สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

เผยผลคัดเลือก คสช.ใกล้ครบชุดขาดเพียงผู้แทนเอ็นจีโออีก 3 คน

เผยผลคัดเลือก คสช.ใกล้ครบชุดขาดเพียงผู้แทนเอ็นจีโออีก 3 คน

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 29 กันยายน 2550 15:56 น.


      ประธาน คสช. เผยผลการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ใกล้ได้ครบชุดแล้ว ขาดเพียงผู้แทนสายเอ็นจีโออีก 3 คนที่จะคัดเลือกใหม่ในเดือนหน้า คณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นชุดแรกหลังมี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 บังคับใช้
      นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) แถลงผลการสรรหาคณะกรรมการด้วยเลือกกันเองของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้แทนองค์กรเอกชน ซึ่งกลุ่มองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรมีผู้แทนที่ได้รับเลือกเข้าไปดำรงตำแหน่ง ทั้งสิ้น 9 คนได้แก่ รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จ.นนทบุรี นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ จ.ฉะเชิงเทรา ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา จ.มหาสารคาม รศ.ดร.ศิริชัย ชัยชนะวงศ์ จ.ขอนแก่น นายณรงค์ ตั้งศิริชัย จ.นครสวรรค์ นายสุรพงษ์ พรมเท้า จ.เพชรบูรณ์ นายสนั่น วุฒิ จ.เชียงใหม่ นางมาริษา เนตรใจบุญ นายคล่อง ชื่นอารมณ์ จ.สตูล และ นพ.ประพจน์ เภตรากาศ ประธานมูลนิธิเด็กพิการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มนี้ผู้แทนมียังขาดอีก 3 คน เพราะผู้สมัครยังขาดคุณบัติต้องคัดเลือกใหม่ในเดือนตุลาคมนี้
      ส่วนกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้คัดเลือกทางไปรษณีย์ได้ผลดังนี้ กลุ่ม 1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายสาธารณะได้แก่ นายยรรยงชัย โควัฒนาภรณ์ กลุ่ม 2 ด้านสื่อสารมวลชนได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร รองประธานคณะกรรมการ บมจ.อสมท กลุ่ม 3 ด้านธุรกิจได้แก่ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา เจ้าของธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้า กลุ่ม 4 ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ ผอ.สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 5 ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ รศ.กฤตยา อาชวนิจกุล และกลุ่ม 6 ผู้เคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติได้แก่ นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
      สำหรับฝ่ายการเมืองส่วนกลางและองค์กรส่วนท้องถิ่นซึ่งได้คัดเลือกทางไปรษณีย์เช่นกัน มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้สมัคร 6 คน ผู้ได้คะแนนสูงสุดคือ นายชัยพร ทองประเสริฐ อบจ.อำนาจเจริญ นายกเทศมนตรีมีผู้สมัคร 31 คน ผู้ได้คะแนนสูงสุดคือ นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเทศบาลพนัสนิคม จ.ชลบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีผู้สมัคร 63 คนผู้ได้คะแนนสูงสุดคือ นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายก อบต.บ้านหม้อ จ.เพชรบุรี ส่วนกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยามีการคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่านายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าฯ กทม.ได้รับเลือกเป็น คสช.
      ทั้งนี้ คณะกรรมการ คสช.จะมีทั้งหมด 39 คนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ฝ่ายการเมืองส่วนกลางและองค์กรส่วนท้องถิ่น จำนวน 13 คน ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีก 5 คน ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม 2 กลุ่มองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรจำนวน 13 คน กลุ่มที่ 3 คือนักวิชาการและนักวิชาชีพหรือผู้ทรงวุฒิ จำนวน 13 คน มาจากผู้แทนคณะกรรมการวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ผู้แทนสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข จำนวน 6 คน คสช.ชุดนี้ถือเป็นชุดแรกภายหลังมี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 บังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญใหม่

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว