สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เร่งหาทางออกให้สถานประกอบการจ้างงานคนพิการ

นายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการ กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประชุมส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองการทำงานคนพิการ ครั้งที่ 2/2550 ว่า จากข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่ามีสถานประกอบการที่ไม่มีการจ้างงานคนพิการและไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 710 แห่งขณะที่มีสถานประกอบการจ้างคนพิการทำงาน 1,082 แห่ง จ้างงานคนพิการ 1,823แห่งและสถานประกอบการที่ไม่จ้างคนพิการทำงาน แต่ส่งเงินสมทบกองทุนๆ จำนวน 302 แห่ง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าสถานประกอบการที่ไม่ได้จ้างคนพิการและไม่ส่งเงินสมทบกองทุนอาจมีความจำเป็น จึงควรหาทางออกให้แก่สถานประกอบการเหล่านี้ อาทิ จัดสถานที่ในสถานประกอบการเพื่อรับผลิตภัณฑ์ของคนพิการมาจำหน่าย การเหมาจ้างงานผลผลิตของคนพิการหรือหน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาให้คนพิการเข้าไปขายของหรืออาหารฝนหน่วยงานได้

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมเสนอให้มีร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และให้มีหน่วยงานด้านการสร้างมาตรการการส่งเสริมการมีงานทำในกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มีหลักประกันและเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมทั้งให้กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำหนดโควตา สัดส่วนของสถานประกอบการว่าควรมีการจ้างแรงงานคนพิการเท่าไร ซึ่งปกติอยู่ที่อัตราส่วนแรงงานปกติ 200 คนต่อ แรงงานคนพิการ 1 คน ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"กรมการจัดหางาน ได้รับงบประมาณปี 2551 เพื่อจ้างคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแห่งละ 1 คน รวม 86 คน โดยเห็นว่าภาครัฐควรรับคนพิการเข้าทำงานเช่นเดียวกับนานาประเทศ

ทั้งนี้กระทรวงแรงงานจะเชิญนายจ้างมาพูดคุยเพื่อให้จ้างคนพิการเข้าทำงาน ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หากสถานประกอบการรายใดไม่ให้ความร่วมมือ อาจมีบทกำหนดลงโทษ ซึ่งอาจถึงขั้นยึดทรัพย์นายจ้าง"

ที่มา  แนวหน้า วันที่ 28/6/2007

Relate topics

Comment #1
ปัทมาพร (Not Member)
Posted @20 ก.ย. 50 12:30 ip : 203...149

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว