ได้ หลังศาลสั่งให้เป็นภูมิปัญญาไทย

@17 ก.ค. 50 21:44
ไทยเฮ ! รักษา"ฤาษีดัดตน" ไว้ได้ หลังศาลสั่งให้เป็นภูมิปัญญาไทยวันที่ 17 ก.ค. 2550วันนี้ (17 ก.ค.) นพ.สมยศ เจริญศักดิ์ รักษาการอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า จากการที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ยื่นหนังสือคัดค้านกรณีชาวญี่ปุ่นจดทะเบียนลิขสิทธิ์คำว่า "ฤๅษีดัดตน" เป็นเครื่องหมายการค้าและชื่อบริษัทว่า "ห้างหุ้นส่วน ฤๅษีดัดตน จำกัด" กับหน่วยงานจดลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่น หมายเลขทะเบียนที่ FOT 0002 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา ล่าสุดศาลพิพากษาชั้นต้น ให้คำว่า "ฤๅษีดัดตน" เป็นภูมิปัญญาของไทย โดยที่ชาวญี่ปุ่นดังกล่าวไม่ได้มีการยื่นอุทธรณ์แต่อย่างใด จึงถือเป็นข่าวดีของไทยที่สามารถรักษาภูมิปัญญาไทยเอาไว้ได้"ได้มีการเฝ้าระวังภูมิปัญญาไทยที่เสี่ยงจะถูกต่างชาติจดส

ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์ศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

@16 ก.ค. 50 17:25
กิจกรรมที่น่าสนใจตลอดงานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมนิทรรศการย้อนรอยภาพเก่านิทรรศการประวัติศาสตร์เมืองหาดใหญ่พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่การสาธิตต่างๆ ได้แก่ การเขียนเบญจรงค์ ร่วมประดิษฐ์หนังสือทำมือ การทำผ้าบาติก เพ้นท์ผ้าการประดิษฐ์ดอกไม้ดินญี่ปุ่นการออกร้าน หนังสือมือ 2 หนังสือใหม่ ต้นไม้ ขนมไทย อาหาร ผลไม้ ท่ามกลางบรรยากาศตลาดน้ำชมการแสดง ได้แก่ ดนตรีไทย นาฏศิลป์ มโนราห์ โฟล์คซอง การแสดงจากเฟรชชี่ H.U. ปี 50การขับร้องจากนักร้องที่ชนะเลิศจาการประกวด H.U.ชมภาพยนตร์สุดคลาสสิค เรื่อง "สมิหลา"และประกาศผลรางวัลโครงการย้อนรอยภาพถ่ายเก่าเด็ดสุดๆๆๆๆๆวันที่ 8 สิงหาคม 2550-เสวนา "ประวัติศาสตร์เมืองหาดให

ผลวิจัยเครื่องดื่มสมุนไพรไทย 30ชนิด ชะลอความแก่ได้

@17 มิ.ย. 50 20:39
ผลวิจัยเครื่องดื่มสมุนไพรไทย 30ชนิด ชะลอความแก่ได้17 มิถุนายน พ.ศ. 2550 13:22:00นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ.เผยผลวิจัยเครื่องดื่มสมุนไพร30ชนิด มีสรรพคุณต้านการเกิดอนุมูลอิสระ ช่วยลดริ้วรอยเหี่ยวย่น ชะลอความแก่ได้ถึง 80%กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : ดร.นิทรา เนื่องจำนงค์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้เสนอผลการวิจัยเรื่องฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมบริโภค โดยเก็บตัวอย่างจากสถานที่จำหน่ายในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงเดือนเมษายน 2549 จำนวน 224 ตัวอย่าง ประกอบด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดน้ำ 121 ตัวอย่าง ชนิดผง 40 ตัวอย่าง และชาชงสมุนไพร 63 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์พบว่า ในเค

ประกวดภาพถ่ายโบราณและประกวดก่อเจดีย์ทราย เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

@25 พ.ค. 50 17:25
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 31 พฤษภาคม 2550 ณ วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ประกวดภาพถ่ายโบราณ มี 2 ประเภท คือภาพถ่ายบุคคล และภาพถ่ายวิถีชีวิต เวลา 14.00 น.ประกวดวาดภาพตามผู้เฒ่าเล่าความ มี 4 ระดับ คือ นักเรียนชั้นประถม 3 - 6 นักเรียนชั้นมัธยม 1-3 นักเรียนชั้น ปวช.หรือมัธยม 4-6 และนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ตัดสินเวลา 20.30 น. เวลา 17.00 น.ประกวดก่อเจดีย์ทราย มี 2 ประเภท ประเภทความคิด และประเภทสวยงาม ทางวัดเตรียมทรายไว้ให้กองละ 500 บาทและ 1,000 บาท ผู้แข่งขันรวมกันเป็นคณะ คณะกี่คนก็ได้ไม่จำกัด ตัดสินเวลา 21.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดคลองแห หรือที่กำนันตำบลคลองแห ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองแหทุกหมู่บ้าน

รายงานพัฒนากิจกรรมประเด็นวัฒนธรรมในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

@9 ธ.ค. 49 16:02
ประชุมพัฒนากิจกรรมประเด็นวัฒนธรรมในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ณ วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาผู้เข้าประชุมพระครูปลัดสมพร ฐานธมโรจ.ส.อ. สมนึก อุไรรัตน์นายปรีชา กาญพันธ์นายชม โคมนนายเสริญ สาสุธรรมนายประเสริฐ รักษ์วงศ์เทศมนตรี สิทธิ์ สงวนแก้วส.อ. ประวัติ สวนแก้วด.ต.นิคม ทองมุณีส.ท.อุดม เพ็ชรหนูนางอุดมรัตน์ หมุยจินดานาย ประสพ นพรัตน์นายมะโน อินทมะโนนายเจริญ ชุศรีนายสมยศ สะรุโณนายไสว สุวรรณชนะนายโรจน์ สาสุธรรมนายชาคริต โภชะเรืองนางสาววรรณา สุวรรณชาตรีนายเชภาดร จันทร์หอมสรุปเวทีนายชาคริต โภชะเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายสร้างเสริมสุ

รายงานพัฒนาโครงการประเด็นวัฒนธรรม

@9 ธ.ค. 49 15:51
พัฒนาโครงการประเด็นวัฒนธรรมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.00 - 16.00 น.ผู้เข้าร่วมประชุม1.นายประเสริฐ รักษ์วงค์2.นางเอกจิตรา จันทร์จิตจริงใจ3.นายเส็น เหล๊าะหมาน4.นายชาคริต โภชะเรือง5.น.ส. วรรณา สุวรรณชาตรีสรุปการพัฒนาโครงการนายชาคริต โภชะเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาแนวทางการพัฒนาโครงการวัฒนธรรมในพื้นที่โซนเหนือ1.สภาพปัญหา1.1 หนี้สินจากการกู้กลุ่มออมทรัพย์ เนื่องจากการไม่เข้าใจในแนวคิดกลุ่มออมทรัพย์ ความไม่โปร่งใสของคณะทำงานในกลุ่มออมทรัพย์1.2 ยาเสพติดในเด็กวัยรุ่น1.3 การลักเล็กขโมยน้อย ค

รายงานการประชุมพัฒนากิจกรรมประเด็นวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ

@8 ธ.ค. 49 17:47
เวทีวัดคลองแห วันที่ 26 พฤศจิกายน 2549ประเด็นวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพผู้เข้าร่วมประชุม1. น.ส.นวลศรีถนอมศรมงคล 17. นายเมี่ยน ไชยณรงค์2. นายประเสริฐ รักษ์วงศ์ 18. นายจรูญ พัสระ3. น.ส. อารมณ์ สุขชาญ 19. นายสุพิศ ทองมณี4.นายนครินทร์ ชาทอง20. นางไทรประพร แก้วชะนะ5.นายจักรพัฒน์ ไชยพัฒน์21. สท.อุดม เพ็ชร

หัวข้อทั้งหมด

ประเด็นด้านการสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

คุยเรื่องสื่อภาคประชาชน

@29 ต.ค. 52 17:46
สื่อภาคประชาชน เป็นสื่อที่ประชาชนสร้างขึ้นเอง เพื่อเป็นพื้นที่สื่อทางสังคมให้กับภาคประชาชน เป็นปากเสียงให้ประชาชนเพื่อสื่อกับสังคม ให้ความรู้ สื่อทางเลือกที่ไม่ใช่กระแสหลักมีคนเข้าร่วม ภาณุมาศ , ชาตริต , ถนอม , เอกชัยเกริ่น ชาคริต เป็นนักเขียน เขียนเรื่องท่อก๊าซ เคยไปช่วยที่จะนะ งานเขียน "กรณีท่อก๊าซ ชีวิตที่ไม่ได้เลือก" ร่วมกับ ถนอม ทำงานเขียนส่วนตัวและทำงานให้กับเครือข่ายแผนสุขภาพ ล่าสุดเข้าร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลาทุนของสงขลา มีกลุ่มทำงานอยู่หลากหลายกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเช่นกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนชาวบ้านสาย NGOs ทำเรื่องประมง ท่อก๊าซ สลัม 4 ภาค เรื่องสิ่งแวดล้อมพื้นคลอง เกษตรกลุ่มประชาสังคม กลุ่มพี่หนู สงขลาฟอรั่ม หาดฟอรั่มเครือข่ายสมัชชาวิทยาลัยวันศุกร์ มีเวทีเรียนรู้ เว็บ จั

ติดตามการเดินทางของคนตัวเล็กในพื้นที่เล็ก ๆ แต่สร้างพลังอย่างมหาศาล

@7 ต.ค. 52 16:49

โปรดติดตามการเดินทางของคนตัวเล็ก ในพื้นที่เล็ก ๆ แต่สร้างพลังอย่างมหาศาล ในรายการสื่อสุขภาพสัญจร ทุกวัน  จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00 -13.00 น.

ฟังภาษาอังกฤษง่าย ๆ พูดได้ง่าย ๆ เข้าใจง่าย ๆ ผ่าน หนัง ภาพยนตร์ เพลง และ บทความ หรือ มุขขำ ๆ ใน รายการ English is Easy ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัส เวลา 17.00 - 18.00 น. รับฟังได้ที่ คลื่นความคิด F.M. 101.0 MHz หาดใหญ่ หรือ บ้าน บ้าน เรดิโอ - ฟังสดหรือฟังย้อนหลัง , Sweet Junior หรือ สงขลาสร้างสุข

รายการวิทยุน่าติดตามฟังเครือข่ายภาคีแผนสุขภาพ จ.สงขลา

@2 ต.ค. 52 10:56

สถานีชื่อรายการวันเวลาที่ออกอากาศ
1. คลื่นความคิด FM 101.0 MHz1. คุยเพลินเรื่องงานเมืองวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 11.00 น.
2. คิดดีวันละหลายประเด็นวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00 – 12.00 น.
3. สื่อสุขภาพสัญจรวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00 -13.00 น.
2. สวท.สงขลา FM 90.5 MHz1. ปักษ์ใต้บ้านเราวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 และ 4 เวลา 18.00 - 19.00 น.
2. คอเดียวกันวันเสาร์วันเสาร์ เวลา 09.00 – 11.00 น.
3. วิทยุ มอ. FM 88 MHz1. สภากาแฟวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 11.00 น.
2. สมัชชาสุขภาพทางอากาศวันเสาร์ เวลา 10.00 – 12.00 น.

เชิญร่วมเวทีเฉลี่ยทุกข์-สุขคนทำสื่อภาคประชาชน ภาคใต้

@2 ต.ค. 52 10:43
ประชุมย่อยกลุ่มแกนสื่อภาคประชาชนหาดใหญ่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ ร้านนครใน หาดใหญ่ผู้เข้าร่วมประชุมนพ.อนันต์ บุญโสภณ วิทยาลัยวันศุกร์ นักกิจกรรมทางสังคมอาวุโสสงขลาอาจารย์ประสาท มีแต้ม วิทยาลัยวันศุกร์ นักวิชาการ มอ.หาดใหญ่ ดูแลเว็ปไซด์วิทยาลัยวันศุกร์คุณชัยวุฒิ เกิดชื่น วิทยุเพื่อสังคมภาคเอกชน FM.๑๐๑ หาดใหญ่ นักจัดรายการฝีมือดียาวนานคุณสุวรรณี เกิดชื่น วิทยุเพื่อสังคมภาคเอกชน FM.๑๐๑ หาดใหญ่ นักจัดรายการ/ดูแลเยาวชนคุณศิริพล สัจจาพันธุ์ เครือข่ายวิทยุชุมชน ภาคใต้ ผู้ประสานงานคุณกำราบ พานทอง ที่ปรึกษา คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคใต้ (กป.อพช.ใต้)คุณเอกชัย อิสระทะ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคใต้ (กป.อพช.ใต้)คุณกมลทิพย์ อินทะโณ แผนงานสร้างสุขภาพสงขลาคุณสมศักดิ

ครม.อนุมัติร่างกฎหมายจัดระเบียบคลื่นความถี่หวังปฏิรูปสื่อ

@10 ก.ค. 50 20:36
ครม.อนุมัติร่างกฎหมายจัดระเบียบคลื่นความถี่หวังปฏิรูปสื่อ10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 15:26:00ครม.เห็นชอบร่างพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หวังจัดระเบียบคลื่นวิทยุโทรทัศน์ใหม่ รวมถึงเคเบิลและวิทยุชุมชนกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะใช้แทนกฎหมายเก่าทั้งหมด โดยหวังว่าจะทำให้เกิดการปฏิรูปสื่อร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดการประกอบประเภทการประกอบกิจการกระจายเสียงเป็น 2 ประเภท คือ กิจการที่ใช้คลื่นความถี่ เช่น วิทยุโทรทัศน์ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เช่น สื่อตามสาย และเคเบิลทีวีทั้งนี้ จะมีการออกใบอนุญาตเป็น 3 ประเภท คือ 1.ใบอนุญาตในการ

เครือข่ายพ่อแม่อัดกรมกร๊วก ยื้อผุดกฎคุมเรตติ้งป้องเอกชน

@2 ก.ค. 50 15:17
ริดรอนสิทธิ : คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฎิรูปสื่อ (กปส.) แถลงข่าวคัดค้าน พรบ.ความมั่นคงในราชอาณาจักรพ.ศ...,พรบ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์และพรบ.การประกอบวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งผ่านการผลักดันจาก คมช.และสนช.เนื่องจากริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนองค์กรเครือข่ายครอบครัวออกมาสนับสนุนการจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์ พร้อมตำหนิกรมประชาสัมพันธ์ที่เพิกเฉยไม่เร่งออกประกาศควบคุมการจัดเรตติ้งอย่างเป็นรูปธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวผู้ปกครองเฝ้าระวังสื่อและสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) จัดเสวนาเรื่องจัดเรตติ้งทีวีสาธารณะกับความหวังของสถาบันครอบครัว ซึ่งนายกิจ สุนทร แกนนำเครือข่ายผู้ปกครองเฝ้าระวังสื่อ กล่าวว่า เครือข่ายสนับสนุนการจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์ และมติครม.เมื่อวัน

ชี้ เสรีภาพ "สื่อ" ทั่วโลกกำลังเสื่อม ไทยติดโผจากเหตุล้มรบ.ปีก่อน

@1 พ.ค. 50 14:36
เอเอฟพี - การศึกษาชี้ว่า ในปีที่ผ่านมา เสรีภาพของสื่อทั่วโลกนั้นเสื่อมลง อันเนื่องมาจากกฎข้อบังคับในการใช้อินเตอร์เน็ต ความพยายามที่จะสกัดกั้นการคัดค้านทางการเมืองใดๆ และการรัฐประหารในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงไทยด้วยองค์การด้านเสรีภาพของสหรัฐฯ ที่กล่าวโดยสังเขปเกี่ยวกับแนวโน้มที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะในเอเชีย อดีตสหภาพโซเวียต และละตินอเมริกาได้ออกรายงานเตือนว่า ประชาธิปไตยของประเทศเหล่านั้นอาจจะได้รับความเสียหาย ในการศึกษาที่ชื่อ "ฟรีดอม ออฟ เดอะ เพรส 2007"ด้าน เจนนิเฟอร์ วินด์เซอร์ ผู้อำนวยการบริหารของกลุ่มแถลงว่า "เสรีภาพของสื่อเป็นเหมือนนกขมิ้นในเหมืองถ่านหิน"การทำลายสื่อจะตามมาด้วยการทำลายสถาบันของแนวทางประชาธิปไตยอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความจริงที่ว่าเสรีภาพของสื่ออยู่ในช่วงถดถอยนั้

แผนสุขภาพประเด็นการสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพ

@18 ก.ย. 49 12:38
แผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็น 12.การจัดการสื่อสารสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพหลักคิดและปรัชญา ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ สื่อมวลชนกลายเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในสังคม ดังจะเห็นได้จากการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว ตลอดจนชี้นำทัศนะที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จนกล่าวได้ว่าเรื่องราวในโลกทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และท้องถิ่น ล้วนผ่านช่องทางของสื่อมวลชนที่จะเผยแพร่ให้กับสาธารณะได้รับรู้ จึงนับได้ว่าสื่อเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งในโลกสมัยใหม่ ด้วยบทบาทดังกล่าว เราจึงเห็นอยู่เนืองๆ ถึงการเข้ามาแทนที่สถาบันอื่นๆ หรืออาศัยช่องทางที่มีประสานรวมองค์กรหรือสถาบันอื่นๆเข้ามาใช้ประโยชน์ จนเกิดปรากฏการณ์ที่สื่อมีส่วนได้นำเสนอหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา

ร่างแผนสุขภาพประเด็นการจัดการสื่อสารสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ

@19 มิ.ย. 49 19:11
(ร่าง)แผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็น 12.การจัดการสื่อสารสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพหลักคิดและปรัชญา ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ สื่อมวลชนกลายเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในสังคม ดังจะเห็นได้จากการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว ตลอดจนชี้นำทัศนะที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จนกล่าวได้ว่าเรื่องราวในโลกทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และท้องถิ่น ล้วนผ่านช่องทางของสื่อมวลชนที่จะเผยแพร่ให้กับสาธารณะได้รับรู้ จึงนับได้ว่าสื่อเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งในโลกสมัยใหม่ ด้วยบทบาทดังกล่าว เราจึงเห็นอยู่เนืองๆ ถึงการเข้ามาแทนที่สถาบันอื่นๆ หรืออาศัยช่องทางที่มีประสานรวมองค์กรหรือสถาบันอื่นๆเข้ามาใช้ประโยชน์ จนเกิดปรากฏการณ์ที่สื่อมีส่วนได้นำเสนอหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการ

ทำเนียบสื่อมวลชน

@30 พ.ค. 49 17:20
ทำเนียบสื่อมวลชน ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail1. นางจินดา กุลยเทพย์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาศาลากลางจังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7431-2851 0-7432-1105 0-9876-3870นายอารมณ์ คงสกุลผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7424-3689 0-7424-5643 0-1698-5932นางสาวศรัญญา วงศ์ชฎิลพิทักษ์หัวหน้าศูนย์ข่าวช่อง 3 โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-5800 0-7423-5801 0-9876-0527hatyai@thaitv3.comร.อ.เทียนชัย ไชยะแสนหัวหน้าศูนย์ข่าวช่อง 5 นายพิพัฒน์ เบญจะไชยโชติ สถานีวิทยุ วปถ.5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่

หัวข้อทั้งหมด

ประเด็นการคุ้มครองและดูแลสุขภาพผู้บริโภค

จดหมายเปิดผนึกจากผู้บริโภคถึง 3BB

@4 ก.ค. 53 23:44
จดหมายเปิดผนึกจากผู้บริโภคถึง 3BBกรณีตัวอย่างของผู้บริโภคที่น่าร่วมเรียนรู้ค่ะเข้าไปอ่านที่ฉบับที่ 1 จดหมายเปิดผนึก จากผู้บริโภคถึง 3BBฉบับที่ 2 จดหมายเปิดผนึก จากผู้บริโภคถึง 3BB ฉบับที่ 2 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะค่ะ

ปรากฏการณ์ BB ... ผลกระทบที่ไม่มีใครนึกถึง

@17 ม.ค. 53 12:23
โดย ASTVผู้จัดการรายวัน 15 มกราคม 2553 23:19 น.ถูกหลอก!? ... คนเหงาเป็นเหยื่อของการแชต ... การพูดคุยกับคนรอบข้างลดลง ... เครียด ... ก้าวร้าว ...นี่ เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างของผลกระทบอีกมากมายเกิดขึ้น เมื่อคนในสังคมไทยใช้ Black Berryกันอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมกับความต้องการ และอาจเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่คนไทยเมินเฉย ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวได้Society Networkปัจจุบัน เหล่าสมาร์ทโฟนต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาททางสังคมมากขึ้น เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มันถูกออกแบบให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่ง ขึ้น และนี่คือยุคแห่งเทคโนโลยี 3G ที่ยังไม่หยุดนิ่ง ในขณะเดียวกันนั้น ผู้รับหรือผู้เสพเทคโนโลยีก็ทำหน้าที่เลือกว่า ตนเองนั้นต้องการห

ชาวทวิตเตอร์ไม่แฮปปี้ถูกคิดค่าบริการ GPRS แพงขึ้นปัดวินาทีเป็นนาที

@14 ม.ค. 53 20:03
ชาวทวิตเตอร์ไม่แฮปปี้ถูกคิดค่าบริการ GPRS แพงขึ้นปัดวินาทีเป็นนาทีชาว ทวิตเตอร์ร้องไม่แฮปปี้ หลังถูกปรับค่าบริการ GPRS ปัดเศษวินาทีเป็นนาที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สบท. ชี้ค่าบริการควรคิดตามจริง และเป็นสิทธิของผู้บริโภคที่ควรรู้การปรับราคาค่าบริการจากข้อมูลกระแสความไม่พอใจของผู้บริโภคตามเว็บไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะเว็บไซต์พันทิพย์ เกี่ยวกับการปรับอัตราค่าบริการ GPRS หรือใช้มือถือต่อเน็ตของผู้ให้บริการรายหนึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่า บริการจากการคิดเป็นวินาทีมาเป็นนาที โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบล่วงหน้า เรื่องดังกล่าวมีผลกระทบกับผู้ที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการตรวจสอบข้อมูล หรือส่งข้อความสั้นเพียงระยะเวลาไม่กี่วินาทีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากถูกปัดเศษของวินาทีเป็นน

ขอเชิญร่วมพูดคุยเพื่อยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะจังหวัดสงขลา

@17 ก.พ. 52 01:06

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเวที "สมัชชาผู้บริโภคยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ" เพื่อปรึกษา-พูดคุย ร่วมกันหาทางในการยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะจังหวัดสงขลา

งานนี้จัดโดยหนังสือพิมพ์โฟกัส , ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ จัดสมัชชาผู้บริโภคขึ้นเพื่อให้พวกเราได้มาพูดกัน จึงอยากขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมได้ ที่โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดงานได้จากเว็บไซท์ http://consumersouth.org

กฎหมายผู้บริโภคอยู่ในมือคุณ

@20 ม.ค. 52 17:57

กฎหมายผู้บริโภคอยู่ในมือคุณ เขียนโดย Webmaster Consumerthai
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2009 เวลา 12:19

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขอเชิญผู้บริโภคทุกท่าน ร่วมกันเสนอกฎหมายผู้บริโภค ซึ่งมีด้วยกัน 2 ฉบับ คือ
1)ร่าง) พ.ร.บ. องค์การอิสระผู้บริโภค พ.ศ. .... และ

2) (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ.....

การเสวนา "ท้องถิ่นห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค"

@29 พ.ย. 51 13:15

สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.) ร่วมกับ จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตำบลปริก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู เครือข่าย อสม. จังหวัดสงขลา เครือข่ายสมาคมเกษตรอินทรีย์วิถีไท ได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง "ท้องถิ่นห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ที่โรงแรมเจบี หาดใหญ่

ในงานนี้เปิดด้วยการเสวนาเรื่อง "การบูรณาการระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดย

 • ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้
 • ภก.บรรจง ฉายบุ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 • นายคีรีรัตน์ ร่างเล็ก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 • คุณนิธิ พันธ์มณี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ดำเนินรายการโดย นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปริก

บ.อาหารออสซี่ตกลงไม่เข็นโฆษณาอาหารขยะล่อใจเด็ก

@3 พ.ย. 51 22:32
บ.อาหารออสซี่ตกลงไม่เข็นโฆษณาอาหารขยะล่อใจเด็กโดย ผู้จัดการออนไลน์3 พฤศจิกายน 2551 13:47 น.บรรดาร้านอาหารในออสเตรเลีย รวมไปถึงโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีความเห็นตรงกันว่า จะไม่โฆษณาอาหารขยะหรือ Junk food ในช่วงเวลาที่มีรายการสำหรับเด็ก หลังจากที่เด็กในประเทศออสเตรเลียมีอัตราสูงมากที่ประสบปัญหาโรคอ้วนอาสาสมัครที่เข้าร่วมการประชุมระหว่างร้านขายของชำและร้านอาหาร ในออสเตรเลียได้ระบุว่า จากการประชุมในครั้งนี้ได้มีความเห็นตรงกันในเรื่องของการโฆษณาสินค้าบริโภค ซึ่งแต่ละบริษัทที่เจาะกลุ่มลูกค้าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีนั้นต้องโฆษณาอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรก็ดี ข้อตกลงระหว่างการประชุมในครั้งนี้ ได้ลงความเห็นในเ

7 คำถามก่อนซื้อ ฉันอยากซื้อมันจริงหรือ ?

@15 มิ.ย. 51 11:22
7 คำถามก่อนซื้อเขียนโดย we changeThursday, 10 January 2008จาก http://www.consumerthai.org/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=57C:\Documents and Settings\HSRIJOY\My Documents\My Pictures\sweden3.jpg ๑.ฉันจำเป็นต้องใช้มันหรือไม่ หรือฉันมีของแบบนี้ ซึ่งมันก็ใช้ได้เหมือนกับเจ้าสิ่งนี้นี่แหละ ฉันไปยืมเพื่อน หรือทำขึ้นเองก็ได้แทนที่จะซื้อใหม่ดีมั้ย เอ! หรือซื้อของมือสองดีกว่า๒.มันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพพอที่จะซื้อใช้ไปนานได้หรือไม่ มันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างหรือเปล่า ซ่อมได้หรือเปล่า๓.มันดีต่อสุขภาพฉันไหม ทั้งการผลิต การใช้ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม๔.สร้างขยะให้โลกเยอะขึ้นหรือเปล่า บรรจุหีบห่อน้อย หรือไม่มีเลยมั้ย แล้วเอากลับมาใช้อีกได้หรือเปล่า หมุนเวียนมา

อย. แนะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ใส่เครื่องปรุงครึ่งเดียวพอ

@14 พ.ย. 50 12:24
อย. แนะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ใส่เครื่องปรุงครึ่งเดียวพออย. แจงรายละเอียดข้อมูลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หวั่นกินมากเกินไปจะรับปริมาณ 'โซเดียม' เกินความต้องการของร่างกาย ส่งผลต่อการทำงานของไต-เสี่ยงเกิดความดันโลหิตสูง แนะให้ลดใส่เครื่องปรุงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่านั้น นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่า การรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกินวันละ 1 ซอง หรือ 1 ถ้วย จะทำให้ ร่างกายได้รับเกลือโซเดียมเกินความต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของไตและเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแล ปกป้องผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้กำหนดให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจัดเป็นอาหารกำหน

จับสัญญาณร้าย บริษัทประกันภัย ไร้คุณภาพ แฉเล่ห์ร้ายประกันภัยลวง เบี้ยถูก-อู่เมิน-ลูกค้ารับกรรม

@18 ส.ค. 50 11:15
จับสัญญาณร้าย บริษัทประกันภัย ไร้คุณภาพ แฉเล่ห์ร้ายประกันภัยลวง เบี้ยถูก-อู่เมิน-ลูกค้ารับกรรมโดย ผู้จัดการรายสัปดาห์ 18 สิงหาคม 2550 08:50 น.- ประกันภัยชั้นหนึ่ง 2 หมื่นกับ 1.2 หมื่น คุณเลือกอันไหน ?- เคยไหมอู่ไม่รับเคลม หรือต้องจ่ายเงินก่อน สุดท้ายเบิกกับ บ.ประกันไม่ได้- เคยไหมอู่ยึดรถคุณไว้ก่อน- เคยรู้ไหมบริษัทประกันไหนใกล้เจ๊งกรณีกรมการประกันภัยสั่งปิดการขายกรมธรรม์ใหม่เป็นการชั่วคราวของบริษัทธนสินประกันภัยเมื่อ 13 มีนาคม 2550 และบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย เมื่อ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในเวลาเพียง 4 เดือน ความเสียหายก็กลายเป็น "ไฟลามทุ่ง" ลูกค้าและอู่ซ่อม เหมือน "ตกนรกทั้งเป็น

หัวข้อทั้งหมด

ประเด็นการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

สสส. จับมือ สวรส. และภาคีสุขภาพ 30 องค์กร ระดมสมอง พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประเทศ

@3 มี.ค. 53 14:28
สสส. จับมือ สวรส. และภาคีสุขภาพ 30 องค์กร ระดมสมอง พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประเทศระบุ เน้นผู้บริหารใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา หลังข้อมูลค้นพบคนไทยป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ภาวะอ้วน ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดพุ่งเมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเกี่ยวข้องรวม 30 องค์กร จัดการประชุมวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ โข้อมูลสุขภาพเข้มข้น สุขภาพชุมชนเข้มแข็งโ โดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวเปิดการประชุมว่า ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสุขภาพ ทั้งใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.

แนวทางการจัดการข้อมูลประเด็นเกษตร

@16 พ.ย. 52 10:44
เป้าหมายระยะยาวเน้นความร่วมมือสภาผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ประกอบการการจัดการการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยฐานข้อมูลเกษตร-อาหารเพื่อสุขภาพ ที่น่าจะมีปฏิทินการผลิตตามฤดูกาลฐานข้อมูลผู้ผลิต -> สมาชิกสมาคมเกษตรอินทรีย์ (อ.ภานุ) , เครือข่ายเกษตรยั่งยืนสงขลา , แผนสุขภาพจังหวัดประเด็นเกษตรฐานข้อมูลผู้บริโภค -> รพ.สทิงพระ รพ.รัตภูมิ รพ.ระโนด รพ.กระแสสินธุ์ รพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลาผู้สนับสนุน -> สสจ. เกษตรจังหวัด กศน. สมาคม/มูลนิธิ อปท.ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ -> ตลาดปกติ ตลาดทางเลือก ชมรมผู้ประกอบการแต่ละอำเภอ รพ.ประจำอำเภอ มหาวิทยาลัยช่องทางฐานข้อมูลผู้ผลิตเก็บ ชื่อคน , พื้นที่ , สถานที่ , ชนิดผลผลิต , ปริมาณผลผลิต , ช่วงเวลาการเกิดของกลุ่มใหม่ ๆ , พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นองค์ความรู้

สรุป"ความต้องการสารสนเทศของภาคีแผนสุขภาพ" 2

@27 ก.พ. 52 10:13
การอภิปรายกลุ่ม( Focus Group ) โความต้องการสารสนเทศของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาโวันที่ 20 ธันวาคม 2551ตัวแทนกลุ่มภาคีแผนสุขภาพที่เข้าร่วม ได้แก่ ประเด็นเด็กและเยาวชนประเด็นหลักประกันสุขภาพ ประเด็นผู้สูงอายุ ประเด็นคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นสื่อสารสาธารณะซึ่งสรุปแนวทางการต้องการสารสนเทศได้ ดังนี้ประเด็นเด็กและเยาวชนข้อมูลที่ต้องการข้อมูลในเชิงของพฤติกรรมโ.....น่าจะมีเสริมตัวพฤติกรรมลงไปด้วย เช่นที่บอกว่าตัวเลขของแม่บ้านติดเชื้อเอดส์มากขึ้นเพราะว่าพ่อบ้านเที่ยวมากขึ้นหรือเปล่าแล้วที่ตัวเลขที่ด่านนอกจะมากกว่าหาดใหญ่หรือเปล่าเนื่องจากแหล่งบริการย้ายไปอยู่ด่านนอกแล้ว....โคุณชัยวุฒิ เกิดชื่น-ข้อมูลเรื่องเพศในวัย

สรุป"ความต้องการสารสนเทศของภาคีแผนสุขภาพ"

@27 ก.พ. 52 09:19
การอภิปรายกลุ่ม ( Focus Group ) โความต้องการสารสนเทศของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาโวันที่ 6 ธันวาคม 2551ตัวแทนกลุ่มภาคีแผนสุขภาพที่เข้าร่วม ได้แก่ ประเด็นเกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ประเด็นผู้พิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประเด็นลดอุบัติเหตุประเด็นแรงงานนอกระบบ สถานีอนามัยตำบลคลองรีซึ่งสรุปแนวทางการต้องการสารสนเทศได้ ดังนี้ประเด็นผู้พิการแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วแต่มีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงได้พมจ. .. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แหล่งข้อมูลก็มีที่ สปสช. เพราะเขาเก็บฐานข้อมูลของบุคคลที่เป็นเลข 13 หลักอสม.นี้เขาจะรู้จริงเขาจะมีเยี่ยมบ้านเราก็ให้ อสม.ช่วยข้อมูลที่ต้องการฐานข้อมูล

คณะทำงานโครงการการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

@29 ต.ค. 51 23:12

ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ปรึกษาโครงการ

 1. นพ.อมร รอดคล้าย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่สงขลา
 2. นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 3. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 4. นายพีระ ตันติเศรณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นักวิจัยหลัก

 1. คุณสุจิตร คงจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 2. อ.มงคล ควรหาเวช คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3. ดร.ศิริพา อุดมอักษร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 4. คุณภาณุมาศ นนทพันธ์ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา

สไลด์โครงการการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

@29 ต.ค. 51 14:26

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมประสานข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และเผยแพร่
 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา โดยใช้กลไกการจัดการข้อมูลผ่านศูนย์ประสานงานข้อมูล ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

รายงานการประชุมแนวทางการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

@16 ต.ค. 51 17:04

ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

วันที่  15  ตุลาคม  2551  ณ  สวรส. ภาคใต้  มอ. สาขาหาดใหญ่ใน

ร่าง - โครงการการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

@21 มิ.ย. 51 21:30
ในปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารสุขภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อการวางแผนและการบริหารงานด้านสาธารณสุข การมีข้อมูลที่มีความถูกต้อง แน่นอน เชื่อถือได้ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จะส่งผลให้การตัดสินใจและวางแผนของผู้บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยให้การดำเนินงานขององค์กร/หน่วยงานมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน เห็นถึงความสำคัญในการจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บ และได้พยายามพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ยังคงเป็นไปในลักษณะที่แต่ละหน่วยงานต่างดำเนินการ โดยขาดการประสานงานกัน ส่งผลให้เกิดการซ้ำซ้อนของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปแบบแยกส่วน ไม่ได้มีการดำเนินการในภาพรวม ทำใ

รายงานการวิจัยเรื่อง การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรภาคประชาชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพ

@21 มิ.ย. 51 20:41
โครงการการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรภาคประชาชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายชื่อองค์กรภาคประชาชนที่เข้าร่วมในการทำแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบในการจัดการฐานข้อมูลขององค์กร รวมถึงประเภทของข้อมูลที่องค์กรจัดเก็บ และความต้องการในการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพในอนาคต เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการข้อมูลสุขภาพภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา การศึกษาในครั้งนี้อาศัยแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์กรจากผู้รับผิดชอบข้อมูลขององค์กร รวมทั้งการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อกำหนดเป้าหมาย หากลไกการดำเนินงานและกระบวนการในการสร้างและจัดการฐานข้อมูลสุขภาพจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม ที่สอบถามองค์กรภาคประชาชนจำนวน ๒๘ องค์กร จากองค์กรทั้งหมด ๔๔ องค์กร สามารถสรุปสถานการณ์ของการจัดก

แผนสุขภาพประเด็นการจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อสุขภาพ

@18 ก.ย. 49 12:41
แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ประเด็น 13. การจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อสุขภาพ1.ทิศทาง ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนหลักคิดและปรัชญา การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับจังหวัด การรับรู้ข้อมูลพื้นฐานทั้งในเรื่องของสถานการณ์ทางด้านสุขภาพ ภัยที่คุกคามสุขภาพในแต่ละด้าน ต้นทุนของทรัพยากรในพื้นที่ ทั้งบุคคลสภาพแวดล้อม อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ล้วนจำเป็นต้องมีการสำรวจรวบรวมนำมาประมวลผลไว้เพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการทำงานให้กับทุกหน่วยงานขณะที่การจัดการความรู้ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างเสริมศักยภาพ และสนับสนุนการทำงานให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ ยังจำเป็นจะต้องให้ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพตระหนักถึงความจำเป็นแม้ยังเป็นสิ่งใหม่สำหรับสังคมไทยและเฉพาะอย่างยิ่งกับการทำงานของภาคองค์กรประชาสังคม ก

หัวข้อทั้งหมด

Songkhla Map