สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานการประชุมคณะทำงานประเด็นเกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน

  • photo  , 972x648 pixel , 193,055 bytes.
  • photo  , 972x648 pixel , 202,680 bytes.

การประชุมคณะทำงานประเด็นเกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ
วันที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ สาขาหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.    คุณกำราบ พานทอง
2.    คุณปราณี มณีดุลย์
3.    คุณระนอง ซุ้นสุวรรณ
4.    คุณพิษณุ มุณีแนม
5.    คุณอุไรวรรณพันธุเวทย์
6.    คุณสุพร น้อยสำลี
7.    คุณสมชาย ละอองพันธุ์
8.    คุณเชภาดร จันทร์หอม

เปิดประชุม 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
1.1 งานมหกรรมกรรมสุขภาพชุมชน ควนรู คูหาใต้
ในวันที่ 4-5 กรกรฎาคม 2552  ทางพื้นที่ควนรู คูหาใต้ จะจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชนควนรู คูหาใต้  โดยสำหรับทีมงานเกษตรฯได้รับโควตาพื้นที่จัดแสวงผลงาน  1 ซุ้ม สำหรับเครือข่ายเกษตรที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมได้
1.2 งานเกษตร มอ.
ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. จะจัดงานเกษตร มอ.ประจำปี โดยปีนี้จะจัดในวันที่ 14-23 สิงหาคม 2552 โดยทางเครือข่ายฯได้รับห้องย่อย “ เวทีพันธุกรรมชุมชนกับการพึ่งตนเอง ”  ขอเชิญเครือข่ายผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนได้ครับ (กำหนดการ ห้องที่ชัดเจนจะประสานอีกครั้ง)
1.3 การประชุมคณะทำงานประเด็นสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552  มีการประชุมทบทวนการทำงานของเครือข่ายสิ่งแวดล้อม โดยสำหรับทีมคาบสมุทรสทิงพระ  สรุปว่าเป้าหมายการขับเคลื่อนประเด็นเกษตรของพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ มีเป้าหมายสร้างชุมชนการเรียนรู้
1.4 นโยบายพลังงานจังหวัด
โดยพลังงานจังหวัด มีนโยบายส่งเสริมการลดรายจ่ายจากการใช้พลังงานทางเลือก โดยมีเป้าหมายพื้นที่ตำบล ประสานงานผ่าน อปท.  สำหรับพื้นที่ที่สนใจให้แจ้งความสนใจไปที่พลังงานจังหวัด ทางพลังงานจังหวัดจะมาช่วยในการพัฒนาแผน ระยะเวลา 3 ปี
1.5 ความก้าวหน้ากลุ่มทำนาบ้านหนองจูด
เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 52 ทางกลุ่มทำนาบ้านหนองจูด ได้ไปดูงานแก๊สชีวภาพที่ร้านขนมจีนพี่ดุก และไปดูด้านพลังงานทดแทนที่ อบต.ท่าข้าม ทางกลุ่มจะมีการทำแก๊สชีวภาพใช้จริงในเดือนนี้

วาระที่ 2 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม
2.1 ความก้าวหน้าการลงพื้นที่ของแต่ละโซน
1. โซนคาบสมุทรสทิงพระ
มีการประชุมของคณะทำงานสภาความร่วมมือฯโซนคาบสมุทรสทิงพระ โดยได้แนวทางการขับเคลื่อน เป็นกิจกรรมสัญจรของสภาความร่วมมือในพื้นที่ โดยจะลงพื้นที่กระแสสินธุ์ วันที่ 16  มิถุนายน 2552 และ ลงพื้นที่สิงหนคร  17 กรกฎาคม 2552
2. โซนรัตภูมิ
มีพื้นที่อปท.เป้าหมาย 4 พื้นที่ ได้แก่ ควนรู คูหาใต้ รัตภูมิ และ บางเหรียง โดยมีการลงพื้นที่พบปลัดอบต.รัตภูมิ เป็นการแนะนำตัว ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสภาความร่วมมือฯ และมีการประสานทีมวิทยุชุมชนบางเหรียง ของพื้นที่บางเหรียง

วาระที่ 3 เรื่อง ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
3.1 แนวทางการขับเคลื่อนแต่ละโซน 3.1.1พื้นที่โซนรัตภูมิ เวทีพบอปท.
- 10 มิถุนายน 52 ลงพื้นที่บางเหรียง
- 15 มิถุนายน 52 ลงพื้นที่คูหาใต้
- สำหรับควนรู คุณกำราบจะลงพื้นที่ประสาน
ประเด็นในการลงพื้นที่
- ทำความรู้จัก ศักยภาพอาหารปลอดภัยในแต่ละพื้นที่
- สนใจจะแลกเปลี่ยนกับ อปท.อื่นหรือไม่
เวที 4 อปท.
- กำหนด 23/30 มิถุนายน 52
- แนวทางการประชุม ชี้แจงที่มาประเด็นเกษตรฯแผนสุขภาพจังหวัด ประเด็นในพื้นที่อยากขยับเรื่องอาหารปลอดภัยอะไรบ้าง  จะหนุนเสริม หรือ แผนร่วมอย่างไรบ้าง
3.1.2พื้นที่โซนคาบสมุทรสทิงพระ กิจกรรมสภาความร่วมมือฯ
- สภาความร่วมมือฯ  สัญจร โดยจะลงพื้นที่กระแสสินธุ์ วันที่ 16  มิถุนายน 2552  แลกเปลี่ยนกระบวนการอาหารปลอดภัยของกลุ่มกระแสสินธุ์และลงพื้นที่สิงหนคร  17 กรกฎาคม 2552
คุณสุพร น้อยสำลีเล่าประสบการณ์กรณีกลุ่มเกษตรกรไร้สารพิษต.กระแสสินธุ์
- ทางกลุ่มดำเนินการมาประมาณ 2 ปี
- มีสมาชิก 18 ครัวเรือน ดำเนินการหลักประมาณ 10 ครัวเรือน การหาสมาชิกเริ่มจากคนใกล้ตัว
- การผลิต
o ผลิตแบบไร้สารพิษ
o มีการหนุนเสริมการปรับแปลงเพื่อการผลิต /เมล็ดพันธุ์/น้ำหมัก
o การวางแผนการผลิต ทางพี่สุพร จะให้คำแนะนำ
o ประเภทของผัก เช่น ฟักทอง ฟักเขียว สายบัว ผักคะน้า กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว เห็ดฟาง
o สนับสนุนน้ำหมัก
- การตลาด
o ส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ ครั้งละประมาณ 70-80 kg ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์
o มีการกำหนดราคาผักใบ 25 บาทต่อกิโลกรัม
o ทุกวันศุกร์นำไปขายที่ตลาดรพ.กระแสสินธุ์
o เห็ดฟางขายตลาดระโนด
o มีรับหน้าที่เป็นคนกลาง(คุณสิโรจน์ ทิพย์วารี) 10 เปอร์เซนต์ของยอดขายเป็นงบประมาณในการดูแลบริหารจัดการ
- ปัญหา
o ผลผลิตไม่เพียงพอ
o ผักใบลายในฤดูฝน
นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ สาขาหาดใหญ่ใน

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว