สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ประกวดภาพถ่ายโบราณและประกวดก่อเจดีย์ทราย เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 31 พฤษภาคม 2550 ณ วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ประกวดภาพถ่ายโบราณ มี 2 ประเภท คือภาพถ่ายบุคคล และภาพถ่ายวิถีชีวิต เวลา 14.00 น.ประกวดวาดภาพตามผู้เฒ่าเล่าความ  มี 4 ระดับ คือ นักเรียนชั้นประถม 3 - 6 นักเรียนชั้นมัธยม 1-3  นักเรียนชั้น ปวช.หรือมัธยม 4-6 และนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ตัดสินเวลา 20.30 น. เวลา 17.00 น.ประกวดก่อเจดีย์ทราย มี 2 ประเภท ประเภทความคิด และประเภทสวยงาม ทางวัดเตรียมทรายไว้ให้กองละ 500 บาทและ 1,000 บาท  ผู้แข่งขันรวมกันเป็นคณะ คณะกี่คนก็ได้ไม่จำกัด ตัดสินเวลา 21.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วัดคลองแห หรือที่กำนันตำบลคลองแห ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองแหทุกหมู่บ้าน

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว