สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เวทีพัฒนาโครงการประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ

photo , 300x225 pixel , 38,087 bytes.

เวทีพัฒนาโครงการประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ณ ศาลาประชาคม ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม 1.นายประเสริฐ  สุวรรณมณี 2.นายบุญธรรม  ศรีใส 3.นางฉลวย  แก้วมณี 4.นายเสนอ  พุ้มพน 5.นายอนันต์  นิ่มทองพันธ์ 6.นายชัยญา  ทองเนื้อแข็ง 7.นายสุนันท์  สุวรรณศรี 8.นายลิบ  ทองบุญ 9. นายสุชาติ  ขุนมนตรี 10.นายสิทธิศักดิ์  ขุนมนตรี 11.นางสาวดาทรัพย์  หัตถธรรมนูญ 12.นายไพรัตน์  พิทักษ์ธรรม 13.นายฉุย  หัตถธรรมนูญ 14.นายสุภัทร รอดผล
15.นายเฉลียว  เดชดี 16.นายชาคริต  โภชะเรือง 17.นายเชภาดร จันทร์หอม คุณไพรัตน์ พิทักษ์ธรรม ผู้ประสานงานในพื้นที่กล่าวถึงที่มาของแนวทางการทำแก๊สชีวภาพในพื้นที่ ต.กระแสสินธุ์  การริเริ่มโครงการนี้เนื่องจากพื้นที่ ต.กระแสสินธุ์  อาชีพหลักคือเกษตรกร ทำนา ปีละ 1 ครั้ง และมีการเลี้ยงปศุสัตว์ วัว หมู สภาพปัญหาที่เกิดเรื่องสิ่งแวดล้อมคือ เรื่องปัญหามูลสัตว์ทั้งมูลวัว หมู ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน จากสภาพปัญหาเรื่องมูลสัตว์ทำให้มีแนวคิดที่จะนำมูลสัตว์มาประยุกต์ใช้เป็นพลังงานทางเลือกแก๊สชีวภาพ
คุณชาคริต โภชะเรือง  ผู้ประสานงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายที่จะสนับสนุนให้พื้นที่ดำเนินกิจกรรมโดยเครือข่ายจะหนุนเสริมองค์ความรู้ กระบวนการ ในการจัดการดำเนินกิจกรรมการจัดทำแก๊สชีวภาพ
ซึ่งจากการวิเคราะห์ความพร้อมของชุมชนในการจัดการทำแก๊สชีวภาพ ซึ่งชุมชนมีความพร้อม 4 หมู่บ้าน จำนวน 17 บ่อ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสสินธุ์ได้ให้ความเห็นว่า ควรศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอย่างก่อนแล้วมาถึงการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณให้กับชุมชน
ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการควรมีการจัดตั้งคณะทำงานในพื้นที่ให้สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

                จบการประชุม
ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว