สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ภาพการประชุมภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดประจำเดือนเมษายน

เวทีประชุมภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดประจำเดือนเมษายน
วันที่ 11 เมษายน 2552 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สวรส.ภาคใต้ สาขาหาดใหญ่ใน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นแรงงานนอกระบบ กรณีพื้นที่คลองรี จากคุณประภาส ขำมาก(หมอภาส)
หัวหน้าสถานีอนามัยต.คลองรี อ.สทิงพระ

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว