สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานพัฒนาโครงการประเด็นการส่งเสริมสุขภาพวัยแรงงาน : แรงงานนอกระบบ

พัฒนาโครงการประเด็นการส่งเสริมสุขภาพวัยแรงงาน : แรงงานนอกระบบ วันที่  29 พฤศจิกายน  2549  เวลา 16.30  -  18.00  ณ สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นพ. สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ 2. น.ส. พันธ์  วรรณบริบูรณ์ 3. น.ส. โชติมา  สมัครพงค์ 4. น.ส. วรรณา  สุวรรณชาตรี

สรุปการพัฒนาโครงการ นพ. สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ  ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินโครงการในแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา และ น.ส. พันธ์  วรรณบริบูรณ์  ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการ  โดยจะดำเนินโครงการใน  5  พื้นที่  ได้แก่
1.ต. คลองเปียะ อ. จะนะ
2.ต. คลองรี  อ.กระแสสินธุ์ 3.ต.กระแสสินธุ์  อ. กระแสสินธุ์
4.ต. กำแพงเพชร  อ. รัตภูมิ
5.ต. หัวเขา อ. สิงหนคร
1. แนวทางการดำเนินงาน  จะมีโครงสร้างโครงการ 2 ชุด  ได้แก่กระบวนการกลางในการพัฒนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ  และโครงการสร้างต้นแบบพื้นที่ปฏิบัติการ  นอกจากจะทำในพื้นที่เดิม อาจมีการขยายกลุ่มอาชีพใหม่ในพื้นที่เดิม หรือจะขับเคลื่อนเรื่อง CT โดยขยายในพื้นที่ 7 ตำบลที่มีกองทุนสุขภาพขอ ง สปสช. ดำเนินการอยู่ ในขั้นแรกมีการให้ความรู้เรื่อง CT และการศึกษาดูงาน  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับข้อมูลในเรื่อง CT
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมพิจารณาโครงการ  1. พญ. รัตนา  จิรกาลวิศัลย์  2. อ. แสงอรุณ อิสระมาลัย

จบการประชุม

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว