สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

สไลด์โครงการการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

photo , 400x300 pixel , 30,142 bytes.

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมประสานข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และเผยแพร่
 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา โดยใช้กลไกการจัดการข้อมูลผ่านศูนย์ประสานงานข้อมูล ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

กรอบการทำงานและวิธีการทำงาน

 1. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง แผนที่ข้อมูล และการไหลของข้อมูลที่มีอยู่
 2. ศึกษารูปแบบสารสนเทศที่ต้องการ จากผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย ผู้ปฎิบัติงานด้านสาธารณสุข และตัวแทนผู้บริโภค โดยวิเคราะห์เป็นข้อมูล 3 ประเภทคือ 1) ข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้วและสามารถนำมาใช้ได้ 2) ข้อมูลที่มี่การจัดเก็บอยู่แล้วแต่ต้องมีการปรับปรุง และ 3) ข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บ หรือต้องอาศัยการเชื่อมโยงซึ่งไม่สามารถทำได้
 3. พัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลสุขภาพเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ จากการระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบสำหรับข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม
 4. สรุปรูปแบบการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ความพร้อม ทักษะที่จำเป็น ช่องทางการเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกัน ฯลฯ
 5. ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลและทดลองระบบ โดยดำเนินการ
  • ฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น รวมถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูล และใช้งานช่องทางการเชื่อมโยงและนำข้อมูลมาใช้ร่วมกัน
  • ทำการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อการใช้ข้อมูลโดยผู้ใช้ สำหรับข้อมูลประเภทที่ 1 และปรับปรุงระบบ
  • ปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเตรียมสำหรับข้อมูลประเภทที่ 2 และปรับปรุงระบบ
  • พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลหรือโครงสร้างข้อมูล เพื่อรองรับข้อมูลประเภทที่ 3 ที่ยังไม่มีการจัดเก็บ
  • ทดลองใช้โดยผู้ใช้ ประเมินความพึงพอใจ ปรับปรุงระบบ
 6. พัฒนาศูนย์ข้อมูล
  • สรุปและวิเคราะห์งาน กำหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์ข้อมูล
  • วิเคราะห์งานและประเมินทรัพยากรที่ต้องการ
  • พัฒนาข้อเสนอ รูปแบบ กลไกที่ทำให้เกิดความยั่งยืนของการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้ศูนย์ข้อมูลเป็นตัวกลาง
  • นำเสนอรูปแบบ บทบาท แหล่งทรัพยากรที่เป็นไปได้ เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน
  • จัดทำข้อเสนอแผนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เกิดเว็บไซต์และรูปแบบการจัดการระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลาผ่านเครือข่ายหรือศูนย์ประสานงานข้อมูลสุขภาพสงขลา ในการรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล
 2. มีระบบและกลไกที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการข้อมูลและพัฒนาข้อมูลระดับจังหวัด
 3. หน่วยงาน ภาคี ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว