สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

สรุปบทเรียนภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 1

งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 1

วันที่ 12 ธันวาคม 2552 เวลา 9.00 -  16.00 น. ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์(เก่า) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ภาคเช้า เริ่มด้วยการให้ภาพรวมการทำงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาโดยคุณชาคริต โภชะเรือง และมีการให้ความรู้การวัดผลการทำงาน ระหว่างผลที่ได้ (output) ผลที่ตามมา(outcome) และผลกระทบ(impact ) โดย อ.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ

มีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มภาคี 7 กลุ่ม คณะทำงานกลาง 1 กลุ่ม ผนวกกับกระบวนการ world cafe ร่วมด้วยคำถามสำคัญในภาคเช้า

  1. ผลการดำเนินงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา 3 ปี ได้อะไีรบ้าง ผลที่ได้/ผลที่ตามมา/ผลกระทบ
  2. บทเีรียน/ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

ภาคบ่าย แบ่งกลุ่มย่อย

ค้นหาแนวทางการดำเนินงานแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2

ปิดท้ายก่อนกลับด้วย ข้อคิดการทำงานจากคุณลุงลัภย์  หนูประดิษฐ์ ประธานเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา

มี วีดิโอ ให้ดูด้วย

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว