สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานการประชุมคณะทำงานหลักประกันกองทุนสุขภาพตำบล

รายงานการประชุมคณะทำงานหลักประกันกองทุนสุขภาพตำบล  เพื่อทบทวนผลการจัดประชุม 22 ตำบล และกำหนดแนวทางการจัดเวทีถอดบทเรียนสัญจรระดับพื้นที่ กลุ่มพี่ใหญ่ 22 ตำบล วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. report2.pdf - Download
ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว