สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

กลุ่ม 'ข้าวยำ' ใช้ละครเร่กู้ทะเลสาบสงขลาพ้นวิกฤติ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

น.ส.ลาลิตา ยังปากน้ำ หัวหน้ากลุ่ม "ข้าวยำ" คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยว่า เพื่อให้ เยาวชน และประชาชนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และหยุดการทำลายสิ่งแวดล้อม ที่สร้างความเสื่อมโทรมกับทะเลสาบจนถึงขั้นวิกฤติในขณะนี้ กลุ่มข้าวยำ จึงได้จัดค่ายละครเร่ขึ้น โดยนำเยาวชนที่เป็นนักศึกษาจากโรงเรียนบ้านหัวเขา โรงเรียนบ้านบ่อทรัพย์ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา และโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อใช้เวทีละครเร่ ในการถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อไปสู่ชุมชนเป้าหมายที่อยู่รอบทะเลสาบซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นชุมชนมุสลิม

หัวหน้ากลุ่ม "ข้าวยำ" เปิดเผยอีกว่า สำหรับการแสดงจะเน้นการปลูกฝังให้น้อง ๆ เยาวชน เรียนรู้ความสำคัญของป่าโกงกางในป่าชายเลน ทำให้มีปลาชุกชุม หากมีการทิ้งขยะลงไปจะทำให้น้ำเน่าเสีย ต้นโกงกางตาย จะสูญเสียป่าชายเลน และวิถีชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำจะลดลง ชี้ให้เห็นว่า ชุมชนริมทะเลต้องพึ่งพา พึ่งพิงธรรมชาติ ถ้าทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อม เท่ากับเป็นการทำลายชุมชนของตนเอง

นางจารียา อรรถอนุชิต อาจารย์คณะวิทยาการสื่อสาร ที่ปรึกษาของโครงการ กล่าวว่า หลังจากมีการจัดกิจกรรมเวทีละครเร่ในชุมชนผ่านไป ทีมวิจัยของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการวิจัยพบว่า เยาวชน และผู้ที่อยู่ในชุมชนดังกล่าว รู้จักและรับรู้สภาพของลุ่มน้ำทะเลสาบอย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น รวมทั้งจากการพูดคุยกับแกนนำชุมชน เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี โดยการใช้เวทีละครเร่เป็นสื่อ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว