สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

คณะทำงานโครงการการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ปรึกษาโครงการ

  1. นพ.อมร รอดคล้าย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่สงขลา
  2. นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  3. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  4. นายพีระ ตันติเศรณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นักวิจัยหลัก

  1. คุณสุจิตร คงจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  2. อ.มงคล ควรหาเวช คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. ดร.ศิริพา อุดมอักษร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  4. คุณภาณุมาศ นนทพันธ์ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว