สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

แนวทางการจัดการข้อมูลประเด็นเกษตร

เป้าหมายระยะยาว

 • เน้นความร่วมมือสภาผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ
 • การจัดการการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย

ฐานข้อมูลเกษตร-อาหารเพื่อสุขภาพ ที่น่าจะมี

 • ปฏิทินการผลิตตามฤดูกาล
 • ฐานข้อมูลผู้ผลิต -> สมาชิกสมาคมเกษตรอินทรีย์ (อ.ภานุ) , เครือข่ายเกษตรยั่งยืนสงขลา , แผนสุขภาพจังหวัดประเด็นเกษตร
 • ฐานข้อมูลผู้บริโภค -> รพ.สทิงพระ รพ.รัตภูมิ รพ.ระโนด รพ.กระแสสินธุ์ รพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลา
 • ผู้สนับสนุน -> สสจ. เกษตรจังหวัด กศน. สมาคม/มูลนิธิ อปท.
 • ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ -> ตลาดปกติ ตลาดทางเลือก ชมรมผู้ประกอบการแต่ละอำเภอ รพ.ประจำอำเภอ มหาวิทยาลัย
 • ช่องทาง

ฐานข้อมูลผู้ผลิต

 • เก็บ ชื่อคน , พื้นที่ , สถานที่ , ชนิดผลผลิต , ปริมาณผลผลิต , ช่วงเวลา
 • การเกิดของกลุ่มใหม่ ๆ , พื้นที่ที่เพิ่มขึ้น

องค์ความรู้

 • การผลิต เกษตรทางเลือก - พืชร่วมยาง ยางอินทรีย์,พืชร่วมยางอินทรีย์,ป่ายาง - นาทางเลือก พืชข้าวพื้นบ้าน/ไม่ใช้สารเคมี - ไร่นาสวนผสมอินทรีย์ - 19 ต้นแบบเกษตรกร
 • การผลิต ปะหลน เกษตรธาตุ 4 สวนผสมผสาน
 • การผลิต สมาคมเกษตรอนทรีย์วิถีไท ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีไท นารวม บ.ดอนคัน คูขุด , กลุ่มองพฤกษ์ , ฟาร์มเห็ดดวงดาว , ไร่แตงโมโต๊ะอิหม่ามรอหีม , สวนผลไม้นาทวี
 • การผลิต สมาคมดับบ้านดับเมือง

พื้นที่การผลิต/ฐานอาหาร

 • ที่รกร้าง
 • ภูมินิเวศน์ เขา,ที่นา-ควน-คลอง,โหนด-นา-เล

เส้นทางชองอาหาร

 • ข้าว
 • ผัก
 • ผลไม้
 • หมู
 • เนื้อ
 • ปลา
 • ไก่
 • อาหารสำเร็จรูป

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว