สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

สธ. เดินหน้าพัฒนาอาสาสมัคร

photo  , x pixel , 0 bytes.

เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพให้แก่คนในชุมชน

          "หมอวัลลภ" ยาหอม อสม.เป็นที่ชื่นชมของหลายฝ่าย ทั้งในประเด็นของการเป็นกำลังของชุมชนและต่อชาติ เผยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพอสม.800,000 คน ให้เป็น อสมช. ระดับเชี่ยวชาญ ในปีนี้ตั้งเป้าพัฒนาให้ได้ 25% หรือประมาณ 200,000 คน

          นพ.วัลลภ ไทยเหนือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งเป็นบุคลากรในระดับพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ได้รับการชื่นชมจากหลายฝ่ายว่าเป็นพลังของประชาชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

          ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพ อสม. จำนวน 800,000 คน ให้เป็น อสม.เชี่ยวชาญ (อสมช.) ทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อจัดการกับโรคที่กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและมะเร็ง รวมทั้งโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะในพื้นที่

          สำหรับในปี 2550 นี้ ตั้งเป้าพัฒนา อสม. ให้เป็น อสมช. ให้ได้ร้อยละ 25 หรือประมาณ 200,000 คน โดยคัดเลือก อสม. ที่มีความสามารถโดดเด่นหมู่บ้านละ 3 คน เข้ารับการอบรม และให้กรมด้านวิชาการ เช่น กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค เป็นแกนหลักในการเสริมความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาดังกล่าว คาดว่าจะจัดอบรมได้ครบภายในเดือนสิงหาคม 2550 นี้ จากนั้น อสมช. จะเดินหน้าปูพรมให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ทันที ถือเป็นการสำรวจสุขภาพของคนไทยทั่วประเทศ

ที่มา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว