สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

รายงานการประชุมหารือสร้างความเข้าใจ สงขลาพอเพียง กับเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

รายงานการประชุมหารือสร้างความเข้าใจ สงขลาพอเพียง กับเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อแนะนำสงขลาพอเพียง และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. report1.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว