สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

แผนสุขภาพประเด็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ประเด็น 7. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

1.  แนวคิด

หลักคิดและปรัชญา
ผู้สูงอายุคือร่มโพธิร่มไทรของลูกหลาน  คือภูมิปัญญาของสังคม  คือผู้เชื่อมต่อระหว่างยุคสมัย  สังคมต้องร่วมกันดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.  ทิศทาง ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อน

จุดหมาย 1. เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุให้มีคุรภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
2. เพื่อสนับสนุนการรวมตัวของผู้สูงอายุในฐานะกลุ่มองค์กร  ชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง
3. เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชุมชน

ยุทธศาสตร์ 1.    การสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ  โดย การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุใน  16  อำเภอ
1.1 ให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพชมรม  การส่งเสริมอาชีพ 1.2 กิจกรรมนันทนาการ  ส่งเสริมสุขภาพกาย  จิตใจ  ออกกำลังกาย  รวมทั้งพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายให้กับชมรมผู้สูงอายุ 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ  โดยการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการของสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาและชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่  เพื่อให้การรวมกลุ่มดังกล่าวนำไปสู่การดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน  การเชื่อมประสานคน 3 วัย  และการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งต่อตนเองและต่อสังคม 3. พัฒนากองทุนหรือกระบวนการเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้  16  อำเภอ  โดย สนับสนุนงบประมาณและจัดกระบวนการการช่วยเหลือผุ้สูงอายุที่ยากไร้  โดยเฉพาะในชนบทผ่านชมรมผู้สูงอายุในระดับอำเภอ  เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจนทั้ง  16  อำเภอในจังหวัดสงขลา  ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเครื่องยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้


2.  โครงสร้างการทำงาน

ที่ปรึกษา
1.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

คณะทำงาน  สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
1.พล.ต.ท.พิงพันธุ์ เนตรรังสี นายกสมาคม 2.พ.อ.(พ)สากล รมณารักษ์ อุปนายกสมาคม 3.พ.อ.นิมิตร อักษรเกิด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 4.พ.สาธิต ประทุมวรรณ ผู้ช่วยฝ่ายแผนงานและโครงการ 5.น.ส.วไล สฤทธิบูรณ์ ผู้ช่วยฝ่ายแผนงานและโครงการ 6.นางเสาวนีย์ ประทีปทอง ปฏิคม 7.น.ส.จวบสิริ รัตนปฐม นายทะเบียน 8.น.ส.ทวีลาภ นามสินธุ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน 9.น.ส.สุภรณ์ บุหลัน ประชาสัมพันธ์ 10.น.ส.จันทร์เพ็ญ จันทร์แก้วแร่ เหรัญญิก 11.นางอุทัยวรรณ รัตรสาร ผู้ช่วยเหรัญญิก 12.นางละออง เทพนุ้ย ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 13.นางศจี อนันต์นพคุณ เลขานุการ 14.นางขนิษฐา กลิ่นจันทร์ (แทน)ผู้ช่วยเลขานุการ 15.พ.ต.อ.สมศักดิ์ พาศิริ อนุกรรมการสมาคม 16.นายสุนทร อุโฆษผล อนุกรรมการสมาคม 17.นางกัลยา คงจินดามุณี ผู้ช่วยปฏิคม 18.นายคเชนทร์ สังข์เพชร กรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

 1. แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน

1.  การเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ
                1.1  โครงการ จัดทำสมุดคู่มือบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ         วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสมุดคู่มือในการดูแลสุขภาพ  เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาที่ต่อเนื่อง  รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่จำเป็น  ไว้สำหรับกระจายแก่ผู้สูงอายุทุกคนที่เข้าเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ         กลุ่มเป้าหมาย  จัดทำสมุดคู่มือจำนวน 25,000 เล่ม     ผู้รับผิดชอบ สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา                         แหล่งทุน        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
1.2 โครงการจัดประชุมวิชาการกลางสำหรับผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์  เพื่อกระจายความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในกลุ่มโรคหรือปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย  จัดการประชุมวิชาการ 3 ครั้ง/ปี ผู้รับผิดชอบ สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา                         แหล่งทุน        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

1.3 โครงการทัศนศึกษาแกนนำผู้สูงอายุ
  วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุ  รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์พื้นที่        เป้าหมาย
  กลุ่มเป้าหมาย  แกนนำชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
  ผู้รับผิดชอบ  สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
แหล่งทุน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

1.4 โครงการประชุมสัญจรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในระดับอำเภอ<br />

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ  การส่งเสริมอายุ แก่ชมรมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเป้าหมาย
                                กลุ่มเป้าหมาย  6  อำเภอในจังหวัดสงขลา  คืออำเภอสะบ้าย้อย  จะนะ  เทพา  นาทวี  นาหม่อม และสะเดา ผู้รับผิดชอบ สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา                         แหล่งทุน        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ  และส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ 30 ชมรม 2,500 คน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ผู้รับผิดชอบ สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา แหล่งทุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 1.6 โครงการฝึกปฏิบัติธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีการฝึกปฏิบัติธรรม  และให้ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มในการปฏิบัติ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุจากชมรม  30  ชมรม ชมรมละ 5  คน
ผู้รับผิดชอบ สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา แหล่งทุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรของผู้สูงอายุ 2.1  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพชมรมสมาชิก วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาของชมรมสมาชิกในสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาให้แก่ชมรมผู้สูงอายุทั้ง  16  อำเภอ
  กลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ  20-25  ชมรม ตามเงื่อนไขของสมาคมเครือข่าย ผู้รับผิดชอบ    สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา                         แหล่งทุน      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
      2.2  โครงการสังสรรค์ผู้สูงอายุประจำปี                               วัตถุประสงค์ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างเครือข่ายผู้สูงอายุทั้งจังหวัดสงขลา  และแลกเปลี่ยนการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม
  กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ 30 ชมรม 2,500 คนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ผู้รับผิดชอบ    สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา                         แหล่งทุน      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

2.3  โครงการผู้สูงอายุเข้าร่วมพิธีวันสำคัญของชาติ                               วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสในการร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ จากผู้สูงอายุ  16  อำเภอ 
(วันสำคัญของชาติที่จะมีกิจกรรมคือ  วันเฉลิมพระชนมพรรษ  วันผู้สูงอายุแห่งชาติ  และวันพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติแห่งชาติ )
        ผู้รับผิดชอบ    สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา                         แหล่งทุน      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

2.4  โครงการจัดทำจุลสารสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุ  จังหวัดสงขลา               วัตถุประสงค์ เพื่อให้จุลสารสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาเป็นสื่อการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมรวมทั้งสาระในด้านการดูแลสุขภาพของผู้อายุ  โดยการกระจายจุลสารไปยังชมรมผู้สูงอายุทั้ง  16  อำเภอ เป้าหมาย จัดทำจุลสาร 3 ฉบับ / ปี ผู้รับผิดชอบ    สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา                         แหล่งทุน      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
2.5  โครงการผู้สูงอายุต้นแบบด้านคุณธรรม  จริยธรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติในด้านคุณธรรม  ด้านจริยธรรม เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ ผู้สูงอายุอื่นๆทั่วไป เป้าหมาย คัดเลือกจากผู้สูงอายุจากชมรมในจังหวัดสงขลา  16  อำเภอ ผู้รับผิดชอบ สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา แหล่งทุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา


3. พัฒนากองทุนหรือกระบวนการเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้  16  อำเภอ เพื่อให้ทุกพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีการดูแลผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและยากไร้ที่กระจายทั่วไปในชุมชน                 3.1 โครงการ จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้
        วัตถุประสงค์ เพื่อรวมรวบรายชื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา  เพื่อดำเนินการช่วยเหลือได้ ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
    ผู้รับผิดชอบ สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
                        แหล่งทุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

3.2 โครงการสนับสนุนเครื่องยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้&nbsp; &nbsp; 16&nbsp; อำเภอ
   วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชุมชนได้มีเครื่องยังชีพ&nbsp; เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง       ปกติสุข
  ผู้รับผิดชอบ  สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
  แหล่งทุน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา&nbsp; และผู้มีจิตศรัทธา
3.3 โครงการส่งเสริมอาชีพที่สืบทอดภูมิปัญญาระดับอำเภอ
  วัตถุประสงค์  เพื่อค้นหาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านอาชีพของผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอ
  ผู้รับผิดชอบ  สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
  แหล่งทุน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
3.4 โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ&nbsp; ที่มีอายุ 70 ปี ขึ้นไป เดือนละ 500 บาท ต่อ 1 คน
  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้อายุที่มีอายุ&nbsp; 70&nbsp; ปีขึ้นไป ได้มีเงินยังชีพในการดำรงชีวิต
  เป้าหมาย    ผู้สูงอายุที่มีอายุ&nbsp; 70&nbsp; ปีขึ้นไป 16 อำเภอ
  ผู้รับผิดชอบ  สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
  แหล่งทุน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

4. การประเมินผล
4.1 โครงการประเมินผล  :  ประเมินจากการขยายชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่  16  อำเภอ     วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินถึงศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ  16  อำเภอ       ผู้รับผิดชอบ    สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา                         แหล่งทุน        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

Comment #1
สิทธิพร ไชยจารี (Not Member)
Posted @26 ธ.ค. 49 10:43 ip : 202...15

ผมอยากรู้คุณชื่ออะไร

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว