สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

สรุป"ความต้องการสารสนเทศของภาคีแผนสุขภาพ"

photo , 492x369 pixel , 75,062 bytes.

การอภิปรายกลุ่ม  ( Focus Group ) “ความต้องการสารสนเทศของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา”
วันที่ 6 ธันวาคม  2551


ตัวแทนกลุ่มภาคีแผนสุขภาพที่เข้าร่วม  ได้แก่  ประเด็นเกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา  ประเด็นผู้พิการ  โรงพยาบาลหาดใหญ่  ประเด็นลดอุบัติเหตุ
ประเด็นแรงงานนอกระบบ  สถานีอนามัยตำบลคลองรี
ซึ่งสรุปแนวทางการต้องการสารสนเทศได้  ดังนี้

 • ประเด็นผู้พิการ แหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วแต่มีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงได้ พมจ. .. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แหล่งข้อมูลก็มีที่ สปสช.  เพราะเขาเก็บฐานข้อมูลของบุคคลที่เป็นเลข  13 หลัก
อสม.นี้เขาจะรู้จริงเขาจะมีเยี่ยมบ้านเราก็ให้ อสม.ช่วย

ข้อมูลที่ต้องการ ฐานข้อมูลคนพิการ ไม่รู้ที่อยู่
เทศบาลเราก็ได้ส่วนหนึ่ง
ได้ข้อมูลเป็นรายชื่อและความพิการ
แต่ที่อยู่นี้ก็ไม่ละเอียด
คนพิการนอกเขตเทศบาลนี้เราจะรู้เยอะ
เนื่องจากอนามัยนี้เขาทำข้อมูลได้คลอบคลุม
ข้อมูลที่ไม่มีการเก็บ ยากต่อการเก็บ ผู้ป่วยเป็นอิสลามเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นเป็นคนพิการนะ
แต่ความจริงมีเยอะมาก
การขึ้นทะเบียนคนพิการ การให้ความหมายตัดสินว่าเป็นคนพิการ
อาจทำให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือตกสำรวจ
เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเขาไม่ตีเป็นคนพิการ

 • ประเด็นอุบัติเหตุ

แหล่งข้อมูล รพ.หาดใหญ่และฐานข้อมูลอุบัติเหตุนี้ส่วนท้องถิ่น ดูในเรื่องพฤติกรรม สำนักงานขนส่งจะดูเรื่องของรถ
เรื่องถนนอาจารย์วิวัฒน์ วิศวะกรรม มอ.ทำกับสวรส. ไม่รู้ว่ามันมีประเด็นบางส่วนเชื่อมโยงกันได้

ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ พิการจากอุบัติเหตุ- มีข้อมูลใน รพ. ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้มีผู้พิการ
รับรักษาตัวที่ รพ.

ข้อมูลที่ต้องการการเผยแพร่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสาธารณะที่ช่วยคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ เช่น พรบ

 • ประเด็นเกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ ข้อมูลที่ต้องการการจัดเก็บ ผู้ประกอบการปลูก/ขายพืชปลอดภัยและได้มาตรฐานตัว Q ( มาตรฐานความปลอดภัย )
 1. เรื่องของผู้ผลิตมีที่ไหนบ้าง
 2. เรื่องข้อมูลผู้ประกอบการ
 3. ข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์ มันต้องมีข้อมูลหน่อยว่ามีวิธีการได้มา
 4. ข้อมูลเกษตรกรที่ไม่ใช่ปราชญ์ ชาวบ้าน

แหล่งข้อมูล เกษตร รพ.หาดใหญ่ โครงการรับซื้อผักไร้สารพิษมาขาย สวพ.8 อยู่ในสำนักวิจัยยางตรงนี้  เขาจะมีสถิติว่านำเข้ายาที่ใช้ปลูกผักเท่าไร

อุปสรรค ตัวยาที่ตรวจสารตกค้างนี้มันแพงขวดนิดเดียว 2,000  บาท ข้อมูลที่ต้องการการเผยแพร่ - สร้างกระแส ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ตลาดสีเขียว มหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง -  มาตรฐานที่น่าเชื่อถือ เราจะเชื่อมาตรฐานไหนได้บ้าง -  ปัญหาที่คนไม่เข้าใจ อาหารปลอดภัย อาหารปลอดสารพิษ
และอาหารสุขภาพนี้ต่างกันอย่างไร -  สารพิษที่ใช้ในการปลูกผัก และการใช้ที่ถูกต้อง -  วิธีการทางธรรมชาติที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช

เกษตรไม่มีหน้าที่ตรวจหรอกครับ
มันมีกองควบคุมวัสดุการเกษตรของกองวิชาการ
เขาจะตรวจว่ายาอะไรขายได้ มันจะอยู่ที่ ด้วย

ข้อเสนอแนะ วิธีการสื่อสารไม่ควรใช้ internet อย่างเดียวชาวบ้านไม่มี
การรณรงค์ในโรงเรียน โรงพยาบาล เรือนจำ ค่ายทหาร


* ประเด็นแรงงานนอกระบบ ข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลแรงงานนอกระบบ
จำนวนหรือตัวเลขในภาพรวมทั้งแรงงานอกระบบและในระบบ ตัวแรงงานนอกระบบไม่มีตัวตนที่ชัดเจนในระดับจังหวัด ที่จะบอกว่ามีปัญหาแบบนี้หน่วยงานราชการต้องเข้าไปช่วยเหลือ..... ต้องทำให้เรามีตัวตนขึ้นมาก่อนว่าเราเป็นใคร แล้วมีปัญหาอย่างไรแล้วทำอย่างไรที่จะให้ปัญหาได้รับการดูแล ด้วยแล้วปัญหามันอยู่ในระดับไหน” คุณพันธ์ นโยบายแรงงาน จังหวัดสงขลามีนโยบายเรื่องแรงงานอย่างไร
สถานการณ์การจ้างงาน แนวโน้มการจ้างงาน สถานการณ์ปัญหาแรงงาน เช่น สภาพการจ้าง การทำงาน
งานวิจัยของนักวิชาการที่หาตัวได้แต่หาเปเปอร์ไม่ได้
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระบบและนอกระบบบทบาทอย่างไร

แหล่งข้อมูล สำนักงานประกันสังคม มีตัวเลขการใช้บริการจากประกันสังคม
ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ อบต. ที่ทำงานนำร่องบางตำบล

“ในชุมชนเขาเก็บกันเองแล้วถูกรวบรวมที่ อบต.
แล้วเขาจะนำมาใช้ในการวางแผนแล้วส่งเสริมในมุมมองของเขา
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายแรงงานนอกระบบขึ้นมา” ข้อเสนอแนะ

 • ถ้าเรามีศูนย์ข้อมูลที่ตำบลเราน่าจะมีอบต.เป็นเจ้าภาพได้ -  สอ.เก็บอยู่แล้ว คือเราแค่เก็บเพิ่มว่าเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบหรือว่าในระบบ
  -  แหล่งข้อมูลอีกแหล่งที่ใกล้ชิดข้อมูลมากอีกแหล่ง คือ อสม. -  การให้แรงงานนอกระบบมีเครือข่ายและจัดการในรูปฐานสมาชิก
  ซึ่งปัจจุบันทำแบบสมัครใจ โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

“ การมีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพแรงงานนอกระบบมีเครือข่าย
และมีจัดการในรูปฐานสมาชิก มีการคัดเลือกสมาชิกมีการทำงานในพื้นที่ขึ้นมาจังหวัด และคัดเลือกระดับชาติขึ้นมา  คือมันจะเป็นมุมมองในการขับเคลื่อนได้ง่าย
แล้วมาเสนอบทบาทและนโยบายของตัวเอง  อย่างผู้นำถามสมาชิกแล้วสมาชิกเห็นด้วยไหม
เพราะว่าอย่างตอนที่คุยเนี่ย อาจจะมีการจ่าย 10 บาทต่อปี ในการที่จะเป็นมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกเนี่ย หรือมีบัตรที่จะบอกได้ว่าเป็นเครือข่าย แล้วมีสวัสดิการร่วมกันอย่างไรบ้าง แล้วเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะดูแล แล้วสามารถที่จะดูว่าอะไรเกิดขึ้นตรงไหนได้
ไม่ใช่ว่าเป็นสมาชิกแล้วไม่รู้อะไรเลยว่าเครือข่ายตัวเองอยู่ตรงไหน” คุณพันธ์  วรรณบริบูรณ์

 • ควรมีผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นภาพรวมของของแรงงานนอกระบบในระดับจังหวัด “ ผมว่ามันต้องมีเจ้าภาพที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ แต่ว่าปัญหา
  ไม่รู้ใครเป็นเจ้าภาพ แล้วถ้าพูดถึงเจ้าภาพ อบต.ต้องมีข้อมูล
  แต่ทำไม่ทำนี้มันขึ้นอยู่กับผู้นำผู้บริหารแต่ละท้องถิ่นเขาเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหม ....” คุณประภาส  ขำมาก
 • ขอความช่วยเหลือ อสม. ที่มีอยู่แล้วในตำบล
  ซึ่งมีความใกล้ชิดกับข้อมูลมากที่สุดในการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ซึ่งทำอยู่แล้วในบางพื้นที่

“.....อยากได้ข้อมูลนั้นได้แต่ว่าเราต้องขอความช่วยเหลือจากในส่วนของ อสม.
เรามี อสม. ในทุกหมู่บ้าน แต่ว่าการสำรวจนี้อย่าสำรวจให้ยาก สำรวจง่ายๆ........ การสำรวจต้องบอกว่าที่สำรวจเพื่อจะเอามาวางแผนในการรักษาพยาบาล
เพราะว่าเขากลัวเสียภาษี.....มีลูกจ้า 10 เขาจะบอกแค่ 3.....” คุณวิรัช  แก้วคำ - ใช้สื่อวิทยุท้องถิ่นในการให้ความรู้ทำความเข้าใจเรื่องแรงงานนอกระบบ
เพื่อกระตุ้นให้แรงงานนอกระบบออกมาแสดงตัว

“ ผมทำวิทยุออนไลน์อยู่แล้วอาจจะมีสักวันที่เราจะเอาแรงงานนอกระบบมาเล่า
ตอนนี้มีชาวนา....จะเห็นภาพชัดขึ้น ......จะมีคลังเสียงเป็นจุดเริ่มของ database
เป็นช่องทางหนึ่งในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้” คุณกำราบ  พานทอง - SMS เป็นช่องทางหนึ่งในการติดตาม และ update
ข้อมูลที่ต้นทุนไม่แพงมาก และสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าทาง website

“....ที่ผมว่าน่าจะมีประโยชน์คือ SMS…..ราคาแค่ 66 สตางค์  . ...เพราะว่าอินเตอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีคนใช้น้อยแล้วก็โทรศัพท์ก็แพง . ...ต้องมีการพัฒนาระบบ SMS ว่าจะส่งข้อมูลอย่างไร เป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติม... .ไม่ได้ได้ส่งกับโทรศัพท์นะ แต่ส่งกับคอมพิวเตอร์” คุณกำราบ  พานทอง

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว