สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เชิญร่วมเวทีเฉลี่ยทุกข์-สุขคนทำสื่อภาคประชาชน ภาคใต้

ประชุมย่อยกลุ่มแกนสื่อภาคประชาชนหาดใหญ่

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ ร้านนครใน หาดใหญ่

ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. นพ.อนันต์ บุญโสภณ วิทยาลัยวันศุกร์ นักกิจกรรมทางสังคมอาวุโสสงขลา
 2. อาจารย์ประสาท มีแต้ม วิทยาลัยวันศุกร์ นักวิชาการ มอ.หาดใหญ่ ดูแลเว็ปไซด์วิทยาลัยวันศุกร์
 3. คุณชัยวุฒิ เกิดชื่น วิทยุเพื่อสังคมภาคเอกชน FM.๑๐๑ หาดใหญ่ นักจัดรายการฝีมือดียาวนาน
 4. คุณสุวรรณี เกิดชื่น วิทยุเพื่อสังคมภาคเอกชน FM.๑๐๑ หาดใหญ่ นักจัดรายการ/ดูแลเยาวชน
 5. คุณศิริพล สัจจาพันธุ์ เครือข่ายวิทยุชุมชน ภาคใต้ ผู้ประสานงาน
 6. คุณกำราบ พานทอง ที่ปรึกษา คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคใต้ (กป.อพช.ใต้)
 7. คุณเอกชัย อิสระทะ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคใต้ (กป.อพช.ใต้)
 8. คุณกมลทิพย์ อินทะโณ แผนงานสร้างสุขภาพสงขลา
 9. คุณสมศักดิ์ ชูช่วยคำ สื่อเยาวชน ศูนย์พัฒนาอาชีพศรีเกียรติพัฒน์ สงขลา
 10. คุณวัฒนา นาคประดิษฐ์ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

ประเด็นการพูดคุย

 • ประมวลภาพรวม สื่อภาคประชาชนในภาคใต้/สงขลา วันนี้เป้นอย่างไร?
 • ดูทิศทางที่จะไป แนวทางการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน

ประเด็นแรก ประมวลภาพรวม สื่อภาคประชาชนในภาคใต้/สงขลา วันนี้

จากการพูดคุย ได้ทราบสถานการณ์ ดังนี้

สายสื่อวิทยุ

 • พบว่าในพื้นที่สงขลา มีวิทยุ ๓ แบบจากประมาณ ๑๔๐ สถานี
  • วิทยุของภาครัฐ ประมาณ ๑๐ กว่าสถานี
  • วิทยุธุรกิจเอกชน ๑๐๐ กว่าสถานี
  • วิทยุสาธารณะ/วิทยุชุมชน (ภาคประชาชน/ศาสนา/สหภาพฯ) ๖-๗ สถานี
 • โดยภาพรวมของการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ส่งวนใหญ่จะเคลื่อนไหวในส่วนของวิทยุชุมชนเป็นหลัก ในส่วนของวิทยุสาธารณะซึ่งภาคประชาสังคมยังทำน้อยอยู่ มีบ้างไม่ค่อยแพร่หลาย
 • ในส่วนของวิทยุชุมชน จุดมุ่งหมายของการทำวิทยุชุมชนยังคงต้องช่วยกันยกระดับและเสริมให้เป็นวิทยุชุมชนที่แท้จริง และรูปแบบรายการวิทยุที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนยังน้อย รวมถึงการจัดผังรายการที่เป็นประโยชน์กับชุมชน และผังรายการตามกรอบกฎหมายที่ออกมาซึ่งระบุให้มีข่าวสาร ถึง ๗๐ % บันเทิง ๓๐% ทางวิทยุชุมชนยังต้องปรับตัวอีครั้ง
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายสื่อ ประเด็นการทำงาน การผลิตรายการ การส่งต่อข้อมูล รวมถึงสื่อเพื่อการเผยแพร่มีน้อย

ประเด็นที่สอง ทิศทางที่จะไป แนวทางการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน

ที่ประชุมมีข้อเสนอ โดยสรุป ดังนี้

 1. ควรมีการจัดวงคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างคนทำสื่อภาคประชาชนทุกส่วน ทั้งสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์/ สื่อทางเลือกอื่น อาทิ สื่อละคร สื่อศิลปวัฒนธรรม สื่อทีวี สื่อหนังสั้น นักข่าวพลเมือง และ นักสื่อสารหรือนักจัดรายการอิสระ กลุ่มคนทำงานทั้งนักพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย กลุ่มผู้รับสื่อ/สภาผู้ชม ซึ่งพื้นที่หลักในกลุ่มพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวเห็นตัวเห็นตนมาก สงขลา ตรัง และ พื้นที่รอง ภูเก็ต นครศรีธรรมราชสตูล พื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดน สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 2. เป็นวงคุยเพื่อรับฟังปัญหาของกันและกันและช่วยกันแก้ไขหาทางออก การเสริมหนุนช่วยร่วมกัน
 3. ทำฐานข้อมูลสมาชิก และประสานข่ายแห่งการเรียนรู้และเกื้อกูลกัน ในด้าน ความรู้ เทคนิค รูปแบบรายการ การเชื่อมโยงสัญญาณ เป็นต้น

ที่ประชุมสรุปร่วมกัน ว่าจะจัดเวทีแรกเพื่อขอความคิดเห็น รับฟังปัญหาของกันและกัน และหาทางช่วยกันแก้ไขหา หาทางออก การเสริมหนุนช่วยร่วมกัน ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ หาดใหญ่ โดยแต่ละส่วนจะช่วยกันดูรายชื่อผู้เข้าร่วม และประสานการงานการจัดเวทีโดย เอกชัย และให้ทาง อ้วน มอส. ประสานเชิญอาจารย์โฉว มาเป็นผู้ดำเนินการพูดคุย

กมลทิพย์ อินทะโณ บันทึก/พิมพ์

เอกชัย อิสระทะ ทาน

สถานการณ์สื่อสงขลาเพิ่มเติม

สถานการณ์สื่อภาคประชาชนระดับภาค/ระดับจังหวัด

 • ไม่มีข้อมูลความสนใจความต้องการของผู้รับ ( คนทำสื่อไม่สนใจก็ได้)
 • ภาคประชาชนเริ่มมีสื่อเป็นของตัวเอง ไม่สนใจสื่อภาครัฐ
 • สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อการเปลี่ยนนโยบาย หรือสร้างนโยบายสาธารณะ ยังมีน้อย
 • การใช้สื่อผ่านผู้นำได้ประโยชน์น้อย เพราะผู้นำไม่มีเวลา(หมดไปกับการประชุม) ไม่มีเวลามาฟังสื่อภาคประชาชน เปลี่ยนเป้าหมายไปที่ท้องถิ่น อบต.เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • ไม่สามารถวัดการสะท้อนกลับจากคนฟังได้ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 • มีการเพิ่มเติมวิธีการเผยแพร่สื่อภาคประชาชน อาทิ สื่อบุคคล สื่อผ่านกลุ่ม
 • การหมุนเวียนสื่อความรู้ดี ๆ เผยแพร่ซ้ำ เผยแพร่ได้หลายช่องทาง ยังมีน้อย
 • การวิเคราะห์ตลาด กลุ่มเป้าหมาย ยังมีน้อย
 • การเผยแพร่ความรู้แค่ความรู้หรือเป้าเพื่อการสร้างปัญญา
 • กลุ่มเป้าหมายไม่รู้เวลา ไม่รู้ผังรายการวิทยุที่น่าสนใจ
 • พฤติกรรมการรับฟังของแต่ละกลุ่มผู้ฟังไม่เหมือนกัน
 • การลงโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ฟังแต่ละช่วงเวลา

ตัวอย่างสถานีวิทยุเกาะบก การจัดการมีผู้บริหารชัดเจน มีคนดูแลเครื่องส่ง ๒ คน ค่าไฟ นักจัดรายการประมาณ ๓๐ คน (เช่น รพ. กศน. ชาวบ้าน) คณะทำงานสถานี ๓-๕คน แต่ยังขาดการพูดคุยแลกเปลี่ยนที่สม่ำเสมอ พัฒนาศักยภาพ

 • การออกแบบสถานีวิทยุ เช่น ผังรายการ เนื้อหา วิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง ผู้จัดรายการ ร่วมกับคนฟังยังมีน้อย
 • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานีมีบ้างแต่ยังน้อย
 • เทคนิคการนำเสนอยังไม่หลากหลาย
 • สถานีวิทยุส่วนใหญ่เป็นวิทยุขายของ
 • รูปแบบเฉพาะท้องถิ่นจะน่าสนใจกว่า
 • สื่อเชื่อมงานกับประชาคม เช่น ประชาคมเด็กเล่นเรื่องวัฒนธรรมตาลโตนด มาผลิตสปอต
 • เชื่อมงานโครงการกับสื่อ เช่น กลุ่มเด็กในสถานพินิจผลิตสื่อ นำมาเผยแพร่ในวงกว้าง
 • ประเด็นที่นำมาใช้ในการผลิตสื่อยังไม่หลากหลายและน่าสนใจ
 • รายการวิทยุมีการเชื่อมโยงกันหลายสถานี ข้อจำกัดเรื่องประเด็น วันเวลาที่จัดกิจกรรม
 • มีวิทยุเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบวิทยุออนไลน์
 • เกิดระบบความสัมพันธ์ของแหล่งข่าวหรือจุดรับส่งข้อมูลข่าวสาร แต่เกิดจากบุคคลยังไม่ใช้ระบบทีม
 • ใช้ระบบบันทึกเสียง ไม่ต้องออกอากาศสด
 • ไม่มีระบบสมาชิกเครือข่ายหรือชมรมของคนทำสื่อภาคประชาชน ภาคประชาสังคม (ชุมชนและสาธารณะ) ที่จะช่วยเหลือกัน
 • การย่อยข้อมูลให้นำเสนอได้ง่าย ออกได้บ่อย ทำซ้ำได้
 • ไม่มีการออกแบบงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้ผ่านชุมชน ใช้วิธีการแบบเดิม ๆ เช่น อบรมใส่ความรู้สองสามวันโดยลืมคิดถึงความเป็นจริงในชุมชน
 • ฐานไม่แข็งแรง การขยายตัวเร็วเกินไป จนลืมเป้าหมายที่แท้จริง (เป้าไปอยู่ที่งบประมาณที่จะได้เป็นหลัก)
 • ไม่มีการทบทวนประวัติศาสตร์การก่อเกิด ทำให้ไม่มีพลังที่จะเดินต่อ

รายชื่อเบื้องต้นที่จะเชิญร่วมเวที

 1. ศิริพล สัจจาพันธุ์
 2. ชัยวุฒิ เกิดชื่น(วิทยุ)
 3. สุวรรณี เกิดชื่น
 4. กำราบ พานทอง
 5. สุพจ จริงจิต(นสพ.)
 6. โตมร อภิวันทนากร(ละคร)
 7. รัตนสุดา ถาวรรัตน์(ละคร)
 8. อ.ประสาท มีแต้ม
 9. นพ.อนันต์ บุญโสภณ
 10. ภาวิณี ไชยภาค(นักข่าวพลเมือง)
 11. สิระพล อักษรพันธุ์(ตรัง)
 12. เอกชัย อิสระทะ
 13. ภาณุมาศ นนทพันธุ์(เว็บไซต์)
 14. สมศักดิ์ ชูช่วยคำ
 15. ประเสริฐ รักษ์วงศ์(วัฒนธรรม)
 16. อ.นครินทร์ ชาทอง(วัฒนธรรม)
 17. พิษณุ มุณีแนม(สภาผู้ชม)
 18. พิชยา แก้วขาว(สภาผู้ชม)
สถานีวิทยุชุมชนใน จ.สงขลา(ยังไม่เป็นปัจจุบัน)
ที่ความถี่ (MHz)ชื่อสถานีเลขที่,ซอยถนนตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด
187.50วิทยุชุมชนคนทักษิณโรงเรียนพัฒนะศึกษา ซ.10ราษฎร์อุทิศหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
287.75วิทยุชุมชนสายชลเรดิโอ195นิพัทธ์ภักดีหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
388.25วิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ140 ม.4 มหาวิทยาลัยทักษิณกาญจนวนิชเขารูปช้างเมืองสงขลา
488.50วิทยุชุมชน HCC Radio คลื่นวิทยชุมชนเพื่อการศึกษาโรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่ เลขที่ 4 ซ.5เพชรเกษมหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
588.75ไม่มีชื่อสถานี73/27 ซ.1/1นิพัฒน์สงเคราะห์ 4หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
688.75วิทยุชุมชนเสียงประชาชน794เพชรเกษมหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
788.75วิทยุชุมชน วีอาร์ เรดิโอ สงขลาร้านดีซีเทค 60/85 ม.10กาญจนวนิชบ่อยางเมืองสงขลา
888.75วิทยุชุมชนเสียงจะนะ1เอเชียบ้านนาจะนะสงขลา
989.00วิทยุชุมชนตำบลคลองแห173 หมู่ 11 หจก.ถาวรโกลกค้าไม้-คลองแหหาดใหญ่สงขลา
1089.25วิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกันสงขลา136 (สำนักงาน)โชติวิทยะกุล 5คอหงส์หาดใหญ่สงขลา
1189.75วิทยุชุมชน AP.Sound Radio2/6-2/7 ซอย 11ปาดังห์เบซาร์สะเดาสะเดาสงขลา
1290.00วิทยุชุมชนรถไฟทุ่งเสา58ภาสว่างคอหงส์หาดใหญ่สงขลา
1390.00วิทยุชุมชนโอเคสเตชั่น36 ม.1-นาทวีนาทวีสงขลา
1490.25วิทยุชุมชนเรดิโอ FM.90.251357 ซ.38เพชรเกษมหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
1590.26วิทยุชุมชนมวลชนคนชายแดนโรงแรมควีนปาร์ค ชั้นใต้ดินกาญจนวนิชสำนักขามสะเดาสงขลา
1690.75วิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาวัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงครามสนามบินหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
1790.75วิทยุชุมชน O.K. ลูกทุ่ง (สงขลา)โรงแรมพิงค์เลดี้เสน่หานุสรณ์หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
1891.00วิทยุกองทุนชุมชนเมืองนครหาดใหญ่ซ.16ราษฎร์อุทิศหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
1991.25วิทยุชุมชนวัดแหลมทรายวัดแหลมทราย-บ่อยางเมืองสงขลา
2091.25วิทยุชุมขนเซาว์นเทริน์เรดิโอบนเขาคอหงส์-คอหงส์หาดใหญ่สงขลา
2191.50วิทยุชุมชนมหานครหาดใหญ่และชุมชนต้านยาเสพติดทวีรัตน์กาญจนวนิชคอหงส์หาดใหญ่สงขลา
2291.75วิทยุชุมชนอ่อนสันต์เรดิโอ47เทพประชาเหนือบ้านพรุหาดใหญ่สงขลา
2392.00วิทยุชุมชน WE Love Hatyai218-9ศุภสารรังสรรค์หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
2492.25จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนชวาทองเรดิโอ19ราษฎร์อุทิศบ้านนาจะนะสงขลา
2592.25วิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาประจำอำเภอรัตภูมิสำนักสงฆ์เกาะบก ม.2-ควนรูรัตภูมิสงขลา
2692.50วิทยุชุมชนทุ่งตำเสาอบต.ทุ่งตำเสาหูแร่-ทุ่งตำเสาทุ่งตำเสาหาดใหญ่สงขลา
2792.50วิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ จังหวัดสงขลา18 บริษัท ไทยคอม ออฟฟิช เซ็นเตอร์โชติวิทยะกุล2หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
2892.75วิทยุชุมชนลูกทุ่ง Networkบนเขาคอหงส์เพชรเกษมหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
2993.00วิทยุชุมชนคลื่นไท Mass Radio203ประชายินดีหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
3093.25วิทยุชุมชนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ-บ้านพรุหาดใหญ่สงขลา
3193.25วิทยุชุมชน อบต.โคกม่วงอบต.โคกม่วง 24 ม.7-โคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลา
3293.50วิทยุชุมชนบ้านใหม่เรดิโอบนเขาคอหงส์บนเขาคอหงส์คอหงส์หาดใหญ่สงขลา
3393.75วิทยุชุมชนทูซีเรดิโอ94/10 ม.1สงขลา-ระโนดปากแตระระโนดสงขลา
3493.75วิทยุชุมชนท้องถิ่นนครหาดใหญ่ Hallam F.M.114โชติวิทยะกุล 3หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
3594.00วิทยุชุมชนเครือข่ายชุมชนบ้านจ่าชุมชนเมืองหาดใหญ่187คลองเรียนหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
3694.00วิทยุชุมชนวิทยุท้องถิ่นอำเภอสะบ้าย้อย27 ม.1ราษฎร์บำรุงสะบ้าย้อยสะบ้าย้อยสงขลา
3794.25วิทยุชุมชนหรรษาเวฟ22ราชอุทิศหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
3894.75วิทยุชุมชน เอฟ.เอ็ม.94.750 MHz199 ม.3-นาทวีนาทวีสงขลา
3994.75วิทยุชุมชนเซฟตี้เรดิโอ424-426นิพัทสงเคราะห์1หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
4094.75วิทยุชุมชนสมิหลาเรดิโอบ่อยางเมืองสงขลา
4195.00วิทยุชมชนเสียงสมิหลาเขาคอหงส์-เขาคอหงส์หาดใหญ่สงขลา
4295.25วิทยุชุมชนโชคสมาน1 ซอย 4โชคสมาน 5หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
4395.50วิทยุชุมชนนกเขาเดิโอ23 ม.2สุขขาภิบาล 1บ้านนาจะนะสงขลา
4495.75จุดปฏิบัติเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนคนปักษ์ใต้ซ.5โชคสมาน 5หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
4596.00วิทยุชุมชนโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี174กาญจนวนิชเขารูปช้างเมืองสงขลา
4696.25วิทยุชุมชน 96.25 MHz F.M.43โชติวิทยะกุล 4หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
4796.75วิทยุชุมชน O.K. HOTโรงแรมพิงค์เลดี้เสน่หานุสรณ์หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
4897.00วิทยุชุมชนเครือข่ายประชาคมจังหวัดสงขลาตึกนภาลัยเพลจราษฎร์ยินดีหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
4997.25วิทยุชุมชนบางเหรียงอบต.บางเหรียง-บางเหรียงควนเนียงสงขลา
5097.25วิทยุชุมชน โรงเรียนหาดใหญ่นานาชาติโรงเรียนหาดใหญ่นานาชาติเพชรเกษมหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
5197.50วิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย-บ่อยางเมืองสงขลา
5297.75วิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(เฉลิมพระเกียรติ)ประจำจังหวัดเขาคอหงส์-เขาคอหงส์หาดใหญ่สงขลา
5398.00วิทยุชุมชนคนร่วมใจไทรบุรีสงขลา36ไทรบุรี29บ่อยางเมืองสงขลา
5498.00ไม่มีชื่อสถานี203ประชายินดีหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
5598.00วิทยุประชาชนชุมชนเทศบาลเมืองคอหงส์35/2 ห.จ.ก.พิงค์หาดใหญ่ธุรกิจภาสว่างหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
5698.25วิทยุชุมชนโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ66/1 ม.1สุชาภิบาล 7พะตงหาดใหญ่สงขลา
5798.25วิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา Zoo Radio 98.250 MHzสวนสัตว์สงขลา 189 ม.5สงขลา-จะนะเขารูปช้างเมืองสงขลา
5898.50วิทยุชุมชนคนเมืองหาดใหญ่ปฐมทิพย์แมนชั่น ห้อง 701-หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
5998.75วิทยุชุมชน Big F.M.เขาคอหงส์-เขาคอหงส์หาดใหญ่สงขลา
6099.00จุดปฏิบัติเตรียมความพร้อมราษฏร์อุทิศ862/27 ซอย 32/1ราษฎร์อุทิศหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
6199.00สวช.หาดใหญ่สเตชั่น66/146ลพบุรีราเมศวร์หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
6299.25วิทยุชุมชนนครหาดใหญ่ City Radio13,15 ซ.3โชคสมานหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
6399.25วิทยุชุมชนกรีน เอฟ เอ็ม162 ม.4ทล. 408ฉางนาทวีสงขลา
6499.50วิทยุชุมชน Alpha Radio F.M.99.5 MHz342 มูลนิธิพันธสัญญา คริสจักรเมืองหาดใหญ่ธรรมนูญวิถีหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
6599.75วิทยุชุมชนเมืองสิงหนครเทศบาลเมืองสิงหนคร-ชิงโคสิงหนครสงขลา
6699.75วิทยุชุมชนฟ้าใสเรดิโอ197 ม.5ท่าช้างบางกล่ำสงขลา
67100.00วิทยุชุมชนมายฮาร์ท เรดิโอ95ราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 10บ่อยางเมืองสงขลา
68100.25วิทยุชุมชนบ้านสีขาวพนิตเมนชั่น ซ.ชุมอุทิศ 3ราษฎร์ยินดีหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
69100.25วิทยุชุมชนไฟร์เวย์เรดิโอ42/4สงขลา-นาทวีพะวงเมืองสงขลา
70100.50วิทยุชุมชนคลื่นแซด เรดิโอบนเขาคอหงส์ (อาคาร CAT)-คอหงส์หาดใหญ่สงขลา
71100.75วิทยุชุมชน THAITV MATVตึกนภาลัยเพลจราษฎร์ยินดีหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
72101.00วิทยุชุมชนคลื่นความคิด53โชติวิทยะกุล 4หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
73101.00วิทยุชุมชนพระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนสำนักสงฆ์เกาะบก ม.2-ควนรูรัตภูมิสงขลา
74101.25วิทยุชุมชนยู เรดิโอ 101.250 MHz125/502 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่พลพิชัยคอหงส์หาดใหญ่สงขลา
75101.50วิทยุชุมชนตำบลท่าข้ามอบต.ท่าข้ามกาญจนวนิชท่าข้ามหาดใหญ่สงขลา
76101.50วิทยุชุมชนแซด FM 101.5 MHzใกล้ศาลาโท 4 บ้านนิคมเทพา ม.4สายโท 4ท่าม่วงเทพาสงขลา
77101.50จุดปฎิบัติการเตรียมความพร้อมสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาสำนักงานเทศบาลตำบลปริกกาญจนวนิชสะเดาสะเดาสงขลา
78101.75วิทยุมวลชลหาดใหญ่125 ซอย 5รัตนอุทิศหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
79102.00วทท.สถานีวิทยุท้องถิ่น 102.00 MHzบ้านเกาะนา หมู่ 3-ฉางนาทวีสงขลา
80102.00วิทยุชุมชน OK LOVEโรงแรมพิงค์เลดี้เสน่หานุสรณ์หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
81102.50วิทยุชุมชนวัดหงษ์ประดิษฐารามวัดหงษ์ประดิษฐารามเพชรเกษมหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
82102.75วิทยุชุมชนเสียงกรรมกร4/1รถไฟหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
83103.00วิทยุชุมชนโฟกัสเรดิโอ22เพชรเกษม ซ.12หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
84103.50วิทยุชุมชนสังฆทานธรรมเขาคอหงส์-เขาคอหงส์หาดใหญ่สงขลา
85103.75วิทยุชุมชนเสียงธรรมเพื่อประชาชนโรงเรียนเสนพงศ์ปาดังเบซาร์สะเดาสะเดาสงขลา
86104.25วิทยุชุมชน My Misic Plus203ประชายินดีหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
87104.25วิทยุชุมชนอำเภอเมืองสะเดา34/4กาญจนวนิชปริกสะเดาสงขลา
88104.50วิทยุชุมชนนาหว้าศูนย์เรียนรู้ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 1-นาหว้าจะนะสงขลา
89104.50วิทยุชุมชนสตาร์เรดิโอ86/123 น.ส.พ.ซาวด์สตาร์ ซ.สามัคคีนิพัทสงเคราะห์ 4หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
90104.75วิทยุชุมชนตำบลควนลัง141 ม.5เพชรเกษมควนลังหาดใหญ่สงขลา
91104.75วิทยุชุมชนรัตภูมิเรดิโอ201/3 ม.3-คูหาใต้รัตภูมิสงขลา
92104.75วิทยุชุมชนท้องถิ่นด่านนอก115/113 ซ.รุ่งรัตน์ด่านนอกสะเดาสงขลา
93105.00วิทยุชุมชนเด็กและครอบครัวสงขลา32 (เทคโนฯสำโรง)ราษฎร์อุทิศเขารูปช้างเมืองสงขลา
94105.00วิทยุชุมชนตำบลควนลัง141 ม.5เพชรเกษมควนลังหาดใหญ่สงขลา
95105.00วิทยุชมชนเสียงธรรมเพื่อประชาชน351/1 ปากซอยเตชะโตธรรมนูญวิถีหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
96105.00วิทยุท้องถิ่นเพื่อชุมชน โออาร์มเรดิโอโชว์รูมมาสด้า นาทวีทล. 42นาทวีนาทวีสงขลา
97105.25วิทยุชมชนรักเมืองไทย P.S. Radio60/2 ม.8ลุ่มแคพุทธกุลนุสรณ์บ้านพรุหาดใหญ่สงขลา
98105.50วิทยุชุมชนชมรมกีฬากอล์ฟ จ.สงขลา1/4 หมู่ 5กาญจนวนิชหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
99105.75วิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากาญจนวนิชเขารูปช้างเมืองสงขลา
100105.75วิทยุชุมชนคลื่นมวลชลคนเทพา138 ม.10-ลำไพลเทพาสงขลา
101106.00วิทยุชุมชนหาดใหญ่จันทร์นิเวศน์นิพัทธ์ภักดีหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
102106.00วิทยุชุมชน โอเชียน เรดิโอ453/4-พะวงเมืองสงขลา
103106.00วิทยุชุมชนเพื่อชุมชนด่านนอก86/2ไทยจังโหลน ซอย 28สำนักขามสะเดาสงขลา
104106.25วิทยุชุมชนเทศบาลนครสงขลาสำนักงานเทศบาลนครสงขลา-บ่อยางเมืองสงขลา
105106.25วิทยุชุมชนแสงอรุณเรดิโอแสงอรุณแมนชั่น ม.1นาทวี-ประกอบสะท้อนนาทวีสงขลา
106106.25วิทยุชุมชน ASTV8 ซ.4ป.ณัฐพลหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
107106.75วิทยุชุมชนวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศดไทยจังหวัดสงขลาบนเขาคอหงส์ (อาคาร กปส.)คอหงส์หาดใหญ่สงขลา
108106.75วิทยุชุมชนโรงเรียนศาสนบำรัง1เอเชียบ้านนาจะนะสงขลา
109107.25วิทยุชุมชนคลื่นเพื่อความสุขและความมั่นคงของป่วงประชา (H.D, Radio)101/1 ม.3โคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลา
110107.50วิทยุชุมชนทุ่งลุง23 ซ.เทศบาล 22กาญจนวนิชพะตงหาดใหญ่สงขลา
111107.50วิทยุชุมชนสงขลา station651/15 ห้าแยกเกาะยอกาญจนวนิชพะวงเมืองสงขลา
112108.00วิทยุชุมชน P.S. Radio1/7 ม.8กาญจนวนิชปริกสะเดาสงขลา
113108.00วิทยุชุมชน Your F.M.หลังห้างไดอาน่าหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
114108.00วิทยุชุมชนแจ๊สเรดิโอ150ราษฎบูรณะหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา

Relate topics

Comment #1การทำงาน
นาเรีย (Not Member)
Posted @15 พ.ย. 52 22:39 ip : 113...71

ดีเจโอม สุดใจ สร้างความอับอายให้ผู้อื่นก่อเรื่องไม่น่าสเอาเป็นเยี่ยงอย่างไม่น่าจะอยู่ใจวงการหลอกแฟนรายการมีการฟ้องร้องนิสัยแย่ปากปีจออยากให้ทุกสถานีพิจารณาด้วย มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาประกาสว่าถ้าหากไม่ตัดสินให้ดีเจดอมออกจากวงการก้จำทำเรื่องส่งสำนักงานใหญ่ทางเราขอให้ท่านให้ความร่วมมือด้วยขอบคุณดเป็นอย่างทมาก

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว