สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เวทีย่อยประเด็นสื่อสารสาธารณะ ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา  ประเด็นสื่อสารสาธารณะฯ วันที่ 18  พฤษภาคม 2549  ณ  บ้านหนังสือ  อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายชาคริต  โภชะเรือง 2. นายวรรณชัย  สุวรรณกาญจน์ 3. นายสุพิเชษฐ  สุวรรณชาตรี 4. นายสรวุฒิ  พ่อทองคำ 5. น.ส. เพลงทิพย์  แก้วละเอียด 6. น.ส. วรรณา  สุวรรณชาตรี

สรุปการประชุม นายชาคริต  โภชะเรือง  ผู้ประสานงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา  ได้ชี้แจงในเรื่องการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา  ในการประชุมครั้งนี้จะมีการรวมรวบแนวคิดถึงแผนสุขภาพ แผนสุขภาพด้านสื่อ  2  ปี 1. ข้อมูลวิทยุชุมชนจังหวัดสงขลา 1.1 ชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดสงขลา  เช่น อำเภอ หาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ อำเภอเมือง อำเภอสะเดา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี
1.2 เครือข่ายวิทยุที่มีการบริหารงานแบบอิสระ  เช่น สถานีวิทยุชุมชนเด็กและครอบครัว  กลุ่มสวีทจูเนียร์ 1.2 วิทยุชุมชนเฉพาะทาง  เช่น การเผยแพร่เรื่องศาสนา
1.3 วิทยุชุมชน ที่จัดตั้งโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  ตำบลคลองแห ตำบลท่าข้าม 2. สถานการณ์วิทยุชุมชน 2.1 ขาดข้อมูลในการนำเสนอวิทยุ 2.2 ผู้ฟังรายการไม่ชอบเนื้อหาสาระ 2.3 การจำกัดคลื่นความถี่  ทำให้การกระจายเสียงไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย 2.4 ขาดความสม่ำเสมอในการกระจายเสียง 3. ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคประชาชนจังหวัดสงขลา  โดยการเสริมศักยภาพให้กับเครือข่ายวิทยุ  โดยเพิ่มเทคนิคในการผลิตรายการ  ผังรายการ  ด้านซอร์ฟแวร์ 2. การหนุนเสริม  สนับสนุนข้อมูล  ข่าวสาร  CD ด้านสุขภาพให้กับเครือข่ายวิทยุชุมชน 3. จัดกลไกวิทยุชุมชน  ในรูปแบบกรรมการ  เฉพาะวิทยุชุมชนที่สมัครใจ  ให้มีการปรับระบบการสื่อสารที่สามารถเชื่อมข้อมูล  กระจายข้อมูลได้ในอนาคต
4. จัดระบบสถานีแม่ข่ายถ่ายทอดสดการกระจายข้อมูลเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว