สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

การทำนาแบบใหม่

ในพื้นที่จังหวัดสงขลามีพื้นที่ทำนาอยู่มากมายแต่ปัจจุบันมีกำไปัญหามากมายที่เราพบอยู่เนื่องจากประชาชนมักจะใช้ที่นามาปลูกยางพาราทำให้ปัจจุบันมีเนื้อที่สำหรับปลูกข้าว
จึงส่งผลต่อราคาข้าวในปัจจุบันที่สูงขึ้นทุกวัน

และกระบวนการผลิตส่วนใหญก็มักจะใช้สารเคมีมากในการผลิตเพราะผู้ผลิตต้องการให้ได้ผลผลิตเยอะเพื่อให้ได้กำไรมาก ๆ  ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าข้าวพันธุ์พื้นบ้านในจังหวัดสงขลาของเราได้สูญพันธุ์ไปมากแล้ว

  1. ราคา

- ต่ำ - สูง - ปานกลาง 2. นา

  • ข้าวสารรวงข้าว
  • ข้าวสวยข้าว

ที่มา นโยบายสาธารณะ

ที่มา แนะนำเครือข่าย

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว