สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

by kittikun @4 ก.ค. 54 13:36 ( IP : 223...170 ) | Tags : การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มเข็ม เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อน วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา สงขลาพอเพียง ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญดังนี้

  1. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันให้พื้นที่ระดับตำบลหรือชุมชนในเขตเทศบาล  ให้เป็นตำบล/ชุมชนสุขภาวะอย่างน้อย 40 ตำบล/ชุมชน

  2. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมผลักดันนโยบายโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นจริง  โดยจะร่วมสนับสนุนภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะของตนเอง ครอบครัวและชุมชน  ควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้เป็นสถานบริการที่มีศักยภาพในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

  3. องค์กรภาคีทั้ง 12 องค์กรจะร่วมกันผลักดันให้เกิดกองทุนสุขภาพตำบลครบทุกพื้นที่  และให้กองทุนสุขภาพตำบลใช้กระบวนสมัชชาสุขภาพและกระบวนการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการทำแผนสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแผนหลักในการใช้งบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำบล      ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่  ทั้งในมิติการสนับสนุนแนวคิดสงขลาพอเพียง และกระบวนการสร้างสุขภาพทั้งการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc4e115fdd36814.pdf - Download
ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว