สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

แผนสุขภาพประเด็นการจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อสุขภาพ

แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ประเด็น 13. การจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อสุขภาพ

1.ทิศทาง ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อน

หลักคิดและปรัชญา  การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับจังหวัด การรับรู้ข้อมูลพื้นฐานทั้งในเรื่องของสถานการณ์ทางด้านสุขภาพ ภัยที่คุกคามสุขภาพในแต่ละด้าน ต้นทุนของทรัพยากรในพื้นที่ ทั้งบุคคลสภาพแวดล้อม อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ล้วนจำเป็นต้องมีการสำรวจรวบรวมนำมาประมวลผลไว้เพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการทำงานให้กับทุกหน่วยงาน

ขณะที่การจัดการความรู้ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างเสริมศักยภาพ และสนับสนุนการทำงานให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ  ยังจำเป็นจะต้องให้ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพตระหนักถึงความจำเป็นแม้ยังเป็นสิ่งใหม่สำหรับสังคมไทยและเฉพาะอย่างยิ่งกับการทำงานของภาคองค์กรประชาสังคม การนำความรู้เหล่านี้มาประมวลผล สังเคราะห์ เพื่อสะท้อนกลับไปใช้ประโยชน์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการทำงาน

2.ทิศทางและยุทศาสตร์

วิสัยทัศน์

ข้อมูลและการจัดการความรู้เป็นเรื่องความจำเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์

1.สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานสนับสนุนภาคีสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัด

2.เพื่อประมวลรวบรวมสถานการณ์ภัยที่คุกคามสุขภาพ นวัตกรรมองค์ความรู้ของภาคีสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา

กลุ่มเป้าหมาย

1.องค์กรภาคีสุขภาพ 13 ประเด็น

2.หน่วยงานราชการ

ยุทธศาสตร์

1.สนับสนุนการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพ โดยประมวลข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆที่จำเป็นสำหรับการหนุนเสริมการทำงานของภาคีสุขภาพในจังหวัด

2.เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ ภัยที่คุกคามสุขภาพและนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อประมวลผลโดยภาพรวมการทำงานในแต่ละปีของเหล่าภาคีสุขภาพจังหวัดสงขลา

3.สรุปบทเรียนการทำงาน ถอดองค์ความรู้ นวัตกรรม ภาคีสุขภาพจังหวัดสงขลา มีการประเมินผล ถอดบทเรียนจากการปฎิบัติการของภาคีสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร

3.โครงสร้างคณะทำงาน

ที่ปรึกษา 1.ผศ.อารี รังสิโยกฤษฎ์ 2.ผศ.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ

คณะทำงาน 1. คุณสัมพันธ์ จิรันดร 2. คุณสุจิตร คงจันทร์ 3. คุณโสรยา คงแก้ว 4. คุณวัฒนชัย มะโนมะยา

คณะกรรมการเครือข่าย ตัวแทนจากภาคีเครือข่าย 13 ประเด็น


โครงการตามยุทธศาสตร์

  1. สนับสนุนการสร้างระบบฐานข้อมูลภาคีสุขภาพ

1.1 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาพจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์

สร้างระบบฐานข้อมูลพื้นฐานสนับสนุนการทำงานของภาคีเครือข่าย ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานองค์กรต่างๆ มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ คุณโสรยา คงแก้ว

แหล่งทุน แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

  1. เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ ภัยที่คุกคามสุขภาพและนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

2.1โครงการจัดทำหนังสือสุขภาพคนสงขลา

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นภาพรวมในเรื่องสุขภาพของจังหวัดสงขลาในด้านต่างๆ อาทิ สถานการณ์ ภัยที่คุกคาม รวมถึงนวัตกรรรมดีๆที่เกิดจากการปฎิบัติงานของภาคีสุขภาพ ปีละ 1 เล่ม

ผู้รับผิดชอบ คุณวัฒนชัย มะโนมะยา แหล่งทุน แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

2.2 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสุขภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ให้กับสื่อต่างๆ เช่น  สื่อวิทยุชุมชน เว็บไซต์เครือข่าย สื่อ สิ่งพิมพ์

ผู้รับผิดชอบ คุณวัฒนชัย  มะโนมะยา

แหล่งทุน แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

3.สรุปบทเรียนการทำงาน ถอดองค์ความรู้ นวัตกรรม ภาคีสุขภาพจังหวัดสงขลา

3.1.โครงการจัดการความรู้เพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์

เพื่อหนุนเสริมศักยภาพของภาคี สรุปบทเรียนการทำงาน รวบรวมข้อมูลที่เป็นความรู้ต่าง ๆ ของการทำงาน

ผู้รับผิดชอบ คุณสัมพันธ์ จิรันดร

แหล่งทุน แผนสุขภาพจังหวัด สงขลา

3.2. โครงการประเมินผลและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีสุขภาพจังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์

เพื่อการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม และประสานกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษา สร้าง กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย โดยดูตัวชี้วัดความสำเร็จจาก

  1. การบรรลุผลตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ
  2. ความรู้ความเข้าใจของภาคีสุขภาพ
  3. ระบบฐานข้อมูลของเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ เครื่อข่ายนักวิชาการ แหล่งทุน แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว