สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานประชุมแนวทางการจัดตั้งชมรมคนพิการระดับอำเภอระโนด ในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

ประชุมแนวทางการจัดตั้งชมรมคนพิการระดับอำเภอระโนด  ในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา วันที่  6 พฤศจิกายน  2549  ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย
โรงพยาบาลระโนด  อ. ระโนด จ. สงขลา  เวลา  13.00 - 16.00  น.

 1. ผลการดำเนินงานของศูนย์จดทะเบียนและบริการผู้พิการ  ณ  โรงพยาบาลระโนด การดำเนินงานด้านจดทะเบียนผู้พิการ  ดำเนินการโดยแผนกเวชกรรมฟื้นฟู  มีขั้นตอนในการจดทะเบียน  คือ ผู้พิการต้องมีการให้แพทย์ตรวจสุขภาพ และความพิการ เพื่อออกใบรับรองความพิการ  และให้ผู้พิการได้เปลี่ยนสิทธิประโยชน์ในบัตรทอง เป็น ท.74
 2. การดำเนินงานของศูนย์จดทะเบียนคนพิการ ระดับอำเภอระโนด 2.1 ลงพื้นที่จดทะเบียนผู้พิการความเคลื่อนไหว ที่ไม่สามารถมาจดทะเบียนได้ที่โรงพยาบาล โดยการออกหน่วยจดทะเบียน ณ สถานีอนามัย  ณ ปัจจุบัน เหลือประมาณ  5  แห่ง  จำนวนผู้พิการ  57  ราย
  2.2 ดำเนินโครงการหมุนเวียนอุปกรณ์ช่วยความพิการ 2.3 ดำเนินโครงการผู้ดูแล ครอบครัวช้างเผือก
 3. การดำเนินงานของการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอระโนด ในการดูแลผู้พิการ 3.1 ดูแลด้านการศึกษาทั้งสายสามัญ และส่งเสริมอาชีพ ซึ่งมีผู้พิการที่ดูแล จำนวน 7 คน มีความพิการ แขน ขา กำลังศึกษาอยู่ชั้น ประถมศึกษา 5 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  1 คน 3.2 ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร  การทำปลาดุกร้า  การประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัว
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต อ. ระโนด ในการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 4.1 เทศบาลตำบลบ่อตรุ ให้การดูแลในเรื่องเบี้ยยังชีพ และตั้งงบช่วยเหลือ เดือนละ 500 บาท  รวมทั้งดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น ผู้ติดเชื้อเอดส์ เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ  และส่งเสริมอาชีพระดับชุมชน 4.2 องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ  สนับสนุนเบี้ยยังชีพ รวมทั้งจัดสรรเงินสมทบ  ส่งเสริมอาชีพในชุมชนแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การผลิตดอกไม้ใยบัว ร่วมกันในเขต อบต. ปากแตระ อบต. ท่าบอน อบต. บ้านขาว
 5. อ. พมก. และอสม.
  5.1 ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ให้กับผู้พิการ  ในเรื่อง เงินสงเคราะห์ เครื่องอำนวยความสะดวกด้านร่างกาย 5.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่กลุ่มผู้พิการทางหู และทางตา รวมทั้งฟื้นฟูสมรถภาพทางร่างกาย
 6. สถานีอนามัย 6.1 สร้างอาชีพแก่คนพิการ  โดยจัดทำโครงการเลี้ยงสุกร  จำนวน 11 ครอบครัว
  6.2 จัดทำบัตรประกันสุขภาพ ท .74 6.3 ให้การดูแลครอบครัวผู้พิการโดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล และกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลระโนด 6.4 ให้คำปรึกษาแก่ อ.พมก. ในพื้นที่ รวมทั้งประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและผู้พิการ

แนวทางการการดำเนินงานจัดตั้งชมรมผู้พิการระดับอำเภอ 1. ค้นหาคณะทำงานในระดับตำบล แล้วจัดตั้งชมรมในระดับตำบลก่อน จากนั้นมีการรวมเครือข่ายในระดับอำเภอ 2. จัดตั้งชมรมผู้พิการ  โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เป็นที่ปรึกษา เช่น กศน. อบต.
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดตั้งชมรมผู้พิการ  ผ่าน เครือข่าย วิทยุชุมชน

Relate topics

Comment #1
ราง (Not Member)
Posted @9 ส.ค. 50 17:29 ip : 61...235

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว