สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ภาพการประชุมภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว

การประชุมภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประจำเดือนสิงหาคม
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสวรส.ภาคใต้ สาขาหาดใหญ่ใน
เรียนรู้ประเด็นเด่น กรณีการทำงานประเด็นอสม. จากพี่นิมิตร แสงเกตุ
และทราบพัฒนาการทำงานประเด็นวัฒนธรรมจากครูประเสริฐ รักษ์วงศ์
และ เีรียนรู้กรณีเด่นวัฒนธรรม " สะบ้าเพื่อสุขภาพ" จากคุณสุรศิษฎ์ มุสิกไชย

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว