สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ศอ.บต. ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 อำเภอชายแดนสงขลา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศอ.บต.ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (21 ม.ค.) ที่ห้องเฟื่องฟ้า ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายพระนาย สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านในพื้นที่4 อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ขึ้นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีนายสนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านในพื้นที่4 อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา ในปีงบประมาณ 2550 คือ อำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย ในพื้นที่ตำบลเป้าหมายอำเภอละ 2 ตำบล รวม 8 ตำบล 70 หมู่บ้าน คือ ต.บ้านนา ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ 18 หมู่บ้าน ,ต.ลำไพล ต.วังใหญ่ อ.เทพา 21 หมู่บ้าน, ต.ประกอบ ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี 16 หมู่บ้านและต.คูหา ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย 15 หมู่บ้าน

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านในพื้นที่4 อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลา ในปี 2550 โดย ศอ.บต.สนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านเป้าหมายหมู่บ้านละ 228,000 บาท ในการก่อสร้าง/ซ่อมแซม สิ่งสาธารณประโยชน์, การส่งเสริมอาชีพ, การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น, การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน กีฬา นันทนาการและการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ ชรบ.

โดยอำเภอจะนะ ดำเนินการโครงการไปแล้ว 50 โครงการ อำเภอเทพาดำเนินการโครงการไปแล้ว 21 โครงการ อำเภอนาทวี ดำเนินการโครงการไปแล้ว 28 โครงการ และอำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินการโครงการไปแล้ว 26 โครงการ

ส่วนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ มีทั้งในด้านงบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน การจัดสรรงบล่าช้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ทุกปัญหา ทีมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล มีไม่เพียงพอในการลงพื้นที่

ในส่วนของประชาชนเองมองปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง และไม่ให้ความสำคัญกับโครงการเท่าที่ควรและในที่ประชุมได้มีการนำปัญหาอุปสรรคปรึกษาหารือหาทางแก้ไขเพื่อให้งานโครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว

สำหรับในปี 2551 ศอ.บต.ได้มีการปรับแนวทางการดำเนินโครงการฯโดยยึดหมู่บ้านเป็นตัวตั้ง สำหรับจังหวัดสงขลา มีหมู่บ้านเป้าหมายดำเนินโครงการ 77 หมู่บ้าน ทั้ง 4 อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 21 มกราคม 2551 11:04 น.

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว