สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว

เพื่อรับมือภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้น ภาคีพัฒนาในจังหวัดเล็งเห็นความสำคัญจึงจับมือกันเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเ็ป็นฐานสร้างความเข้มแข็ง เพื่อการพึ่งตนเอง พึ่งกันเอง และมีข้่อตกลงร่วมเพื่อการรับมือเติมเต็มช่องว่างของระบบ

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc4e9a55a827fdd.pdf - ดาวน์โหลด
ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว