สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณประเด็นผู้พิการทางสายตา

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว

รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณประเด็นผู้พิการทางสายตา วันที่ 24 มิถุนายน 2554  เวลา 9.00-12.00 น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดธรรมสากล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. report10.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว