สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาครูภูมิปัญญาไทย 4 ภาค ครั้งที่ 4

photo , 400x267 pixel , 29,592 bytes.

จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาครูภูมิปัญญาไทย 4 ภาค ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2552 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายนครินทร์ ชาทอง ศิลปินแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการจัดงานสัมมนาครูภูมิปัญญาไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและสมาคมครูภูมิปัญญาไทย ได้มอบหมายให้ภาคใต้ โดยจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมครูภูมิปัญญาไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน จัดที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดน่าน ซึ่งในครั้งที่ 4 นี้ จังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพได้ใช้การทำงานในเชิงกระบวนการบูรณาการ โดยมีหลาย ๆ องค์กรเครือข่ายในจังหวัดได้เข้าเป็นภาคีมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เช่น จังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ (สวรส.ใต้) เทศบาลนครหาดใหญ่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจะนะ เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้ เทศบาลตำบลน้ำน้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เป้าหมายหลักของการจัดสัมมนาครั้งนี้ คือ การระดมความคิดเห็นของครูภูมิปัญญา ครูเขตพื้นที่การศึกษา ครูองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 ? 22 มกราคม 2552 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กิจกรรมหลักคือการสัมมนา เรื่อง "การนำภูมิปัญญาไทยเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อหาประเด็นปัญหาร่วมของครูภูมิปัญญาไทยทั้ง 4 ภาค แล้วผลักดันเชิงนโยบายให้รัฐกำหนดเป็นนโยบายของชาติต่อไป การสัมมนาครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศทางเครือข่ายวิทยุชุมชน นอกจากนี้มีการแสดงนิทรรศการผลงานของครูภูมิปัญญาทั้ง 4 ภาค และในคืนวันที่ 21 มกราคม 2552 มีการแสดงของครูภูมิปัญญาทั้ง 4 ภาค คือ ภาคเหนือแสดงเพลงซอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงโปงลาง ภาคกลางและภาคตะวันออกแสดงหนังใหญ่ และภาคใต้แสดงโนรา ดิเกฮูลู และหนังตะลุง

กำหนดการโครงการสัมมนาครูภูมิปัญญาไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 4  "การนำภูมิปัญญาไทยเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานและการปกครองส่วนท้องถิ่น"

วันที่ 20 - 22 มกราคม 2552 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 มกราคม 2552

08.00 น. - 15.00 น. ครูภูมิปัญญาไทยทั่วประเทศ ถึงที่สัมมนา ลงทะเบียน เข้าที่พัก

12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - 16.00 น. เวทีครูภูมิปัญญาภาคใต้เพื่อสุขภาวะคนใต้ (ครูภูมิปัญญาบางส่วนร่วมกันจัดนิทรรศการ)

16.00 น. - 17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. - 20.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมครูภูมิปัญญาไทย

วันที่ 21 มกราคม 2552

08.30 น. - 09.30 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน - รับเอกสาร

09.30 น. - 09.40 น. นายเมธี ณ นคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

09.40 น. - 10.00 น. การแสดงเปิดงานการแสดงร่วมกันระหว่างหนังใหญ่และโนรา ชุด "หนังใหญ่โนราภูมิปัญญาสัมพันธ์"

10.00 น. - 10.20 น. พิธีเปิดและให้โอวาท โดย นายนพพร สุวรรณรุจิ รองเลขาธิการสภาการศึกษา - นายอรุณ ทิพย์วงศ์ นายกสมาคมครูภูมิปัญญาไทย กล่าวรายงาน - นายนพพร สุวรรณรุจิ กล่าวเปิดงานและให้โอวาท - นายนครินทร์ ชาทอง ประธานคณะกรรมการจัดงานครูภูมิปัญญาภาคใต้ - มอบของที่ระลึกให้ นายนพพร สุวรรณรุจิ รองเลขาธิการสภาการศึกษา , นายอรุณ ทิพย์วงศ์ นายกสมาคมครูภูมิปัญญาไทย , นายเมธี ณ นคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

10.20 น. - 12.00 น. เสวนา เรื่อง "การนำภูมิปัญญาไทยนำสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานและการปกครองส่วนท้องถิ่น" ถ่ายทอดสดเครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศทาง http://www.banbanradio.com

วิทยากร ผู้แทนจากครูภูมิปัญญาไทย 4 ภูมิภาค - ภาคใต้ ร.ศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล - ภาคเหนือ ครูสมเจตน์ วิมลเกษม - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูสมคิด สอนอาจ ครูจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ - ภาคกลาง/ภาคตะวันออก ครูสมชาย สมานตระกูล ครูกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา

ผู้ดำเนินการเสวนา ดร.นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม

12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. - 15.00 น. แบ่งกลุ่มครูภูมิปัญญาไทยและผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม/ภูมิภาคเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ "การนำภูมิปัญญาไทยเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานและการปกครองส่วนท้องถิ่น"

16.00 น. - 17.00 น. ผู้แทนในแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นของกลุ่มย่อย

17.00 น. - 20.00 น. รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงของครูภูมิปัญญาไทย 4 ภาค

20.00 น. กลับที่พัก

วันที่ 21 มกราคม 2552

เวลา 17.00 น. - 20.00น.

 • การแสดงดนตรีพื้นบ้านของครูสุชาติ แวเด็ง
 • การแสดงศิลปะศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทยของครูกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา
 • การแสดงดีเกฮูลูของครูหะมะ แบลือแบ
 • การแสดงซอปี่กลองมองเซิง ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยล้านนา
 • การแสดงโนราชุด ?ไชยชายโยนหอก? ของครูจวบ พันธ์คีรี
 • การแสดงหนังใหญ่ ?ชุดเบิกโรงจับลิงหัวค่ำ? ของครูวีระ มีเหมือน
 • การแสดงพิณแคนแดนอีสาน
 • การแสดงหนังตะลุงประกอบดนตรี 4 ภาค คณะศิษย์ครูนครินทร์ ชาทอง

วันที่ 22 มกราคม 2552

06.30 น. พิธีทางศาสนา ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครูภูมิปัญญาไทยที่ล่วงลับไปแล้ว

ที่วัดเขาบ่อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

07.30 น. - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่วัดเขาบ่อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

08.00 น. - 12.00 น. ศึกษาดูงานในการนำภูมิปัญญาไทยเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานและการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ได้แก่

 • ดีเกฮูลูที่โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
 • โนราและดนตรีพื้นบ้านที่โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
 • วิทยาลัยชาวบ้าน ครูอัมพร ด้วงปาน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านครูอัมพร ด้วงปาน

13.00 น. ถึงที่พัก เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

นิทรรศการครูภูมิปัญญาไทย 4 ภาค

 • ภาคกลาง
  • หนังใหญ่ ครูวีระ มีเหมือน
  • วิวัฒนาการของอาวุธไทยและศิลปะศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทย (ค่ายพระยาตาก)
  • นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ ครูมลรัตน์ สารภาพ
  • นิทรรศการพระโกศไม้จันทร์ ครูจักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์
 • ภาคเหนือ
  • ตุงไชยล้านนา ครูสมเจตน์ วิมลเกษม
 • ภาคอีสาน
  • ต้นเทียน ครูสมคิด สอนอาจ
  • ทุงอีสาน
 • ภาคใต้
  • ผ้าทอเกาะยอ ครูกริ้ม สินธุรัตน์
  • การทำบายศรี ครูบุตรธิกรณ์ จุลพล
  • การทำผ้าบาติก ครูฮัสสือเม๊าะ ดอมะ
  • การทำขนมไทยโบราณ โรงเรียนบ้านไม้แก่น จังหวัดยะลา
  • น้ำบูดูและซีอิ้วน้ำปลา ครูถนอม ศิริรักษ์
  • ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ครูสาธิต ชูพิทักษณาเวช

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว