สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เครือข่ายวิจัยสุขภาพชี้ผู้สูงอายุหวังพึ่ง 'ตัวเอง'มากกว่าพึ่ง 'บุตร'

เครือข่ายวิจัยสุขภาพชี้ผู้สูงอายุหวังพึ่ง 'ตัวเอง'มากกว่าพึ่ง 'บุตร'


จากเอกสารประกอบการประชุมเรื่อง ' บำนาญสำหรับผู้สูงอายุไทย' ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ที่โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ โดยเครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการประชุมระดับชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

มีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลสรุปเบื้องต้น จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2548-2549 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้สูงอายุคาดหวังแหล่งเงินที่เป็นหลักประกันในการเลี้ยงดูยามชราโดยมีผู้สูงอายุคาดหวังเงินเลี้ยงดูจากบุตรร้อยละ 32.6  อีกร้อยละ 27.2 หวังพึ่งตัวเองจากการทำงาน ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนเงินที่คาดหวังจากเงินออมและทรัพย์สินร้อยละ22.7 หากรวมกันแล้วมีอัตราส่วนมากกว่าหวังพึ่งบุตรถึงร้อยละ 49.9  สำหรับสัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 7.4 หวังจากคู่สมรส และร้อยละ 4.4 หวังจากรัฐบาล

จากผลสำรวจจะพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่หวังพึ่งตัวเองมากกว่าพึ่งบุตร นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุ พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับหลักประกันด้านการเงินยามสูงอายุ สำหรับกลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่หวังเงินจากบำเหน็จและบำนาญเมื่อเกษียณอายุราชการร้อยละ 62.3%

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว