สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 1

งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552 ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จัดโดย เครือข่ายสร้างสุขภาพ จ.สงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สรุปบทเรียนแผนสุขภาพ กลุ่ม 1

สรุปบทเรียนแผนสุขภาพ กลุ่ม 2

สรุปบทเรียนแผนสุขภาพ กลุ่ม 3

สรุปบทเรียนแผนสุขภาพ กลุ่ม 4

สรุปบทเรียนแผนสุขภาพ กลุ่ม 5

สรุปบทเรียนแผนสุขภาพ กลุ่ม 6

สรุปบทเรียนแผนสุขภาพ กลุ่มงานกลาง

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว