สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนกันยายน 2552

เรื่องเด่นสำหรับเดือนนี้คือ ร่วมเรียนรู้กิจกรรมเด่นของภาคีประเด็นสิ่งแวดล้อมฯ เรื่อง "ป่าชุมชนและจักรยานน้ำ" โดย นายวรัณ สุวรรณโณ และ อาจารย์ประเภท จันทสระ และ ร่วมเรียนรู้กิจกรรมเด่นของภาคีประเด็นเด็กและเยาวชน โดย คณะทำงานประเด็นเด็ก

กำหนดการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำเดือนกันยายน 2552 คือ

9.00 น. ทักทายแนะนำตัวผู้เข้าร่วมประชุม

9.15 น. ร่วมเรียนรู้กิจกรรมเด่นของภาคีประเด็นสิ่งแวดล้อมฯ เรื่อง "ป่าชุมชนและจักรยานน้ำ" โดย นายวรัณ สุวรรณโณ และ อาจารย์ประเภท จันทสระ

9.45 น. ร่วมซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

10.15 น. ร่วมเรียนรู้กิจกรรมเด่นของภาคีประเด็นเด็กและเยาวชน โดย คณะทำงานประเด็นเด็ก

10.45 น. ร่วมซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้

11.15 น. สรุปการเรียนรู้ ค้นหาประเด็นเรียนรู้ในเดือนตุลาคม 2552

11.30 น. ส่งแผนปฎิบัติการในรอบเดือนของภาคีแผนสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สงขลา ผ่าน สวรส.ภาคใต้ *

12.00 น. รับประทานอาหาร

12.30 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีแผนสุขภาพกับนโยบายสาธารณะ

15.00 น. วาระอื่น ๆ และเดินทางกลับ

*  ส่งเป็นเอกสารมีรายละเอียดกิจกรรม วัน-เวลา สถานที่ และเบอร์โทรผู้รับผิดชอบ สำหรับให้เจ้าหน้าที่ทาง อบจ.และทีมสื่อเข้าไปสนับสนุนกิจกรรม (สำหรับภาคีที่ต้องการให้ทีมสื่อเข้าไปสนับสนุน ก็สามารถส่งแผนดังกล่าวได้ ทีมกลางจะได้นำไปบรรจุไว้ในปฎิทินกิจกรรมในเว็บไซต์ต่อไป)

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว