สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานการประชุมวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์จดทะเบียน และชมรมคนพิการ อ. จะนะ

รายงานการประชุมวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์จดทะเบียน และจัดตั้งชมรมผู้พิการระดับอำเภอจะนะ วันที่  7  พฤศจิกายน  2549  ณ โรงพยาบาลจะนะ  อ. จะนะ จ. สงขลา

การดำเนินงานด้านคนพิการโรงพยาบาลจะนะ 1. ในการดำเนินงาน มีการแบ่งพื้นที่ออกตรวจสุขภาพ  เป็น 3 โซน  อ. จะนะ มี  14  ตำบล 2. ปฏิบัติงานเชิงรุกในเขต ต. บ้านนา  ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล  มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้านจิตวิทยา  ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพิการทางจิต  รวมทั้งประสานงานในพื้นที่กับผู้ป่วยให้เข้ารับการบริการกับทางโรงพยาบาลสงขลาราชนครินทร์ 3. ให้คำปรึกษากับญาติผู้ป่วย  ลงเยี่ยมบ้าน 4. สำรวจผู้พิการ  ออกเอกสารรับรองความพิการ  จดทะเบียน 5. จัดตั้งกองทุนรถเข็นเอื้ออาทรแก่ผู้พิการ  ผู้ป่วยเรื้อรัง

แนวทางการจัดตั้งศูนย์ผู้พิการระดับอำเภอจะนะ 1. ประชุมคนพิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวางโครงสร้างการดำเนินงาน 2. เกิดแนวทางชมรมคนพิการระดับอำเภอ  จัดตั้งศูนย์จดทะบียนผู้พิการ 3. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อร่วมกันดำเนินงานในชมรมผู้พิการ 4. จัดตั้งศูนย์จดทะเบียนผู้พิการและชมรมผู้พิการระดับอำเภอจะนะ 5. ลงพื้นที่ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนแผนการดูแลผู้พิการ

จบการประชุม

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว