สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เวที "ฤาสงขลาจะเป็นดั่งมาบตาพุด"

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) ขอเชิญร่วมเวทีสัมมนา "ฤาสงขลาจะเป็นดั่งมาบตาพุด" อันสืบเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมพลังงาน โดยพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ถูกกำหนดการพัฒนาด้านอุตสากรรมปิโตรเคมีและพลังงาน กป.อพช.ใต้ มีการจัดเวทีสัมมนาเพื่อมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนสงขลา ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของแผนพัฒนาภาคใต้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่และเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก และคาดว่าจะนำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมในเวทีสัมมนาที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๒ ณ ห้องบรรยาย ๓๓๐๕ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ผู้ต้องการเข้าร่วมกรุณาแจ้งชื่อได้ที่ ๐๘๖-๙๖๖๖๑๔๗

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว