สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์การสร้างนโยบายสาธารณะ

by kittikun @4 ก.ค. 54 13:46 ( IP : 223...170 ) | Tags : การสร้างนโยบายสาธารณะ

ยุทธศาสตร์การสร้างนโยบายสาธารณะ

ยุทธศาสตร์การสร้างโยบายสาธารณะ เป็นกระบวนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา สงขลาพอเพียง มีเป้าหมายที่สำคัญดังนี้

  1. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาปี 2553 ให้เป็นจริง  เพื่อการร่วมผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะในจังหวัดสงขลา  โดยใช้กลไกสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ( การสร้างฐานความรู้ การรณรงค์สร้างกระแส  การเชื่อมสู่นโยบายสาธารณะ) ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาให้เป็นจริง

  2. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมกันผลักดันให้จังหวัดสงขลามีพื้นที่อุทยานสุขภาพ อย่างน้อย 2 พื้นที่  โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลา  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยเฉพาะอาหารสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีการกินการอยู่ให้ยึดสุขภาพเป็นตัวตั้ง  อันจะเป็นกระบวนสำคัญในการส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร การตรวจรับรองคุณภาพ  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  การขนส่งและการกระจายผลผลิต การจัดการด้านการตลาด รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะสหกรณ์    และการสร้างกระแสสังคมที่มีสุขภาพเป็นตัวตั้งอย่างต่อเนื่อง

  3. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมขับเคลื่อนเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลา อย่างน้อย 3 พื้นที่ อันได้แก่ การอนุรักษ์คลองอู่ตะเภาให้เป็นสายน้ำที่สะอาด  การอนุรักษ์ธรรมชาติเขาคอหงส์  และการอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc4e1161ffcf369.pdf - ดาวน์โหลด
ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว