สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

โพลพบคนไทยกตัญญูสูงแต่จิตอาสา-มีน้ำใจต่ำ

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 24 กรกฎาคม 2550 13:45 น.

        สำรวจพบความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมอันดับหนึ่งของคนในสังคมไทย ขณะที่คุณธรรมด้านจิตอาสา ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่ำที่สุด ตามตัวชี้วัดคุณธรรม 8 ประการ โดยนักเรียน นักศึกษา มีจำนวนครั้งของการทำตนเป็นผู้มีคุณธรรมในด้านต่าง ๆ ต่ำกว่ากลุ่มอาชีพอื่น
      นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "สำรวจดัชนีเชิงคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย : กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และนครศรีธรรมราช" จำนวน 1,827 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 16-23 กรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่าพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นคนมีคุณธรรมในกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ได้แก่ กล่าวคำขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ แม้เป็นการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย ที่พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 80 มีพฤติกรรมดังกล่าว รองลงมาคือ การปรับปรุงแก้ไขเมื่อตนเองกระทำในสิ่งผิด คิดเป็นร้อยละ 58 ในขณะที่ร้อยละ 53.0 ระบุการหากิจกรรมต่าง ๆ เมื่อมีเวลาว่าง ร้อยละ 36.2 ระบุการเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่นเดือดร้อน ก่อนที่ผู้นั้นจะร้องขอ และร้อยละ 25.3 ระบุไม่โกรธเมื่อถูกตำหนิ/วิจารณ์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง
      เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการมีพฤติกรรมบางประการของคุณธรรมด้านต่าง ๆ เมื่อจำแนกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า ประชาชนทุกสาขาอาชีพมีพฤติกรรมเชิงคุณธรรมที่ใกล้เคียงกันหรือไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้นในเรื่องของการกล่าวคำขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ แม้เป็นการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย ที่พบว่าผู้ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา มีสัดส่วนต่ำที่สุด โดยมีเพียงร้อยละ 66.8 เท่านั้น ที่ระบุว่าตนเองได้กล่าวขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ในขณะที่กลุ่มอาชีพอื่น ๆ พบว่ามีตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 80 ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้
      นอกจากนี้ ผลสำรวจการทำตนเป็นผู้มีคุณธรรมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยพิจารณาจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่ตัวอย่างได้ทำตนเป็นผู้มีคุณธรรมในด้านต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดคุณธรรม 8 ประการ ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีสติสัมปชัญญะ จิตอาสา (ความมีน้ำใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่) ความขยันหมั่นเพียร ความกตัญญูกตเวที และความอดทน พบว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมอันดับหนึ่งที่มีจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 22.23 ครั้ง       รองลงมาคือ เรื่องความขยันหมั่นเพียร 21.46 ครั้ง ความมีสติสัมปชัญญะ 20.41 ครั้ง ความซื่อสัตย์สุจริต 20.31 ครั้ง ความอดทน 19.87 ครั้ง ความมีระเบียบวินัย 19.65 ครั้ง และความรับผิดชอบ 19.09 ครั้ง ในขณะที่คุณธรรมด้านจิตอาสา/ความมีน้ำใจ/ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นเท่ากับ 18.51 ครั้ง ซึ่งต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับคุณธรรมด้านอื่น ๆ และเมื่อพิจารณาจำแนกตามช่วงอายุนั้นพบว่า กลุ่มผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป มีจำนวนครั้งของการทำตนเป็นผู้มีคุณธรรมในด้านต่าง ๆ ทั้ง 8 ประการ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สูงกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ อย่างชัดเจน ขณะที่นักเรียน นักศึกษา มีจำนวนครั้งของการทำตนเป็นผู้มีคุณธรรมในด้านต่าง ๆ ต่ำกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว