สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ปี ๒๕๕๒

photo  , 533x400 pixel , 110,197 bytes.

เรียนสมาชิกเครือข่ายทุกท่าน

ทีมแกนนำเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา นำโดยคุณประโชติ อินทร์ถาวร ได้ร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทางน้ำของเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา โดยในปีนี้มีเยาวชนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาเข้ามาร่วมกระบวนการในการวางแผน ได้ประชุมกันจำนวน ๓ ครั้ง ได้ข้อสรุปว่าจะจัดในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ลองอ่านรายละเอียดด้านในนะครับ

  • ครั้งที่ ๑ ประชุมในเวทีเยาวชนรักป่าต้นน้ำ ณ สถานีตำรวจคลองแงะ (๑๑ มิ.ย. ๕๒)
  • ครั้งที่ ๒ ประชุมร่วมกับไดอาน่า (๒๑ มิ.ย.๕๒)
  • ครั้งที่ ๓ ประชุมร่วมกับท่าเจ้าอาวาสวัดคลองแห และ ท่าน สจ.นิคม ทองมุณี (๒๕ มิ.ย.๕๒)

จากทั้ง ๓ เวที ได้ข้อสรุปจัดงานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กำหนดการดูได้จากเอกสารที่แนบมา และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มองค์กรที่สนใจ อาทิ กลุ่มทีมโรงงานอุตสาหกรรมจากโซนกลางน้ำ หรือ ภาคเอกชนในเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทีมเยาวชนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาได้ประสานงานเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ทีมแกนนำกลางที่นำโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.หาดใหญ่ จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณมาแล้วบางส่วน แต่ต้องขอให้แต่ละองค์กรร่วมกันทำบุญสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเหมาเรือเพื่อนำทีมงานไปถวายเทียนพรรษาทางน้ำ โดยสามารถแจ้งจำนวนเรือที่ต้องการให้สมาชิกขององค์กรท่านเข้าร่วมมายัง ครูเบญจมาศ นาคหลง ๐๘๕-๘๙๗๓๑๐๘ หรือ อีเมล์ b.naklong (at) gmail (dot) com ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพื่อประสานการจัดเรือ และอาหารเที่ยงของวันที่ ๔ ก.ค. ๕๒

ทีมงานขอความอนุเคราะห์ ค่าเหมาเรือลำละ ๑,๒๐๐ บาท จากแต่ละหน่วยงาน/องค์กร หากประสงค์มาร่วมงานที่มีจำนวนมากกว่า ๑ ลำ ขอให้แจ้งมายังผู้ประสานดังกล่าวข้างต้น

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งในการมาร่วมกันดูแลแหล่งน้ำที่เป็นสายน้ำแห่งเครือข่าย "คลองอู่ตะเภา" ให้อยู่ในวิถีของคนจังหวัดสงขลา

ด้วยความเคารพ

ครูเบญจมาศ

ปล. ใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ลองแวะไปอ่าน ถวายเทียนทางน้ำ ปี 4 ดูนะครับ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว