สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เว็บไซต์สงขลาสร้างสุขได้หยุดให้บริการ และจะไม่มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกย้ายไปทำงานที่ www.ข้อมูลชุมชน.com แทน

สงขลาพอเพียง

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6

@30 ม.ค. 58 11:46

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรือง

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555

บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5

@30 ม.ค. 58 11:44

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรือง

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555

บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลยแล้วท่านจะมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนจังหวังสงขลาไปสู่สงขลาพอเพียงได้อย่างไร?

ร่วมเขียนความคิดเห็นว่าท่านจะมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาไปสู่สงขลาพอเพียงได้อย่างไร