สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

e-Books

e-Books

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว
24 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6

โดย Little Bear on 30 ม.ค. 58 11:46

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรือง

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555

บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5

โดย Little Bear on 30 ม.ค. 58 11:44

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรือง

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555

บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

รายงานปิดโครงการ "การพัฒนากลไกจังหวัดสุขภาวะในพื้นที่ 7 จังหวัดใต้ล่าง"

โดย punyha on 14 มี.ค. 56 12:22

โครงการพัฒนากลไกจังหวัดสุขภาวะในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเกิดขึ้นจากความตระหนักร่วมถึงความจำเป็นในการสร้างกลไกเพื่อการสร้างสุขภาวะในพื้นที่ซึ่งกลไกดังกล่าวจะเป็นข้อต่อสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม กำหนดแนวทางหรือทิศทาง ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน โดยมีแนวทางที่มีการประสานงาน บูรณาการความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ โดยใช้ปัญหาและศักยภาพของพื้นที่เป็นฐาน การดำเนินการดังกล่าวจะไปหนุนเสริมอุดช่องว่างการทำงานที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาลส่วนกลาง และมีข้อจำกัดในเชิงการบูรณาการ การพัฒนากลไกจังหวัดสุขภาวะและกลไกหนุนเสริมในระดับเขตภาคใต้ตอนล่างจึงเป็นอีกทางออกหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการิเริ่มของพื้นที่ โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลาเป็นผู้สนับสนุนและร่วมกันพัฒนาให้เกิดกลไกดังกล่าว คณะทำงา

e-book : ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 4

โดย Little Bear on 19 ธ.ค. 55 20:28

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 4

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรือง

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555

บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

e-book : ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๔

โดย Little Bear on 20 ธ.ค. 54 22:36

ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๔

การพิทักษ์ฐานทรัพยากร เป็นหนึ่งในแนวทางที่ทำให้เกิด "สงขลาพอเพียง"

ย้อนหลังไปเมื่อเกือบปีที่ผ่านมา เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำภูมี ได้เริ่มต้นชักชวนกันทำกติการหรือธรรมนูญของลุ่มน้ำ จัดทำขึ้นภายใต้ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐" มาตรา ๖๖ และ ๖๗ ว่าด้วยสิทธิชุมชน และโดย "พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๐" มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ว่าด้วยการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นกรอบและแนวทางกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ

ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่สามารถจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ของตน โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลดธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ฉบับสมบูรณ์

e-book : แผนชุมชนวัดหาดใหญ่ใน รับมือและป้องกันอุทกภัย (พศ.2555-2557)

โดย Little Bear on 21 ก.ย. 54 16:58

แผนชุมชนวัดหาดใหญ่ใน รับมือและป้องกันอุทกภัย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง อันได้แก่ โครงการเครือข่ายบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา รับผิดชอบโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ เทศบาลนครหาดใหญ่และภาคีหน่วยงานระดับพื้นที่ ร่วมกับชุมชนหน้าวัดหาดใหญ่ในจัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หนักบ้าง เบาบ้าง โดยคาดหวังว่าเมื่อมีแผนชุมชนนี้แล้ว ผลกระทบและความสูญเสียของชุมชนจะลดลง หรือว่าเสียหายน้อยที่สุด และยังจะเป็นบทเรียนให้กับชุมชนอื่นๆที่จะนำแนวทางไปปรับใช้ต่อไป ดาวน์โหลดไฟล์

e-book : มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2553 วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ : สงขลาพอเพียง

โดย Little Bear on 8 ธ.ค. 53 21:02

การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2553 เป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพลังการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ เพื่อให้ก่อเกิดสุขภาวะของประชาชนคนไทย โดยมีนิยามที่ว่า

"กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะและผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม"

สมัชชาสุขภาพเน้นกระบวนการทำงานด้วย สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน โดยพึ่งพาพลังสามส่วนที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังแห่งอำนาจรัฐ หรืออำนาจทางการเมือง

ดาวน์โหลด

e-book :: เพียงผีเสื้อขยับปีก 3 เรื่องดี ๆ ของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

โดย Little Bear on 11 มี.ค. 53 17:36

ชื่อหนังสือ เพียงผีเสื้อขยับปีก 3 เรื่องดี ๆ ของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2551-2552

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา สำนักงานพื้นที่ 71 ซอยหมู่บ้านปริญญา หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. & แฟกซ์ 074-474082

สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2552

บรรณาธิการเล่ม นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

กองบรรณาธิการ ชาคริต โภชะเรือง เชภาดร จันทร์หอม กมลทิพย์ อินทะโณ บุณเรือง ปลอดภัย

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

e-book :: ผีเสื้อขยับปีก ผลการดำเนินงานสร้างสุขภาวะด้วยแผนสุขภาพระยะที่ 1

โดย Little Bear on 11 มี.ค. 53 17:26

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก ผลการดำเนินงานสร้างสุขภาวะด้วยแผนสุขภาพระยะที่ 1 ของเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2550-2552

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. & แฟกซ์ 074-451169

สำนักงานพื้นที่ 71 ซอยหมู่บ้านปริญญา หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. & แฟกซ์ 074-474082

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปีที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2553

บรรณาธิการ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

กองบรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ชาคริต โภชะเรือง ถนอม ขุนเพ็ชร์

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

e-book :: ลมใต้ปีกผีเสื้อ ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ

โดย Little Bear on 11 มี.ค. 53 17:21

ชื่อหนังสือ ลมใต้ปีกผีเสื้อ ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ

แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา แผนสุขภาพตำบล สมัชชาสุขภาพตำบล โครงการย่อยในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายงานสร้างสุขภาวะในจังหวัดสงขลา

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. & แฟกซ์ 074-451169

สำนักงานพื้นที่ 71 ซอยหมู่บ้านปริญญา หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. & แฟกซ์ 074-474082

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปีที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2553

บรรณาธิการ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

กองบรรณาธิการ ชาคริต โภชะเรือง ถนอม ขุนเพ็ชร์ เชภาดร จันทร์หอม กมลทิพย์ อินทะโณ บุณเรือง ปลอดภัย

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

24 items(1/3) 2 3 Next » Last »|