สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

รายงานสดจากงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลาและสานรักครอบครัวครั้งที่ 3

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว

 คำอธิบายภาพ : img_6859

 คำอธิบายภาพ : img_6860

 คำอธิบายภาพ : img_6861

 คำอธิบายภาพ : img_6893

 คำอธิบายภาพ : img_6894
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เสรี ศรีหะไตร นำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ครูเบญมาศ นาคหลง ร่วมพูดคุยในประเด็น "เครือข่ายสุขภาวะร่วมเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" ในงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา ปี 53

กล่าวต้อนรับ โดย ลุงลัภย์ หนูประดิษฐ์ ประธานเครือข่าย ในงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา ปี 53

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ นำเสนอผลงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาระยะที่ 1(2550-2552) และทิศทางการไปสู่ สงขลาพอเพียง  2554

อ.ประเสริฐ รักษ์วงศ์ นำเสนอผลงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาระยะที่ 1(2550-2552) และทิศทางการไปสู่ สงขลาพอเพียง  2554

ปาฐกถาพิเศษ จากแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา สู่สงขลาพอเพียง 2554 โดย คุณสมพร ใช้บางยาง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา ปี 53

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว