สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานการประชุมทำความเข้าใจและติดตามแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

photo  , 280x210 pixel , 26,368 bytes.

รายงานการประชุมทำความเข้าใจและติดตามแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ประเด็นการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วันที่ 2 กันยายน 2549  ณ ห้องระบาดวิทยา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสุนทร  บัวผ่อง 2. น.ส. วิภารัตน  ฝ่ายสกุล 3. นายย่อม  ศรีหาวงค์ 4. นายราย  บุญตามช่วย 5. นางหทัยรัตน์  ศรีชนะชัย 6. พ.จ.อ. ทวีป  เสนขวัญแก้ว 7. นายยงยุทธ  แสงพรหม 8. นายคณิต  อนุสาร 9. นายพงศกร  ฤทธาภัย 10. นายมารุต  ลงพลา 11. นายสมศักดิ์  ผจงวงค์ 12. นายสมพร  ปาตังตะโร 13. นางอุไร  จามจุรี 14. นายปรีชา  สมธิวัฒนกุล 15. ร.อ. เกียรติศักดิ์  ร่มเย็น 16. น.ส. นุชรี  คงมณี 17. นายชูชาติ  กสิกรรมไพบูลย์ 18. นายนุกูล  วิบูลย์พันธ์ 19. นายนาบุญ  นาวาบุญนิยม 20. น.ส.รัตนสุดา  ถาวรรัตน์ 21. นายโตมร  อภิวันทนากร 22. นางเนตรนภา  คู่พันธวี 23. นางเบจพรรณ  เอี่ยมอิ่ม 24. น.ส. วรรณา สุวรรณชาตรี


สรุปรายงานการประชุม นายสมศักดิ์  ผจงวงค์  ชมรมผู้พิการ  ได้หารือถึงแนวทางการจัดตั้งสมาคมคนพิการ  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้
1. สมาคมใช้ชื่อว่า  สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ซึ่งจะรวมรวบองค์กรคนพิการในจังหวัดสงขลาได้ร่วมดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ  ได้แก่  สมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา  กลุ่มคนหูหนวกภาคใต้  ชมรมคนพิการจังหวัดสงขลา  ชมรมศรีตรังสายสัมพันธ์  ชมรมรุ่งอรุณ  ชมรมสานฝันปันรัก  ชมรมสมิหลาเพื่อบุคคลออทิสติก  ในการดำเนินการจะมีการตั้งสภาคนพิการเพื่อเป็นองค์กรกลางที่รวมคนพิการแต่ละองค์กร  การดำเนินการตั้งสภาคนพิการในเรื่องสถานที่กำลังติดต่อ ขอใช้อาคาร ของคณะพยาบาลศาสตร์  หรือโรงเรียนโสตศึกษา เป็นที่ตั้งชั่วคราวให้กับสภาคนพิการและที่ตั้งสมาคม 2. โครงสร้างสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา 2.1 นายกสมาคม
1.นายสมศักดิ์  ผจงวงค์ 2.2. อุปนายก
2 พ.จ.อ. ทวีป  เสนขวัญแก้ว
3. นายปรีชา  สมธิวัฒนกุล
4. ร.อ. เกียรติศักดิ์  ร่มเย็น
5. นายประพันธ์  พันธุ์มณี  ดูแลด้านการติดต่อการประสานงาน 2.3 เลขานุการ 6. นายสมพร  ปาตังตะโร 2.4 เหรัญญิก 7. น.ส. นุชรี  คงมณี 2.5 ปฏิคม 8. นางเบจพรรณ  เอี่ยมอิ่ม 9.นายธีรยุทธ  อินทรพัฒน์ 2.6 นายทะเบียน 10. นายทัศนัย  ภักดี 2.7 ประชาสัมพันธ์ 11. นายนุกูล  วิบูลย์พันธ์ 2.8 กรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง  2 ปี 12. นายคนิต  อนุสาร 13. นายยงยุทธ  แสงพรหม 14. น.ส. ดวงดาว  รัตนะ 15. นายพงศกร ฤทธาภัย 16. นายสุนทร  บัวผ่อง 17. น.ส. วิภารัตน  ฝ่ายสกุล 18. สอ. วิชัย  เพชรจำรัส 19. นายทวีป  วงค์ขำ 20. นายอำนาจ  ทองขาว 21. นายนรุต  จันวัฒนะ

ผศ. เนตรนภา  คู่พันธวี  ได้ทำความเข้าใจและลงรายละเอียดกิจกรรมในแผนสุขภาพ  ดังนี้ 1. โครงการจัดตั้งชมรมคนพิการระดับอำเภอ  อำเภอนำร่อง (5 ประเภทความพิการ) และการจัดตั้งศูนย์จดทะเบียนระดับอำเภอ  ซึ่งจะมี  3 ภาคส่วน เข้ามาร่วมดำเนินการ คือ โรงพยาบาล สาธารณสุข  ชมรมคนพิการ
1. อำเภอ สิงหนคร  ผู้ประสาน  พ.จ.อ. ทวีป  เสนขวัญแก้ว 2. อำเภอ รัตภูมิ  ผู้ประสาน  นายยงยุทธ  แสงพรหม 3. อำเภอระโนด (รวมอำเภอกระแสสินธุ์  อำเภอสทิงพระ)  นพ. ธีรวัฒน์  กรศิลป์ 4. อำเภอจะนะ นพ. สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ 5. อำเภอหาดใหญ่ ผู้ประสาน รอ. เกียรติศักดิ์  ร่มเย็น  นายมารุต  ลงพลา นาย คณิต  อนุสาร
6. อำเภอนาหม่อม ผู้ประสาน นายประพันธ์  นายชูชาติ  กสิกรรมไพบูลย์ แผนงานมีดังนี้ 1. การลงพื้นที่ระดับอำเภอ  เพื่อทำความเข้าใจในการทำแผนสุขภาพจังหวัด แนะนำตัวชมรมคนพิการแก่ท้องถิ่น  โดยในการลงพื้นที่จะมีส่วนกลาง เช่น พมจ. นายสมศักดิ์  ผจงวงค์  นายชูชาติ  กสิกรรมไพบูลย์  ตัวแทนสาธารณสุข ผศ. เนตรนภา  คู่พันธวี  ในระดับพื้นที่ ประสานงาน ได้แก่ อบต. เทศบาล โรงพยาบาลชุมชน  ชมรมคนพิการในพื้นที่นั้นๆ  ผู้นำชุมชนที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ
2. ผู้แทนองค์กรในท้องถิ่นวางแผนร่วมกันในการทำงาน  เช่น  การจัดทำฐานข้อมูลคนพิการระดับอำเภอ  การผลิตสื่อเพื่อใช้ในชุมชน เช่น โปสเตอร์ วิทยุชุมชน  การพัฒนาศักยภาพคนพิการส่งเสริมการเล่นกีฬา 3. การประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างทีมงานและในระดับอำเภอ 2. โครงการฝึกอาชีพและส่งเสริมการศึกษา แผนงานมีดังนี้ 1. สำรวจผู้พิการ ในเรื่องที่อยู่  การศึกษา ความสามารถ  เพื่อสะดวกในการจัดหาอาชีพ 2. สมาคมจะต้องมีการสำรวจผู้ประกอบการ ถึงความต้องการแรงงานคนพิการ  ตำแหน่งงานว่าง  เพื่อผลิตคนให้ตรงกับความต้องการ  รวมทั้งกระตุ้นผลักดันแรงงานจังหวัดให้กำหนดนโยบายให้สถานประกอบการรับผู้พิการเข้าทำงาน  มีการประเมินสถานการณ์ของนักเรียนคนพิการที่มีการเรียนร่วมกับบุคคลปกติ  โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ

ปิดการประชุม

Relate topics

Comment #1
คนพิการ (Not Member)
Posted @17 ต.ค. 50 22:33 ip : 203...182

ดิฉันก็เป็นคนพิการคนนึง อยู่ในจังหวัดสงขลา ทำงานด้านออกแบบ เรียนจบศิลปะมา มีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะคะ

Comment #2อยากทำความรู้จัก
อ.เนตร (Not Member)
Posted @23 มี.ค. 52 10:46 ip : 202...18

เรียนผู้พิการ

พี่อาจารย์เนตรนภา นะคะ  เบอร์โทร 081-5991171 เป็นผู้ประสานงานประเด็นคนพิการ ยินดีมากเลยหากว่าน้องจะเข้ามาช่วย อยากคุยมากกว่านี้ เพราะตอนนี้เราพยายามที่จะขยายเครือข่ายไปยังระดับอำเภอ น้องอยู่อำเภอใด และสนใจจะทำงานกับเครือข่ายเราหรือไม่  ตอนนี้เรามีชมรมระดับอำเภออยู่ที่ ควนเนียง บางกล่ำ เทพา และระโนด และจะขยายในปีนี้ไปที่จะนะ สิงหนคร สทิงพระ สะเดา และรัตภูมิคะ

อ.เนตรนภา

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว