สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

Topic List

24 items(1/3) 2 3 Next » Last »|
โดย Little Bear on 30 ม.ค. 58 11:46

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรือง

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555

บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

โดย Little Bear on 30 ม.ค. 58 11:44

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรือง

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555

บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

โดย punyha on 14 มี.ค. 56 12:22

โครงการพัฒนากลไกจังหวัดสุขภาวะในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเกิดขึ้นจากความตระหนักร่วมถึงความจำเป็นในการสร้างกลไกเพื่อการสร้างสุขภาวะในพื้นที่ซึ่งกลไกดังกล่าวจะเป็นข้อต่อสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม กำหนดแนวทางหรือทิศทาง ประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน โดยมีแนวทางที่มีการประสานงาน บูรณาการความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ โดยใช้ปัญหาและศักยภาพของพื้นที่เป็นฐาน การดำเนินการดังกล่าวจะไปหนุนเสริมอุดช่องว่างการทำงานที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาลส่วนกลาง และมีข้อจำกัดในเชิงการบูรณาการ การพัฒนากลไกจังหวัดสุขภาวะและกลไกหนุนเสริมในระดับเขตภาคใต้ตอนล่างจึงเป็นอีกทางออกหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการิเริ่มของพื้นที่ โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลาเป็นผู้สนับสนุนและร่วมกันพัฒนาให้เกิดกลไกดังกล่าว คณะทำงา

โดย Little Bear on 19 ธ.ค. 55 20:28

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 4

เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรือง

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2555

บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

โดย Little Bear on 20 ธ.ค. 54 22:36

ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๔

การพิทักษ์ฐานทรัพยากร เป็นหนึ่งในแนวทางที่ทำให้เกิด "สงขลาพอเพียง"

ย้อนหลังไปเมื่อเกือบปีที่ผ่านมา เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำภูมี ได้เริ่มต้นชักชวนกันทำกติการหรือธรรมนูญของลุ่มน้ำ จัดทำขึ้นภายใต้ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐" มาตรา ๖๖ และ ๖๗ ว่าด้วยสิทธิชุมชน และโดย "พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๐" มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ว่าด้วยการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นกรอบและแนวทางกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ

ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่สามารถจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ของตน โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลดธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ฉบับสมบูรณ์

โดย Little Bear on 21 ก.ย. 54 16:58

แผนชุมชนวัดหาดใหญ่ใน รับมือและป้องกันอุทกภัย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง อันได้แก่ โครงการเครือข่ายบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา รับผิดชอบโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ เทศบาลนครหาดใหญ่และภาคีหน่วยงานระดับพื้นที่ ร่วมกับชุมชนหน้าวัดหาดใหญ่ในจัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หนักบ้าง เบาบ้าง โดยคาดหวังว่าเมื่อมีแผนชุมชนนี้แล้ว ผลกระทบและความสูญเสียของชุมชนจะลดลง หรือว่าเสียหายน้อยที่สุด และยังจะเป็นบทเรียนให้กับชุมชนอื่นๆที่จะนำแนวทางไปปรับใช้ต่อไป ดาวน์โหลดไฟล์

โดย Little Bear on 8 ธ.ค. 53 21:02

การจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2553 เป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพลังการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ เพื่อให้ก่อเกิดสุขภาวะของประชาชนคนไทย โดยมีนิยามที่ว่า

"กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะและผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม"

สมัชชาสุขภาพเน้นกระบวนการทำงานด้วย สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน โดยพึ่งพาพลังสามส่วนที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังแห่งอำนาจรัฐ หรืออำนาจทางการเมือง

ดาวน์โหลด

โดย Little Bear on 11 มี.ค. 53 17:36

ชื่อหนังสือ เพียงผีเสื้อขยับปีก 3 เรื่องดี ๆ ของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2551-2552

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา สำนักงานพื้นที่ 71 ซอยหมู่บ้านปริญญา หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. & แฟกซ์ 074-474082

สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ปีที่พิมพ์ กันยายน 2552

บรรณาธิการเล่ม นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

กองบรรณาธิการ ชาคริต โภชะเรือง เชภาดร จันทร์หอม กมลทิพย์ อินทะโณ บุณเรือง ปลอดภัย

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

โดย Little Bear on 11 มี.ค. 53 17:26

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก ผลการดำเนินงานสร้างสุขภาวะด้วยแผนสุขภาพระยะที่ 1 ของเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2550-2552

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. & แฟกซ์ 074-451169

สำนักงานพื้นที่ 71 ซอยหมู่บ้านปริญญา หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. & แฟกซ์ 074-474082

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปีที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2553

บรรณาธิการ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ

กองบรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ชาคริต โภชะเรือง ถนอม ขุนเพ็ชร์

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

โดย Little Bear on 11 มี.ค. 53 17:21

ชื่อหนังสือ ลมใต้ปีกผีเสื้อ ทำเนียบรายชื่อและที่อยู่แกนนำสุขภาพ

แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา แผนสุขภาพตำบล สมัชชาสุขภาพตำบล โครงการย่อยในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายงานสร้างสุขภาวะในจังหวัดสงขลา

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 6 อาคารบริหารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. & แฟกซ์ 074-451169

สำนักงานพื้นที่ 71 ซอยหมู่บ้านปริญญา หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. & แฟกซ์ 074-474082

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปีที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2553

บรรณาธิการ สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

กองบรรณาธิการ ชาคริต โภชะเรือง ถนอม ขุนเพ็ชร์ เชภาดร จันทร์หอม กมลทิพย์ อินทะโณ บุณเรือง ปลอดภัย

ดาวน์โหลดไปอ่านกันได้เลย

24 items(1/3) 2 3 Next » Last »|