สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ก.แรงงานดึงสตรี อบรมคุณภาพชีวิต

กสร. - นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยว่า ปัจจุบันแรงงานหญิงต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อภาระหน้าที่การงานและต่อตนเอง รวมทั้งครอบครัวส่งผลทำให้แรงงานหญิงเกิดภาวะความเครียด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง จัดทำโครงการจัดตั้งและอบรมที่ปรึกษาแรงงานในสถานประกอบกิจการขึ้น ตั้งแต่ปี"38 เป็นต้น จนถึงปัจจุบันมีที่ปรึกษาแรงงานหญิงผ่านการอบรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 5,573 คน

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในการทำงาน ครอบครัวส่วนตัว สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและที่สำคัญในเรื่องของการให้คำปรึกษาแนะนำ การแก้ปัญหา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้สามารถนำไปใช้ในแนวทางในคำปรึกษากับผู้ประสบปัญหาให้สามารถหาทางออกได้ อันจะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดังนั้น สถานประกอบกิจการควร เปิดโอกาสและเอื้ออำนวยทรัพยากรให้ที่ปรึกษาแรงงานหญิง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

หน้า 28 ข่าวสดออนไลน์

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว