สงขลาพอเพียง : เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดสงขลา - Songkhla Health

หนุนเสริมภาคี ประสานความร่วมมือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ วันแรก

 • photo , 640x478 pixel , 37,548 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 40,632 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 45,552 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 48,995 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 49,596 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 42,018 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 41,939 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 44,208 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 35,337 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 38,306 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 44,709 bytes.
 • photo , 640x478 pixel , 42,302 bytes.

23 สิงหาคม 2556 ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและค้นหาศักยภาพตนเอง ตำบลบูรณาการ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 10 ตำบลในจังหวัดสงขลาเข้าร่วม เพื่อทำการประเมินและค้นหาศักยภาพของตำบลของตนเอง หลังจากค้นหาเสร็จเรียบร้อย ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแต่ละตำบล

เครือข่ายการทำงานระดับตำบลในสงขลา(พศส.23 เกลอ/สช./สปสช./สกว./มูลนิธิชุมชนสงขลา/พอช./สสจ.)ร่วมมือกับแผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วันนี้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการกับเครือข่ายตำบลบูรณาการ 11 ตำบล ประกอบด้วย ต.คูเต่า ต.ชะแล้ ต.พิจิตร ต.กระแสสินธ์ ต.สะกอม ต.ท่าชะมวง ต.ทุ่งหวัง ต.ควนโส ต.แม่ทอม ต.ท่าช้าง และต.รำแดง ทบทวนและประเมินศักยภาพตนเองโดยใช้ 6 องค์ประกอบตำบลเข้มแข็ง ได้แก่ การกำหนดภาพอนาคตร่วมกัน การใช้ข้อมูลในการทำงาน การมีแกนนำ ความสามารถในการใช้ทุนในพื้นที่และนอกพื้นที่ การจัดการความรู้ โดยกลุ่มแกนนำ 10-15 คนต่อตำบลค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละองค์ประกอบเพื่อกำหนดประเด็นหรือแนวทางขับเคลื่อนโดยใช้ความร่วมมือของเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พัฒนากลไกเครือข่ายพลเมืองในพื้นที่ มีประเด็นรูปธรรมที่จะดำเนินการร่วมกันในแต่ละปี มีเวทีกลางได้เรียนรู้ร่วมกัน...พรุ่งนี้อีก 8 ตำบล

ตำบลพิจิตร

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-0

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-1

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-2

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-3

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-4

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-5

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-6

ตำบลคูเต่า

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-7

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-8

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-9

ตำบลแม่ทอม

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-10

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-11

ตำบลสะกอม

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-12

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-13

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-14

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-15

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-16

ตำบลควนโส

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-17

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-18

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-19

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-20

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-21

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-22

ตำบลรำแดง

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-23

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-24

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-25

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-26

ตำบลชะแล้

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-27

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-28

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-29

ตำบลท่าชะมวง

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-30

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-31

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-32

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-33

ตำบลท่างช้าง

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-34

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-35

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-36

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-37

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-38

ตำบลกระแสสินธุ์

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-39

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-40

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-41

 คำอธิบายภาพ : IMG_2846-42

ขออภัย ขณะนี้เว็บไซท์ของดการสร้างหัวข้อใหม่และการแสดงความคิดเห็นไว้ชั่วคราว