สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ประชุมวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์จดทะเบียน และชมรมผู้พิการระดับอำเภอสิงหนคร

ประชุมวางแนวทางการจัดตั้งศูนย์จดทะเบียนและชมรมผู้พิการระดับอำเภอสิงหนคร วันที่  14  พฤศจิกายน  2549 เวลา  9.00  -  12.00  น. ณ ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสิงหนคร อ. สิงหนคร  จ. สงขลา

 1. การดำเนินด้านคนพิการของเทศบาล
  1. อุดหนุนเบี้ยยังชีพ เดือนละ  500  บาท จำนวน 140  คน ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล สิงหนคร ได้แก่
   1.1 ต. สทิงหม้อ  จำนวน  6  หมู่บ้าน 1.2 ต. ชิงโค  จำนวน  4  หมู่บ้าน และมี หมู่ที่ 5  และ 6 บางส่วน 1.3 ต. หัวเขา  จำนวน  8  หมู่บ้าน 1.4 ต. ทำนบ (บางส่วนรวมอยู่ในตำบลสทิงหม้อ) หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านนี้  คือ  กองสวัสดิการสังคม  ซึ่งจะดูแลงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ  เด็ก ได้มีการดำเนินกิจกรรม อบรมอาชีพ  โดยจังหวัดได้มีการสนับสนุนงบประมาณ  50,000  บาท อุดหนุนเบี้ยยังชีพ โดยเป็นงบตั้งเบิกจากเทศบาล ปี 2549 รายละ  500  บาท เป็นจำนวน 128  ราย

 2. การดำเนินงานด้านคนพิการโรงพยาบาลสิงหนคร
 3. มีการจดทะเบียนผู้พิการไปแล้ว  55  ราย ยังไม่มีการจดทะเบียนจำนวน  12  ราย รับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 4 หมู่บ้าน
 4. ดำเนินโครงการอบรมฟื้นฟูคนพิการ  พัฒนาเครือข่าย อสม. เพื่อให้ อสม. ได้มีการทำงานในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่  มีการลงพื้นที่ดูแลสุขภาพผู้ป่วย  การเยี่ยมบ้าน
 5. ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆแก่ผู้พิการ รวมทั้งประสานงานในเรื่องสิทธิต่างๆ  เช่น  เบี้ยยังชีพ  การทำบัตร ท.74  ออกใบรับรองความพิการ
 6. แผนงานในอนาคต ประสานงานร่วมกับ อสม. สำรวจกลุ่มผู้พิการที่ยังไม่จดทะเบียน  และเตรียมขยายเครือข่ายทั้ง อสม. ตัวแทนผู้พิการ  และ สถานีอนามัย

 7. การดำเนินงานของ อสม. ด้านคนพิการ

 8. ดำเนินงานควบคู่กับ อ.พมก. ในพื้นที่ ให้คำแนะนำแก่ผู้พิการ มารับรู้สิทธิ  โดยในแต่ละตำบลจะมี อ.พมก. 1 คน  รวมทั้งหมด  12  คน

4.การดำเนินงานด้านคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบล 1. สนับสนุนเงินยังชีพแก่ผู้พิการ  รายละ 500  บาท ต่อเดือน 5.สถานีอนามัย 1. ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิ ประสานฝ่ายปกครอง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำรวจผู้พิการในพื้นที่  เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัวผู้พิการ 2. ประสานงานอำนวยความสะดวกในการนำส่งผู้พิการ  ผู้ป่วย  โดยการแบ่งพื้นที่โซน จำนวน 2 โซน ได้แก่ พื้นที่ ต. ชิงโค  และต. ทำนบ

แนวทางการดำเนินชมรมผู้พิการ 1. โรงพยาบาลไม่สามารถจัดตั้งศูนย์จดทะเบียนคนพิการได้ ด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรแต่สามารถเปิดคลีนิคบริการด้านสุขภาพแก่ผู้พิการในช่วงบ่ายของทุกวัน 2. ควรให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพในชุมชน ผ่านกลไก อสม.
3. อ.พมก. ค้นหาคนพิการมาประชุม เพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับเครือข่าย วางโครงสร้างคณะทำงาน  จัดตั้งกลุ่มชมรมคนพิการระดับตำบลและอำเภอ นำเสนอต่อ อบต. เพื่อให้อบต. รับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านคนพิการ
4. ควรให้ อบต. มีการจัดทำแผนดูแลผู้พิการ และเป็นหน่วยสนับสนุนศูนย์เครือข่ายในพื้นที่ อบต.  ซึ่งมีแนวทางว่า ผู้พิการควรมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นในระดับตำบล แล้วค้นหาตันแทนทำงานขึ้นมาเป็นตัวแทนในระดับเครือข่าย  เพื่อนำเสนอกิจกรรมของเครือข่าย เมื่อมีการทำแผนด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอสิงหนคร

จบการประชุม

Relate topics

Comment #1
อาทิตยา (Not Member)
Posted @11 มี.ค. 51 16:49 ip : 124...48

กำลังจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลพิการอยู่ค่ะ เปิดมาเจอพอดี ได้ไอเดียดีๆเยอะเลย

Comment #2โครงการการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาส
กสนต์ (Not Member)
Posted @16 ต.ค. 52 11:57 ip : 203...34

โครงการการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาส (ขอให้ให้เพื่อนๆช่วยส่งข้อความนี้ต่อไปให้คนอื่นๆ )


ผมทำงานให้หน่วยงาน NGO  และได้รับอีเมล์เรื่อง “ความคืบหน้าโครงการการช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาสทั้ง 4 กลุ่ม”  เมื่อผมอ่านอีเมล์นี้แล้ว ผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคน ช่วงส่งเสริมโครงการเหล่านี้  เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาส  ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น


อีกทั้งคนที่จัดทำเว็บนี้ขึ้นมา  มุ่งจัดทำขึ้นโดยน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงมาทำให้บังเกิดผล(โปรดดูในเว็บไซด์โครงการ)    ผมจึงอยากให้เพื่อนๆช่วยส่งข้อความนี้ต่อไปให้คนอื่นๆ เพื่อร่วมสร้างความดีถวายในหลวงและช่วยช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


อีเมล์ที่ผมได้รับ


15/16/2552

เรียน  ผู้บริหารองค์กร  และ  ผู้บริหารเว็บไซด์
สำเนา  ผู้ดูแลเว็บไซด์  และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
จาก  นายสัมฤทธิ์  ศรีสุวรรณรัตน์ (หัวหน้าส่วนโครงการพัฒนาสังคม wresearch)

เรื่อง ความคืบหน้าโครงการการช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาสทั้ง 4 กลุ่ม (ขอความกรุณาให้ท่านช่วยส่งเอกสารเหล่านี้ไปยังหน่วยงานหรืององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไป)


                                ผมในนามหัวหน้าส่วนโครงการพัฒนาสังคม wresearch  ขอความร่วมมือมายังเว็บไซด์/องค์กร ของท่าน    เพื่อขอเชื่อมโยงเว็บไซด์ของwresearch (3เว็บไซด์)  กับเว็บไซด์ของท่าน  และขอให้องค์กรท่านช่วยเผยแพร่ ให้การสนับสนุน  ให้ความร่วมมือในเรื่อง “การช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาส”  ซึ่งทาง wresearch ได้จัดทำโครงการ  เพื่อช่วยเหลือประชาชน 4 กลุ่ม  ได้แก่  คนพิการ / เกษตรกร / กลุ่มคนยากจน/คนตกงาน  / เจ้าของธุรกิจที่มีรายได้น้อย    ดังนี้

                  1. จัดทำเว็บไซด์  “Web ประกาศงาน – ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน” ซึ่งเป็นเว็บไซด์สำหรับประกาศงาน ที่รับผู้พิการเข้าทำงาน(www.wresearch.org/helpdisable_webboard.php)  โดยการประกาศรับสมัครงานในเว็บนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  รวมทั้งพยายามส่งเสริมให้เกิดองค์กร/บริษัท จัดหางานให้ผู้พิการ  และดำเนินการติดต่อ องค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรไม่แสวงหากำไร  บริษัทจัดหางาน สมาคม  มูลนิธิต่างๆ  เพื่อช่วยกันส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คนพิการ สามารถมีงานทำ  มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง                 2.จัดทำเว็บไซด์ “ตลาดกลาง ซื้อ /ขาย /จอง สินค้าเกษตร-ประมง” (เพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อ/ขายสินค้า ให้กับ เกษตรกร-ชาวประมง-ผู้บริโภค-พ่อค้าคนกลาง)  ซึ่งเป็นเว็บไซด์สำหรับประกาศซื้อ /ขาย /จอง สินค้าเกษตกร -ประมง    (www.wresearch.org/helpfarmer.php)  โดยการประกาศในเว็บนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  รวมทั้งพยายามส่งเสริมให้เกิดเว็บไซด์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาให้มาก  เพื่อให้เกษตรกร-ชาวประมง มีชีวิตที่ดีขึ้นมีทางเลือกในการซื้อ/ขายสินค้าของตนเองมากขึ้น  การถูกเอาเปรียบจากนายทุนบางราย  ที่พยายามกดราคารับซื้อสินค้าเกษตรน้อยลง    และดำเนินการติดต่อ องค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรไม่แสวงหากำไร  สมาคม  มูลนิธิต่างๆ  เพื่อช่วยกันส่งเสริมเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าของเกษตรกร-ชาวประมง ให้มีมากขึ้น    เกษตรกร-ชาวประมง ขายสินค้าได้ราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น                     3.จัดทำเว็บไซด์ “รวมหน่วยงานรับปรึกษาคดีความต่างๆ”  (เพื่อช่วย
คนยากจน/คนตกงาน/ลูกจ้าง/บุคคลต่างๆ  ให้ได้รับความเป็นธรรม ความยุติธรรม www.wresearch.org/helplaw.htm )  รวมทั้งดำเนินการติดต่อ องค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรไม่แสวงหากำไร  สมาคม  มูลนิธิต่างๆ  เพื่อให้ช่วยกันส่งเสริมให้เกิดหน่วยงานและองค์กรที่ให้คำปรึกษาหรือให้ข้อมูลความรู้ทางกฎหมาย  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดในอัตราที่ต่ำมาก  ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาให้มาก เพื่อให้คนยากจน/คนตกงาน/ลูกจ้าง/บุคคลต่างๆ  เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมความยุติธรรม  สามารถเรียกร้องความเป็นธรรมความยุติธรรมผ่านหน่วยงานเหล่านี้ได้
                        4. ริเริ่ม โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อรายย่อย  (เพื่อเจ้าของธุรกิจที่มีรายได้น้อย) โดย จะพยายามผลักดันให้ธนาคาร  สถาบันการเงิน  สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ  เปิดบริการให้สินเชื่อ(เงินกู้)เพื่อผู้มีรายได้น้อย  โดยผมหวังให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ(รวมทั้งธนาคาร/สถาบันการเงิน)  ทั่วประเทศเป็นกำลังหลักในการผลักดันสินเชื่อผู้รายได้น้อย    เพื่อทำให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนต่ำ(ดอกเบี้ยถูก)  เพื่อไม่ต้องกู้เงินนอกระบบ(ดอกเบี้ยแพง)  อีกทั้งยังคาดหวังให้องค์กรต่างๆเข้ามาช่วยเหลือสหกรณ์(รวมทั้งธนาคาร/สถาบันการเงิน)  ในด้านการให้ความรู้วิธีการวิเคราะห์และปล่อยสินเชื่อรายย่อย  รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ด้านธุรกิจแก่ผู้กู้  เพื่อให้ผู้กู้สามารถนำไปใช้ในการประกอบกิจการให้สำเร็จ  (สหกรณ์/ธนาคาร/สถาบันการเงิน  ทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อ  และให้ความรู้การทำธุรกิจแก่ผู้กู้)  เพราะในความคิดของข้าพระพุทธเจ้าเจ้าของธุรกิจที่มีรายได้น้อยมิได้ต้องการเพียงเงินทุน  หากแต่ยังต้องการคนที่ให้ความรู้ในการทำธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ การตลาด การจัดการ  ระบบบัญชี เป็นต้น    ซึ่งโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อรายย่อย  จะทำการส่งเสริมสินเชื่อใน 2 รูปแบบ คือ  1.สินเชื่อแบบผู้ประกอบการรายบุคคล  กับ 2.การส่งเสริมสินเชื่อแบบผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม    ผมคาดว่าปัญหาความยากจนเนื่องจากการไม่มีเงินทุนในการทำธุรกิจในอนาคตน่าจะลดลง  ถ้าธนาคาร/สถาบันการเงิน/สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ  เปิดโอกาสในการให้สินเชื่อแก่ผู้มีรายได้น้อย
                        ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ผมพยายามติดต่อองค์กรภาครัฐและเอกชน องค์กรไม่แสวงหากำไร  สมาคม  มูลนิธิต่างๆ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาส    ซึ่งได้รับความร่วมมือมากในระดับหนึ่ง    นับจากนี้ไปผมจะพยายามขอความร่วมมือองค์กรต่างๆ  เพื่อให้เกิดการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน 4 กลุ่ม (คนพิการ เกษตรกร และกลุ่มคนยากจน/คนตกงาน  เจ้าของธุรกิจที่มีรายได้น้อย)  ตามจังหวัดใหญ่ๆทั่วประเทศ  ซึ่งผมคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี  จึงสำเร็จผลเป็นรูปธรรม


ผมขอความกรุณาจากองค์กรทุกองค์กร  และท่านทั้งหลาย  โปรดร่วมมือและช่วยเหลือให้โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากยากจนและด้อยโอกาสต่างๆเหล่านี้ สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม    เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า


หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดสามารถส่งมาให้เราได้ที่  Email : paputking@yahoo.com


ด้วยความนับถืออย่างสูง หัวหน้าส่วนโครงการพัฒนาสังคม wresearch
นายสัมฤทธิ์  ศรีสุวรรณรัตน์ (อ.ปั้น – ติวเตอร์จุฬา ดินแดง) นายสัมฤทธิ์  ศรีสุวรรณ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว