สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ วันที่สอง

 • photo , 1024x765 pixel , 135,466 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 134,951 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 140,604 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 156,566 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 120,024 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 152,637 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 146,073 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 133,255 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 149,783 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 130,422 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 131,356 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 144,029 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 163,153 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 136,867 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 137,201 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 150,664 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 143,044 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 164,736 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 172,920 bytes.
 • photo , 1024x765 pixel , 135,505 bytes.

24 สิงหาคม 2556 วันนี้เป็นวันที่สองที่ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 8 ตำบลในจังหวัดสงขลาเข้าร่วม เพื่อทำการประเมินและค้นหาศักยภาพของตำบลของตนเอง หลังจากค้นหาเสร็จเรียบร้อย ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแต่ละตำบล

เป็นวันที่สองของการทบทวนและประเมินศักยภาพของตัวเอง 6 ตำบล ได้แก่ ต.ควนรู(มาทั้งนายก กำนัน ทีมงาน) ต.คูหาใต้ ต.เชิงแส ต.ท่าหิน ต.บ่อแดง ต.จะโหนง และมีทีมงานสภาองค์กรชุมชนจากต.กระดังงา ชิงโค มาร่วมเรียนรู้ เป้าหมายของการทำงานคือการพัฒนากลไกกลางเพื่อการบูรณาการระดับพื้นที่ตำบล การใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะในการพัฒนา โดยมีรูปธรรม 1 ตำบล 1 โครงการ/ประเด็นให้เป็นงานเด่นของพื้นที่ ทำงานหนุนเสริมกันระหว่างเครือข่ายในตำบลและระดับจังหวัดของภาคีได้แก่ แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สสจ. สสส. สช. สกว. สปสช. พอช. มูลนิธิชุมชนสงขลา

ตำบลคูหาใต้

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-14

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-15

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-16

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-17

ตำบลจะโหนง

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-18

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-19

ตำบลเชิงแส

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-20

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-21

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-22

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-23

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-24

ตำบลท่าหิน

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-25

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-26

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-27

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-28

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-29

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-30

ตำบลชิงโค

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-31

ตำบลกระดังงา

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-32

ตำบลควนรู

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-41

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-42

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-43

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-44

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-45

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-46

ตำบลบ่อแดง

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-47

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-48

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-49

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-50

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-51

 คำอธิบายภาพ : IMG_2906-52

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว