สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ เ ว็ บ ไ ซ ท์ ส ง ข ล า ส ร้ า ง สุ ข

แด่..นายกพีระ...ตันติเศรณี

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว
photo  , 431x258 pixel , 31,663 bytes.

ขอไว้อาลัยการจากไปของนายกพีระ ตันติเศรณี


 พีระ ตันติเศรณี

Comment #1ขออนุญาติแชร์ภาพ
ปักษ์ใต้นิวส์ (Not Member)
Posted @23 ม.ค. 56 23:38 ip : 183...143

ขออนุญาติแชร์ภาพ นายกพีระ

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว