สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

e-book : ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๔

by Little Bear @20 ธ.ค. 54 22:36 ( IP : 122...83 ) | Tags : e-Books , อำเภอรัตภูมิ
photo  , 400x553 pixel , 79,278 bytes.

ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๔

การพิทักษ์ฐานทรัพยากร เป็นหนึ่งในแนวทางที่ทำให้เกิด "สงขลาพอเพียง"

ย้อนหลังไปเมื่อเกือบปีที่ผ่านมา เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำภูมี ได้เริ่มต้นชักชวนกันทำกติการหรือธรรมนูญของลุ่มน้ำ จัดทำขึ้นภายใต้ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐" มาตรา ๖๖ และ ๖๗ ว่าด้วยสิทธิชุมชน และโดย "พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๐" มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ว่าด้วยการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่อเป็นกรอบและแนวทางกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ

ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่สามารถจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ของตน โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลดธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๔ ฉบับสมบูรณ์

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว