สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ร่าง - โครงการการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา

ในปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารสุขภาพเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อการวางแผนและการบริหารงานด้านสาธารณสุข การมีข้อมูลที่มีความถูกต้อง แน่นอน เชื่อถือได้ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จะส่งผลให้การตัดสินใจและวางแผนของผู้บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยให้การดำเนินงานขององค์กร/หน่วยงานมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน เห็นถึงความสำคัญในการจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บ และได้พยายามพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ยังคงเป็นไปในลักษณะที่แต่ละหน่วยงานต่างดำเนินการ โดยขาดการประสานงานกัน ส่งผลให้เกิดการซ้ำซ้อนของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปแบบแยกส่วน ไม่ได้มีการดำเนินการในภาพรวม ทำให้การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพในภาพรวม โดยศึกษารูปแบบฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อการวางแผนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ต่อไป

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว