สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

พื้นที่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง...สู่ชุมชนปลอดภัย ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ชุมชนเข้มแข็ง...สู่ชุมชนปลอดภัย

<img src="/library/img//funny/smile.gif" alt="" />ตำบลกระแสสินธุ์ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาที่ประชาชนในชุมชนมีอาชีพหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือดั้งเดิมของชุมชน เช่น การทอผ้า ซึ่งมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเอง อาชีพเกษตรกรรม&nbsp; การรับงานจากนอกชุมชนมาผลิตที่บ้าน เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า หรืออาชีพที่เกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น การเขียนและแปรรูปผ้าบาติก อาชีพอิสระอื่น ๆ เช่น ช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง กิจการเลื่อยไม้และการเลี้ยงสัตว์เพื่อขายของครัวเรือน เป็นต้น

            "กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์" เป็นกลุ่มอาชีพที่ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้หญิงในชุมชนต่อเนื่องยาวนาน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งที่ดึงดูดให้หลายฝ่ายในชุมชนเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบกลุ่มนี้ ในชื่อ "คณะทำงานระดับปฏิบัติการ (คปก.) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบตำบลกระแสสินธุ์"
ที่ผ่านมาทิศทางการทำงานของ คปก. คือ การสร้างความรู้ พัฒนาทักษะให้ผู้นำและคปก. เพื่อทำงานสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบในชุมชนและธงสำคัญของ คปก.  คือ การผลักดันให้ธงของ คปก. เป็นธงของชุมชน นั่นคือ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อทำให้ชุมชนปลอดภัย  แม้ว่า ที่ผ่านมา คปก. ได้ดำเนินงานต้องประสบกับความยากลำบากและเป็นงานที่ท้าทายหลายประการ เช่น การทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้นำกลุ่มต่อการจัดสรรงบประมาณหรือ กำไรของกลุ่มเพื่อการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานของสมาชิก  หรือการสร้างความรู้ ความตระหนักให้แก่กลุ่มอาชีพในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสสินธุ์ต่อเรื่องแรงงานนอกระบบและบทบาทสำคัญของอบต.ในพื้นที่  และความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมของพื้นที่ แต่ด้วยความพยายามและความร่วมมือของคปก.และคนหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แทนอบต.ที่เข้ามาเป็นคปก. มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ และยังมีการสื่อสารไปยังนายกฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง ในการผลักดันให้บรรจุเรื่องนี้ไว้ในแผนนโยบายของอบต. ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบตำบลกระแสสินธุ์

            อย่างไรก็ตาม...คปก. เป็นองค์กรหนึ่งในชุมชนที่ยังอยู่และมีบทบาทสำคัญในการทำงานในมิติที่กว้างกว่าการทำงานเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานนอกระบบ แต่มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง...คนในชุมชนปลอดภัยในมิติอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

เรียบเรียงโดย  น.ส. พันธ์  วรรณบริบูรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพแรงงานนอกระบบภาคใต้

Relate topics

Comment #1ข้อสอบถามข้อมูลอย่างละเอียดของชุมชนนี้จากผู้รู้หน่อยค่ะ
วันวิสาข์ (Not Member)
Posted @20 ม.ค. 55 18:49 ip : 113...53

หนูชื่อนางสาววันวิสาข์ กาญจนวงศ์ เป็นนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ที่อ.หาดใหญ่ พอดีภาคเรียนนี้ หนูเรัียนวิชาเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ท่านให้ออกพื้นที่ ทำรายงานเรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง โดยให้ไปสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลและรายละเอียดของชุมชน หนูจึงรบกวนขอข้อมูลของชุมชนนี้โดยย่อๆ และขอเบอร์ติดต่อกับผู้ดูแลชุมชน ขอความกรุณาผู้รู็ข้อมูล ช่วยให้คำตอบด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว