สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ขอเชิญเข้าร่วมเวที สงขลาพอเพียง ครั้งที่ 41

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ภาคใต้ มอ.) คณะทำงานโซนวิจัยและพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลา และคณะทำงานขับเคลื่อนแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็นการพัฒตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดจัดการประชุมเวทีเสวนาสงขลาพอเพียง ครั้งที่ 41 เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การปฎิบัติการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมทั้งร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาประเด็นการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็นสุขภาวะอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา

โดยจะจัดเวทีเสวนาในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมเสวนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

กำหนดการ

เวทีเสวนาสงขลาพอเพียง ครั้งที่ 41

วันที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

09.00 - 10.00 น. นำเสนอผลการดำเนินงานของภาคีสงขลาพอเพียง และภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 (ปี 2549 - 2552) โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ , ชาคริต โภชะเรือง

11.00 - 12.00 น. ร่วมปรึกษาหารือและรับฟังแนวทางการดำเนินงานบูรณาการระดับจังหวัดระยะที่ 2 ปี 2553-2555

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
  • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
  • หน่วยงานระดับจังหวัด
  • ภาคีสงขลาพอเพียง
  • ภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว